ژانویه 17, 2021

متن کامل – رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان …

خلاصه نتایج حاصل از آزمون فریدمن در جدول (۵-۷) ارائه شده است:
جدول (۵-۷) : خلاصه نتایج آزمون فریدمن

مؤلفه‌های مدیریت دانش مؤلفه‌ها اولویت
سازماندهی دانش ۱
بکار گیری دانش ۲
خلق دانش ۳
تبادل دانش ۴

بر اساس نتایج آزمون فریدمن در میان مؤلفه‌های مدیریت دانش اولویت اول، مربوط به سازماندهی دانش است؛ و در جایگاه دوم و سوم به ترتیب بکار گیری دانش و خلق دانش قرار دارند. در نهایت تبادل دانش قرار گرفته است.
۵-۳- پیشنهادها
در این قسمت از گزارش تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، ابتدا پیشنهادهای کاربردی به سازمان مورد مطالعه (شعب بانک کشاورزی استان قم) ارائه می‌شود؛ و در ادامه نیز برخی از پیشنهادها که برای پژوهشگران مفید به نظر می‌رسند، ارائه خواهد شد.
۵-۳-۱-پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه فرعی اول:
یافته‌ها در خصوص رابطه بین خلق دانش با توانمند سازی منابع انسانی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین خلق دانش با توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد. به دلیل ارتباط مؤلفه خلق دانش با توانمند سازی باید فضایی را در سازمان به وجود آورند که کارکنان به تولید دانش با استفاده از ابزارهای جدید علاقه مند شوند، روند آموزش کارکنان در سازمان منظم شود، کارکنان برای ارتقاء دانش خود وقت بگذارند(تشویق بشوند)، به کارکنان دانایی محور اهمیت داده شود، برای کارمندان فرصت های یادگیری فراهم شود و هم چنین به کارمندان در رابطه با برنامه ریزی بلند مدت برای ارتقای دانش خود کمک و مشاوره داده شود.
۵-۳-۲-پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه فرعی دوم:
یافته‌ها در خصوص رابطه بین سازماندهی دانش با توانمند سازی منابع انسانی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سازماندهی دانش با توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد. به دلیل ارتباط مؤلفه سازماندهی دانش با توانمند سازی باید فضایی در سازمان ایجاد شود که کارکنان بتوانند از یادگیری های خود استفاده کنند و در صورت نیاز آن ها را بیان کنند، دریافت اطلاعات مورد نیاز در سازمان مشکلی نداشته باشد و در مورد شناسایی اطلاعات مورد نیاز در شغل کارکنان به آن ها کمک شود.
۵-۳-۳-پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه فرعی سوم:
یافته‌ها در خصوص رابطه بین تبادل دانش با توانمند سازی منابع انسانی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تبادل دانش با توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد. برای ارتقاء تبادل دانش در سازمان باید فضایی مناسبی ایجاد شود تا کارکنان به راحتی از طریق گروه های پژوهشی تبادل افکار کنند، کارکنان با تجربه تشویق به انتقال تجربیات به افراد کم تجربه شوند، اشتراک گذاری دانش شخصی مربوط به کار، جزئی از وظایف پرسنل شود، تیم های پژوهشی بتوانند با سایر متخصصان همکاری کنند، استفاده از شبکه و پایگاه های اطلاعاتی در سازمان ترغیب شود، کارکنان تشویق شوند اطلاعات شخصی را با دیگران به اشتراک بگذارند.
۵-۳-۴-پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه فرعی چهارم:
یافته‌ها در خصوص رابطه بین بکار گیری دانش با توانمند سازی منابع انسانی نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین بکار گیری دانش با توانمند سازی منابع انسانی وجود دارد. به دلیل ارتباط مؤلفه بکارگیری دانش با توانمند سازی باید فضایی را در سازمان به وجود آورده شود که کارکنان بتوانند در مورد چگونگی به کارگیری آموخته های خود تأمل می کنند، در مورد به کارگیری دانش خود تشویق شوند، آموزش ها متناسب با عملکرد اداری کارمندان باشد، بعد از حضور در دوره های آموزشی از یافته های خود استفاده کنند و همچنین از تجارب غیر رسمی و آموخته های خود در محیط کاری استفاده کنند.
۵-۳-۵- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج فرضیه اصلی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.