روش کدگذاری و تعریف عملی

1- تأیید و ترویج ارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های محبوب سریال.
2- نفی و تقبیح ضدارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های محبوب سریال.
Widget not in any sidebars

3 – تأیید و اصرار رفتاری شخصیت‌های منفی بر ترویج و اعمال ضد ارزش‌های اخلاقی.
4- نفی ارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های منفی سریال.
2-3-8-1-3- جهت‌گیری منفی:
1- باتوجه به همدلی مخاطب با شخصیت‌های مثبت سریال، رفتار ضداخلاقی شخصیت‌های محبوب، با جهت‌گیری منفی فرض شده است.
2- چنانچه تقبیح یا نفی یک ضد ارزش در رفتار شخصیت منفی باعث همدلی مخاطب با شخصیت منفی گردد، جهت‌گیری سریال منفی فرض شده است.
3- اگرتأیید یک ارزش توسط شخصیت‌های منفی باعث همدلی مخاطب باشخصیت منفی شود هم، جهت گیری سریال منفی خواهد بود.
توضیح: درتقسیم‌بندی کلی و ارزش‌گذاری عمومی بازیگران سریال، به سه دسته شخصیت‌های مثبت، شخصیت‌های معمولی و منفی تقسیم می‌شوند، امّا در روش کدگذاری با توجه به اینکه مخاطب سابقه‌ی ذهنی بدی از شخصیت‌های معمولی ندارد، ارزش رفتاری این گونه از بازیگران معادل ارزش رفتاری شخصیت‌های مثبت سریال فرض می‌شود و برابر قواعد مربوط به شخصیت‌های مثبت سریال، به کدگذاری‌ آنها خواهیم پرداخت.
2-3- تعریف عملی رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی در سریال
1- احترام به ‌والدین: مانند پیشی‌گرفتن در سلام به پدرومادر. ایستادن(ازجا بلند شدن) مؤدبانه در مقابل پدر وگوش فرا دادن به حرف‌های او. بوسیدن دست‌های پدر به هنگام خداحافظی و…
2- استهزا: خندیدن به رفتار همکلاسی‌ها و مسخره نمودن آنها ، خواندن نامه‌ی حبیب در جمع دانشجویان و مسخره کردن او. پوزخندزدن به حرف‌های جدی و…
3- اسراف: تهیه و تدارک غذا و خوراکی بیش از حد نیاز.
4- اضلال: خارج ساختن دیگری از مسیر و راه درست وگمراه نمودن او.
5- افشای‌سرّ: بازگوکردن عیب‌ها و کاستی‌های دیگران. بازگوكردن محاسن و نيكويي‌هاي ديگري كه او به پنهان ماندن آن مايل است. بيان اسرار ديگران.
6- امانت‌داری: ردّ هرگونه امانت به صاحب اصلی، خودداری از خیانت در امانت .
7- انتقام درست: کیفردادن ستم‌کاران به همان اندازه ستم به قصد تأدیب.
8- انتقام نادرست: کیفردادن بیش از ستم وارده ، انتقام از سر کینه‌جویی و عقده‌گشایی.
9- اهانت: سبک‌کردن و پایین آوردن مقام و منزلت دیگری ، به کاربردن الفاظ یا نمایش بعضی از حرکات که موجب تخفیف شأن دیگری شود. قرار دادن پا برروی میز هنگام صحبت کردن با دیگری، گفتن این جمله به همسر: «همیشه مثل شکارچی بی‌رحم دنبال لقمه چرب و… بودی…».
10- ایثار: هرگونه از خود گذشتگی بدون چشم‌داشت، رفتار زینت در مورد پذیرش خطر برای زندگی شخصی و آبروی خود برای رساندن امانت به حبیب.
11- بهتان: بیان هرگونه نقص وعیب ساختگی که در دیگری نباشد. دادن نسبت‌های دروغ و ناپسند و متهم ساختن با علم به عدم تقصیر آنها .
12- بی‌غیرتی: اصرار جهانگیر به زینب برای نواختن پیانو و شرکت در مجلس عیش و نوش به جهت خوشایند افسرآلمانی، اهمال در محافظت از ناموس و دین‌ و عرض .