دانلود پایان نامه

پس فرضیه 2-1 پژوهش  ( بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط هست. )  تأييد مي‌گردد .

مقدار آزمون همبستگي پيرسون ( 474/0 = r ) بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار مي‌باشد . لذا فرض صفر رد می گردد. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا كه مقدار ضريب همبستگي مثبت می باشد وجود ارتباط مستقیم و قـوی را مي‌پذيريم.

فرضیه سوم پژوهش:

بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط چندگانه هست.

 

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق