دانلود پایان نامه

از مسائل مهم در آزمون‌سازي، اعتبار است. ‌اين واژه مفاهيمي‌ مانند ثبات يا هماهنگي، اعتماد‌پذيري، پيش‌بيني‌پذيري، همگوني، حساسيت، دقت، تكرار‌پذيري و باز پديد‌آوري را دربر‌مي‌گيرد. محقق براي برآورد اعتبار پرسش‌نامه رضامندي زناشويي، از ضريب همساني دروني(آلفاي‌كرونباخ) و ضرايب اسپيرمن براون و ضريب دونيمه‌سازي گاتمن اقدام كرده است. نتايج نشان مي‌دهد پرسش‌نامه اعتبار نسبتاً بالايي دارد.
3-9-3- روايي
مقصود از روايي پرسش‌نامه آن است كه وسيله مزبور واقعاً بتواند ويژگي مورد مطالعه را اندازه بگيرد، نه متغير ديگري را.  نتايج براي به‌دست آوردن روايي آن، از روش همبستگي اسپيرمن (روايي محتوايي) و ضريب همبستگي پيرسون (روايي وابسته به ملاك از نوع همزمان) استفاده شده است. نشان مي‌دهد پرسش‌نامه روايي بالايي دارد.
3-9-4- شيوة نمره‌گذاري و تفسیر
براي هر يك از پرسش‌هاي ‌اين پرسش‌نامه، پنج گزينه منظور شده است. سؤالهای 3-5-6-8-10-13-15-19-22-24-25-27-28-30-32-35-43-44-49 به صورت هرگز:4، به ندرت:3، گاهی اوقات:2، اغلب:1، همیشه:صفر، بقیه سؤالات به صورت بلعکس نمره گذاری می شود. حداكثر نمرة آزمودني در ‌اين پرسش‌نامه دويست است. نمرة بالا‌تر، نشانة رضا‌مندي بيشتر زناشويي است.
فصل چهارم:یافته های تحقیق
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون ) و با استفاده از نرم افزار20 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ يك روش آماري كه به‌ما اين امكان را مي‌دهد تا نمره يك فرد در يك متغير را براساس نمره‌هاي او در متغير ديگر يا در چندين متغير ديگر در صورت همبسته بودن پيش‌بيني كنيم رگرسيون است.هرچقدر ميزان همبستگي بيشتر باشد نمرات به‌خط رگرسيون نزديك‌تر و در نتيجه پيش‌بيني دقيق‌تر است.زمانی که هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می ماند و در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند .در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر های پیش بین در مدل باقی بماند.
4-1- تحلیل توصیفی داده ها
جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
9/58
178
زن
1/41
124
مرد
همانطور که در جدول فوق نمایان است بیشتر معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند زن بودند(9/58 درصد).
نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت
جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات
درصد فراوانی
فراوانی
تحصیلات