منبع تحقیق با موضوع دانش آموزان دختر، مواد روان گردان

[do_widget id=kl-erq-2]

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

آموزش در پرستاران به اين نتيجه رسيدند كه مطالعه موردي همراه با نقشه هاي مفهوم مي تواند به عنوان يك راهبرد آموزشي موثر براي ارتقاي مهارت و تمايلات تفكر انتقادي در پرستاران ارائه گردد .

– چان ،هو ،كو(2010 )،بر اساس پژوهش خودكه در بين دانش آموزان چيني انجام داده اند ، گزارش دادند كه باورهاي شناختي و تفكر انتقادي با يكديگر ارتباط دارند و باورها تاثير منحصر به فردي روي عملكرد تفكر انتقادي آنها دارند .

– اركات و همكاران[1] (1991 )و پري و كلد[2]ر (1997 )،به نقل از محمدي و همكاران  (1388 )،در تحقيق خود تاثير آموزش مهارت هاي زندگي را بر مصرف سيگار، الكل و ساير مواد مخدر را سنجيدند و به اين نتيجه رسيدند كه اين آموزش مي تواند باعث كاهش مصرف سيگار و الكل و ساير مواد در گروه آزمايش شده می باشد .

– آنجلي و والانيدز (2009 )،در تحقيق خود تاثير آموزش بر تفكر انتقادي دانش آموزان ،  را سنجيدند.در اين تحقيق كه در سه گروه آزمايش و يك گروه كنترل ،انجام گرفت تجزيه و تحليل كيفي نشان داد كه دانش آموزاني كه در گروه آموزش بودند شناخت متفاوتي از تفكر انتقادي ا نشان دادند .

– بوهلر ،اسچرودر و سيلبريسن[3] (2008 )،در تحقيق خود تاثير آموزش مهارت هاي زندگي را در پيشگيري از سوءاستفاده از مواد مخدر را سنجيدند و به اين نتيجه رسيدند كه آموزش مهارت هاي زندگي تأثیر موثري در پيشگيري از سوءمصرف مواد دارند .

– در مطالعه زولينگر و همكاران[4] (2003 )،به نقل از دائمي وهمكاران (1389)،تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش آموزان از سال 1977 تا 2000 مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه زمينه يابي ،1598 نفر از حيث رفتار مصرف سيگار ،توجه و دانش با يكديگر مقايسه شدند .نتايج بررسي انجام شده نشان داد كه گروه آزمايش در مقايسه با گروه شاهد در مقابل مصرف سيگار مقاومت نشان مي دادند و با رفتار قاطعانه در مقابل     – دمير ،بكنلي ،طرحان ،دمبايسي (2011 )،مطالعه اي باعنوان تفكر چهارگانه با تاكيد بر تفكر انتقادي انجام دادند .در اين مطالعه تفكر چهار گانه شامل تفكر خلاق ،تفكر محافظه كارانه ،تفكر اميدواري بخش وتفكر خلاق مي گردد .در اين مطالعه به ارتباط بين تفكر انتقادي و شيوه هاي ديگر تفكر پرداخته می باشد .

1-Errecart&et al

2-Perry,CL&Kelder,SH

3- Buhler,A.,Schroder,E.,Silbereisen,R

4-Zolinger &et al