دانلود پایان نامه
شکل (1-16)
درسال 2003 شيخ شعاعي موفق شد با استفاده از 1,2- فنيلن‎دي‎آمين و پارا- N’,N – دي‎متيل‎بنزآلدهيد، ليگاند باز شيف دودندانه را سنتز کرده و به کمک آن و با استفاده از نمک Cd(NO3)2.4H2O ، کمپلکس Cd(II) را سنتز و شناسايي کند شکل (1-17) [32].
شکل (1-17)
درسال 2002 ايلهان و همکارانش توانستند با واکنش بين 1و2- بيس‎(پارا- آمينوفنوکسي) اتان و سينام‎آلدهيد ليگاند بازشيف دودندانه را سنتز کرده و از آن براي سنتز کمپلکس‎هاي هشت‎وجهي Zn(II) استفاده کنند شکل (1-18)[33].
شکل (1-18)
همچنين آن‏ها توانستند با استفاده از 4- متوکسي‎بنزآلدهيد و 1,2- بيس (پارا- آمينوفنوکسي) اتان ليگاند باز شيف دودندانه را سنتز کنند. آن‎ها با انجام واکنش بين ليگاند با نمک‎ Zn(II) کمپلکس‎ مورد نظر را سنتز کردند شکل (1-19) ]34[.
شکل (1-19)
درسال 2003 سليک و همکارانش کمپلکس‎ شامل نمک ‎Zn(II) و ليگاند باز شيف دودندانه با گروه نيتروژن ايميني به عنوان گروه‎هاي دهنده گزارش دادند شکل (1-20) [35].
شکل (1-20)
درسال 2001 چن و همکاران توانستند با استفاده از ليگاند باز شيف دودندانه NوN’–بيس‎(فروسنيل‎متيلن) – اتيلن‎دي‎آمين (BFEDA)، کمپلکس‎هاي Zn(II) را سنتز وبا روشهاي فيزيکي و طيف سنجي شناسايي کنند. ساختار پيشنهادي اين پژوهش نيز شبه چهار وجهي ميباشد شکل (1-21) [36].
شکل (1-21)
شکل (1-21)
در سال 2011 منتظرظهوري و همکاران کمپلکسهاي فلزات روي، کادميم و جيوه با ليگاند N´,N –بيس ((E )-2-متيل-1-3-فنيل آليليدن)اتان-1و2-دي آمين سنتز و از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز،
1H NMR ، 13C NMR شناسايي نمودند. کمپلکسهاي تشکيل شده غير الکتروليت ميباشند. بررسي آناليز حرارتي کاهش وزن ترکيبات طي چندين مرحله را نشان ميدهد شکل
(1-22)[37].
شکل (1-22)
در سال 2011 خلجي و همکاران سنتز کمپلکس جيوه(II) يديد را با ليگاند دو دندانه باز شيفN’,N- بيس(2و3- دي متوکسي بنزيليدن)-1و2- دي آمينواتان انجام دادند. کمپلکسهاي سنتز شده از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي مادون قرمز و 1H NMR شناسايي شدند. ساختار کريستالي و ملکولي با استفاده از کريستالوگرافي اشعه ايکس تعيين شد و فضاي کوئورديناسيون شبه چهار وجهي در اطراف يون جيوه پيشنهاد شد شکل (1-23) [38].
شکل (1-23)
در سال 2012 قائدي و همکاران سنتز ليگاند باز شيف دودندانه، کمپلکس فلزات روي(II) و کادميم(II) کلريد آن وکاربرد آنها در ساخت را به عنوان الکترود گزينش پذير يديد را بررسي نمودند شکل (1-24) [39].
شکل (1-24)
1-12- کاربرد کمپلکسهاي بازشيف
بازهاي شيف و كمپلكسهاي آنها به دليل جذابيت و اهميت زياد، بسيار مورد توجه هستند [52]، [53] بازهاي شيف مشتق شده از يك آمين و يك آلدهيد، دسته مهمي از ليگاندها هستند كه از طريق نيتروژن آزومتين به يونهاي فلزي متصل ميشوند [54]. فعاليت كاتاليتيكي در هيدروژندار کردن الفينها ، خواص فوتوكروميك و توانايي كمپلكس شدن با فلزات واسطه ازجمله ويژگيهاي بازهاي شيف ميباشند [55]، [53]. به نظر ميرسد کمپلکسهاي بازهاي شيف روي نقش مهمي در سيستمهاي زيستي ايفا ميكنند [56-58] و از لحاظ بيوشيميايي، تجزيهاي و ضد ميكروبي بسيار با اهميت هستند[59]، [60].
کمپلکسهاي فلزات Pt(II) ،Cu(II) و Pd(II) با بازشيفي به فرمول کلي MeCONHCH2CH2N=CHPy تهيه و خواص ضدتومور آن بر روي سلولهاي سرطاني بررسي شده است. از ميان اين کمپلکسها، کمپلکس مس کاملاً در آب محلول بوده و خواص ضدتوموري قابل توجهي نسبت به پلاتين و پالاديم از خود نشان ميدهد. بعلاوه، از ديگر مزاياي اين کمپلکس انتخاب گري بالاي آن نسبت به سلولهاي سرطاني است[61].
همچنين ميتوان به خاصيت ضد باکتري ترکيبهاي باز شيف اشاره کرد. کمپلکسهاي باز شيف منگنز بدست آمده از تراکم 2-هيدروکسي-1-نفتالدهيد با آمينواسيدهاي گليسين، آلانين، هيستيدين و تريپتوفان تهيه و شناسايي شدهاندکه خواص ضد باکتريايي داشته و به طورقابل ملاحظهاي مانع رشد بسياري از باکتريها و قارچها ميشوند[62]. در مورد اکثر ترکيبهاي پلاتين و پالاديم ميتوان آزمايشهاي ضدتومور، ضد باکتري، ضد قارچ و ضد مخمر را انجام داد. کمپلکسهاي بازشيف در تهيه آنزيمهايي مصنوعي نيز کاربرد دارند. به عنوان مثال کمپلکس باز شيف Cr(salophen) در نقش يک آنزيم مصنوعي قادر است تا در برخي واکنشهاي زيستي به عنوان کاتاليست عمل کند[63].
1-13- باکتري