نوامبر 25, 2020

دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

دليل ديگر اهميت تفكر اين می باشد كه ما از نوع صحيح تحريك و چالش عقلاني لذت مي بريم. فيلسوف جان راولز ارتباط بين تفكر و لذت را اينگونه بيان مي كند كه “در صورت همساني بقيه چيزها، بشر ها از به كار بستن قابليت هاي ذهني خود لذت مي برند و هر چه اين قابليت بيشتر شكوفا گردد، يا هر چه بيشتر پيچيده باشد، به اين لذت هم افزوده مي گردد “(فيشر ،2002 ؛ترجمه كيان زاده ،1388 ،ص 20 )

دليل ديگر اهميت تفكر حول محور طبيعت اجتماعي زندگي بشري به خصوص پيوند بين مردم سالاري و حقوق شهروندي مي چرخد. جامعه ي كاملا مردم سالار دمكراتيك به شهرونداني خود مختار نياز دارد كه بتوانند فكر كنند، قضاوت كنند و براي خود اقدام كنند (رد[1] ،1998 ؛به ترجمه ميرزابيگي و همكاران ،1388 ).

 

مهارت هاي تفكر انتقادي

تفكر انتقادي مانند ساير انواع تفكر داراي عناصري می باشد كه جزء لاينفك آن می باشد. يكي از عناصر اصلي تفكر انتقادي ،مهارت هاي شناختي[2] می باشد كه به كمك آنها، تفكر انتقادي عملي مي گردد. مهارت هاي شناختي به عنوان هسته اصلي تفكر انتقادي هستند. اين مهارت ها عبارتند از: تفسير و تعبير، تجزيه و تحليل، ارزيابي، خودتنظيمي[3]، استدلال، توضيح و تبيين (فاسيونه[4] ،1997 ).