نوامبر 27, 2020

رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم- قسمت ۲۵

۱۰

عوامل تبادل دانش

۲۳ الی ۳۰

۸

بکار گیری دانش

۴۱ الی ۳۱

۱۱

متغیروابسته
(توانمند سازی کارکنان)

توانمندسازی ساختاری

۵۹الی ۴۲

۱۸

توانمندسازی روانشناختی

۷۱الی ۶۰

۱۲

۳-۶-۲- روایی پرسشنامه
یکی از مهمترین جنبههای هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازهگیری
در این تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه حاضر قبلا در تحقیقات زیادی به عنوان پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مورد ارزیابی و تایید استاد راهنما و مشاور در این مورد رسیده است.
۳-۶-۳- پایایی پرسشنامه
یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمرههای مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمرههای مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمرهها، ضریب پایایی آزمون میشود (خاکی، ۱۳۸۶: ۲۹). پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری(پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست میدهد. کسانی که برای تحلیل دادههای خود از نرم افزار SPSSاستفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یک قاعده‌ی کلی،میزان آلفا دست کم باید۷/۰ باشد (مقیمی، ۱۳۸۶: ۲۹۳). در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای اندازهگیری داده‌ها استفاده شده و نیز برای تحلیل داده‌ها، نرم افزار SPSS بکار گرفته شده؛ لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که فرمول آن به صورت رابطه (۳-۲) است:
فرمول محاسبه آلفای کرونباخ:
معادل نمادهای به کار رفته در فرمول محاسبه آلفای کرونباخ، به شرح زیر است:
rα : ضریب پایایی؛
j : تعداد زیر مجموعه سوال‌های پرسش نامه؛
Si2 : واریانس زیر آزمون؛
S2 : واریانس کل آزمون.
برای محاسبه پایایی تحقیق حاضر، با انجام پیش آزمون(پایلوت[۱۷۴]) تعداد۳۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. میزان پایایی هر کدام از پرسشنامه‌ها در جدول زیر آمده است.
جدول۳-۳: پایایی پرسشنامههای تحقیق

نوشته ای دیگر :
دسته بندي علمی - پژوهشی : رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم- ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.