دانلود پایان نامه

در روش اثرهای تصادفی فرض می‬شود عرض از مبدأ یک واحد تکی انتخابی تصادفی از جامعه‬ای بزرگتر با یک میانگین ثابت بیان می‬شود. حالت کلی این مدل به صورت زیر است:
Yit = β0i + β1x1it + β2x2it + … + + βmxmit+ uit
i= 1, 2, 3, …, N
t= 1, 2, 3, …, T
در مشاهدات مختلف، فرض می کنیم در هر مشاهده عرض از مبدأ به صورت زیر تغییر می کند: 0β برای در نظر گرفتن تفاوت این مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد می شود (گجراتی، 1390).
β0i= β0 + εi
i= 1, 2, 3,…, N
3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی
چالش پیشروی محقق عبارت است از این که کدام مدل بهتر است؟ موندلاک (1961 ) و والاک وهاسین(1969) از مدل اثرات ثابت حمایت کرده و بالسترا و نرلاو (1966) به طرفداری از مدل اثرات تصادفی پرداختند( بالتاجی، 2005). به منظور تعیین نوع مدل، از بین مدل های معتبر با توجه به تفاوت درجه آزادی، بر اساس معیار R، بهترین مدل با استفاده از آزمون هاسمن انتخاب شده است.
برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. رگرسیون در اصطلاح کاربردی به معنی پی‌بردن به رفتار یک متغیر به کمک رفتار متغیر دیگر است. در آمار رگرسیون یک نوع رابطه یا تابع ریاضی که بین متغیر وابسته از یک طرف و متغیر مستقل از سوی دیگر برقرار می‌باشد.
در رگرسیون خطی دو‌متغیری، یک خط مستقیم از نقاط پراکندگی عبور می‌کند که معادله این خط، معادله رگرسیون نامیده می‌شود و میزان تغییر را ضریب رگرسیون می‌نامند که عبارتست از میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل. خط رگرسیون منعکس‌کننده مسیر حرکت پراکنده در دستگاه مختصات است که می‌تواند مبین شدت و ضعف و نوع همبستگی بین متغیرها باشد.
در این معادله برابر مقدار پیش‌بینی شده متغیر وابسته، a برابر با مقدار ثابت یا عرض از مبدا نقطه تقاطع خط رگرسیون با محور متغیر وابسته، برابر با ضریب رگرسیون یا شیب منحنی متغیر مستقل است. ضریب همبستگی رابطه بین و ترکیب خطی رابیان می‌کند. برای آزمون فرضیه، اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته آزمون می‌شود (هومن، 1385،ص 85).
در آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون و رابطه خطی:
فرضیه صفر بیانگر ضرایب کل رگرسیون برابر با صفر است.
فرضیه تحقیق بیانگر حداقل یکی از ضرایب متغیر مستقل معنی‌دار است.
در صورتی که آماره محاسبه شده آزمون بزرگتر از آماره بحرانی باشد و یا سطح معنی‌داری محاسبه شده کوچکتر از 05/0 باشد، نشان دهنده‌ی این است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای ضریب رگرسیون معنی‌دار است و یا رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.
برای آزمون ضریب جزئی رگرسیون از آزمون استفاده می‌شود. در این آزمون:
فرضیه صفر بیانگر معنی‌دار نبودن ضریب جزئی رگرسیون است.
فرضیه تحقیق بیانگر معنی‌دار بودن ضریب جزئی رگرسیون است.