ژانویه 18, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم- قسمت ۲۳

این تحقیق با توجه به هدف آن، تحقیقی کاربردی است. این تحقیق از نوع همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا متغیر وابسته با متغیر مستقل رابطه دارد یا نه ؟محقق پس از بررسی رابطه شاخص مدیریت دانش با توانمند سازی دربین کارمندان شعب بانک کشاورزی استان قم ، پیشنهادهایی را در قالب بررسی‌های انجام شده ارائه داده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد(سکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۵). جامعه آماری این
پژوهش را کلیه کارمندان شعب بانک کشاورزی استان قم تشکیل میدهند. در زمان انجام پژوهش (۱۳۹۲) جامعه کارمندان متشکل از ۲۰۷ نفر در شعب بانک کشاورزی استان قم می باشد .
۳-۴- نمونه آماری
نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد(آذر و مومنی،۶:۱۳۸۷). نمونه تحقیق عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه تحقیق، که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه تحقیق باشد تا بتوان نتایج تحقیق را به آن تعمیم داد(نادری و دیگران،۱۳۷۶: ۴۱). انتخاب حجم نمونه در طرح‌ریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیت‌های جامعه است و از آن تبعیت می‌کند، از موضوع‌های کلیدی بررسی است. انجام هر تحیقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به طور«سرشماری» وجود ندارد، لذا محققان با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر می‌آیند که از طریق «نمونه‌گیری» اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده پیرامون نمونه، به دست آورند و در نهایت از طریق «تعیم» این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی،۱۳۸۷: ۱۵۸). حجم نمونه به عنوان یک عامل، برروی خطای متوسط تاثیر می‌گذارد و از همین روست که درست بودن آن سبب بالا رفتن گویایی نمونه می‌شود. افزون بر این، صحت و دقت نمونه‌گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی می‌گردد.
نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس رابطه (۳-۱) جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.
روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان کارمندان و مدیران شعب بانک کشاورزی استان قم و سرپرستی این بانک انتخاب شده است.
در این رابطه علائم بهکاررفته به شرح زیر می باشند:
جدول (۳-۱):علائم آماری

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

تعداد اعضای جامعه آماری ۲۰۷ N=
تعداد اعضای نمونه آماری ۱۳۵n=
خطای برآورد ۰۵/۰ = e
نسبت عدم وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی ۵/۰= Q
نسبت وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی ۵/۰= P
توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱= (۰۲۵/۰) Z

مطابق با فرمول ۳-۱ تعداد نمونه تحقیق عبارت است: