ژانویه 18, 2021

رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم- قسمت …

همان‌طور که در جدول (۴-۹) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰٫۰۰۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰٫۰۵ Sig < می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سازماندهی دانش و توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد؛ و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۰٫۴۶۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مثبت می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی دوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۳-۲-۳- فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سوم: بین تبادل دانش با توانمند سازی منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
H0: ρ = ۰
۰ H1: ρ ≠
بین تبادل دانش و توانمند سازی منابع انسانی رابطه وجود ندارد.
بین تبادل دانش و توانمند سازی منابع انسانی رابطه وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۰) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین تبادل دانش و توانمند سازی منابع انسانی ارائه گردیده است:
جدول (۴-۱۰): مقادیر ضریب همبستگی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تعداد نوع آزمون ضریب همبستگی Sig نتیجه آزمون
۱۳۵ پیرسون ۰٫۵۹۱ ۰٫۰۰۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۰) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰٫۰۰۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰٫۰۵ Sig < می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین تبادل دانش و توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد؛ و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۰٫۵۹۱ می‌باشد، لذا نوع رابطه مثبت می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی سوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۳-۲-۴- فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی چهارم: بین به کارگیری دانش با توانمند سازی منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
H0: ρ = ۰
۰ H1: ρ ≠
بین به کارگیری دانش و توانمند سازی منابع انسانی رابطه وجود ندارد.