نوامبر 28, 2020

پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سبب شده می باشد كه براي بررسي رشته هاي مختلف بشري، از روش علمي بهره گیری گردد. مانند ويژگي هاي مطالعة علمي كه هدفش حقيقت يابي می باشد بهره گیری از يك روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش هاي تحقيق می باشد. در طی فراّیند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمّی و غیر کمّی کوشش می گردد که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام می شود. دراین فصل به روش پژوهش، روش نمونه گیری ، پایایی وروایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد گردید.

3-2) فرآیند اجرای پژوهش                    

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مساله اظهار شده، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل پژوهش شکل گرفتند.  سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS20  بهره گیری خواهد گردید.

نوشته ای دیگر :
تحقیق درموردرفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی