ژانویه 17, 2021

پایان نامه ارشد رایگان درباره کارشناسی ارشد، سکوت سازمانی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خ) اریلی و چتمن[1]

اریلی و چتمن الگوی چندبعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نظری را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم­هایی دارد که از طریق آن­ها می­تواند توجه شکل بگیرد. پس، اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می­تواند، سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد.  متابعت، زمانی اتفاق می افتد که توجه­ها و رفتارهای هم­سو با آن­ها به مقصود کسب پاداش­های خاص اتخاذ می­شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می­افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ ارتباط ارضاء کننده می­پذیرد (Meyer & Herscovitch, 2011, p.308). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزش­ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می­کند که با ارزش­ها یا اهداف سازمان منطبق می باشد (Mowday,1998, p.67). مطالعه جدیدتر از یک نمونه بزرگ­تر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص نمود که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شدند. در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قایل شوند. از این­رو، آن­ها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده می باشد که متمایز از همانندسازی و درونی کردن می باشد. برای مثال، اریلی و چتمن متوجه شدند که متابعت به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد. با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری درنظرگرفته می­گردد که احتمال ترک شغل را کاهش دهد، این یافته بعضی سؤال­ها را درمورد این­که آیا متابعت می­تواند، به عنوان یک شکل از تعهد سازمانی در نظرگرفته گردد را به وجود آورده می باشد (Meyer & Herscovitch, 2011, p.309).

د) مایر و آلن

[1] Erely & chatman