دانلود پایان نامه

نمودار 2-1 رویکرد سود خالص 28
نمودار 2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی 29
نمودار 2-3 رویکرد سنتی 30
نمودار 2-4 تئوری توازن ایستا ساختارسرمایه 34
نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته 74
چکیده تحقیق :
ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃلاﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃلاﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ي اﻃلاﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهايي که سود آنها با کيفيت است ريسک پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از اينرو تامين کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمايه گذاري در شرکتهايي هستند که واجد سودهاي با کيفيت مي باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موسسات و شرکتهايي که سودهاي با کيفيتي دارند آسانتر است زيرا يک اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي کسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شرکتهايي که سودهايي با کيفيت پايين يا بي کيفيت را تجربه مي کنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده بالاتري را نسبت به ساير شرکتها براي ايشان تامين کنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي و نرخ هزينه سرمايه از ديد شرکتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون دو فرضيه مطرح شده در اين تحقيق توضيحات ارائه شده را تائيد مي کند.
کلمات کلیدی :
افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
اهميت دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم به حدي است كه درجوامع دموكراتيك، شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق سرمايه گذار در نظر مي گيرند. بانك جهاني نيز در ارزيابي محيط كسب و كار كشورها، به افشاي اطلاعات به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توجه دارد.تقاضا براي گزارشگري مالي و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتي و وجود تضاد منافع نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني است.و افشاي اطلاعات نقش با اهميتي در كاهش اين مسائل دارد. بنابراين دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعي نظارت مي كنند. جريان اطلاعاتي كه با دقت، كارا و بيطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمايه كمك مي كند، نياز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزايش رشد اقتصادي و ثبات در جامعه مي شود. افشا اجباري در سطح ملي يا منطقه اي از سوي مقام هاي دولتي و سازمان هاي حرفه اي وضع مي گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سيستم حسابداري مالي و منابع مالي و ساير عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعايت آن مي باشند. هدف از افشاي اجباري، تأمين نياز اطلاعاتي استفاده كنندگان و تضمين كيفيت اطلاعات از طريق رعايت استاندارد ها و قوانين است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نيز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران مورد تأكيد قرار گرفته است. هزينه ها و منافع افشاي اجباري كاملاً مشخص نيست. يكي از ويژگي هاي بالقوه افشاي اجباري، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرايطي داراي انگيزه براي عدم ارائه اطلاعات و يا دستكاري اطلاعات مي شود.
1-1 بیان مسئله
هدف گزارشگري مالی ارائه اطلاعات مناسب براي تصمیم گیري استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگري مالی ممکن است در قالب صورتهاي مالی یا سایر ابزارهاي انتقال دهنده ي اطلاعات صورت پذیرد. بسیاري از اطلاعات ارائه شده بوسیله ي گزارشگري مالی در بردارنده ي پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهاي مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهاي مالی، اطلاعات صورتهاي مالی که در اقلام صورتهاي مالی منعکس میگردند به صورت گسترده اي بر پایه ي پیش بینی ها و برآوردهاي مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهاي ناقص مدیران از آینده تجاري شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهاي مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهاي مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)
در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ، 2008)
از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران،2004).
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداري واژهاي فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگري مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداري اصل افشاي کلیه واقعیتهاي بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهاي مالی واحدهاي تجاري است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهاي مالی به گونه اي تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهاي گزارشگري اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهاي مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیري مربوط به سرمایه گذاري، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهاي بااهمیت واحداقتصادي به گونه اي مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیري به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش هاي قانونی شامل صورت هاي مالی اساسی که حاوي تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه اي قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه را براي استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معناي انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معناي محدودتري رادرنظرمی گیرند وآنرابه معناي انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاري درقالب گزارشهاي مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی میداندکه براي سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده يا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهاي مالی میدانند. همچنین افشاي اطلاعات بودجه اي رابه عنوان یکی ازموارد افشاي خارج ازمتن صورتهاي مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگیبرای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی هاي مدیریت در تأمین نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت هاي مالی و همچنین الزام نهادهاي قانون گذار در بازارهاي مالی بر ارائه پیش بینی هاي مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاري بر ابعاد مختلف سیستم حسابداري و گزارشگري مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.
1-2 ضرورت انجام تحقیق