دانلود پایان نامه

3-بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.
كردستاني و مجدي (1386)به بررسي ارتباط بين ويژگي هاي كيفي سود و هزينه سرمايه عادي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها پنج ويژگي كيفي سود شامل پايداري، قابليت پيش بيني، مربوط بودن، به موقع بودن و در نهايت محافظه كاري را مورد بررسي قرار دادند. ايشان پيش بيني كردند محافظه كارانه بودن سود تأثير با اهميت و معني داري بر هزينه سرمايه سهام عادي داشته باشد.
آنها براي اندازه گيري و كمي نمودن محافظه كاري از مدل معرفي شده توسط باسو (1997) استفاده كردند و براي تجزيه و تحليل و استنباط آماري در خصوص فرضيه هاي تحقيق داده هاي 60 شركت پذيرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني سال هاي 1372 تا 1382 را جمع آوري كردند. يافته هاي كردستاني و مجدي (1386)حاكي از آن بود كه چهار ويژگي پايداري، قابليت پيش بيني،مربوط بودن و به موقع بودن رابطه معكوس و معني داري با هزينه سرمايه سهام عادي دارند. در حالي كه بين محافظه كارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه ثقفي و سديدي (1386) به بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر كيفيت سود و بازده سهام پرداختند.
ايشان پيش بيني كردند بين شاخص كيفيت سود كه بر مبناي محافظه كاري اندازه گيري مي شود و چهار متغير نرخ بازده دارايي ها، حاشيه سود، گردش دارايي ها و نرخ بازده سهام رابطه معني داري وجود داشته باشد. اين پژوهشگران براي اندازه گيري كيفيت سود بر مبناي محافظه كاري از تغييرات ذخاير برآوردي مخفي، يعني معيار معرفي شده توسط پنمن و ژانگ (2002)بهره گيري كردند. آنها با جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني سال هاي 1372 تا 1384 به اين نتيجه رسيدند كه شاخص كيفيت سود برمبناي محافظه كاري مي تواند بخشي از تغييرات نرخ بازده دارايي هاي عملياتي، حاشيه سود و نرخ بازده سهام را تبيين نمايد.
ثقفی و سدیدی(1386) با مطالعه شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه کاری به عنوان معیاری برای پیش بینی نرخ بازده سهام به این نتیجه رسیدند که واحد های اقتصادی با انتخاب روش حسابداری محافظه کارانه به طور یکنواخت قادر است با تغییر سرمایه گذاری در دارائی های عملیاتی،کیفیت سود خود را تغییر دهد.
اعتمادي ،حسين و ايماني(1386) به بررسی رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند.آنها با استفاده از مدل هاي مختلف كيفيت سود جهت بررسي رابطه با بازده سهام به اين نتيجه رسيدند كه شاخص هاي سود ناخالص،هزينه مديريت فروش،بازده سرمايه به كار گرفته شده و تحقق نقدينگي با بازده سهام در سطح 95% معنادار بوده است؛ ولي اين رابطه براي شاخص هاي حسابهاي دريافتني،ارزش مطلق كليه معوقه ها،اجزاي غير عملياتي سود،نسبت سرمايه گذاري مجدد دارايي هاي سود آور،تحقق سود،محافظه كاري،موجودي و نقدينگي عملياتي در آن سطح معنادار نيست. نكته مهمي كه بايد در نظر گرفت آن است كه اگر چه براي برخي شاخص ها رابطه معناداربود،ولي همبستگي ضعيفي را نشان مي داد. بنابراين،اين شاخص ها نمي توانند بيانگر كيفيت سود در محيط ايران باشند يا اين كه اطلاعات ارائه شده به بورس اطلاعات واقعي نيستند.
اعتمادي و دوستان (1385) به بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه كاري و اجزا هزينه تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايت محافظه كاري حسابداري در شركت هاست. روش تحقيق قياسي- استقرايي و روش كتابخانه داري، قلمرو مكاني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني دوره ده ساله بين سال هاي 1375 تا 1385 مي باشد.نتيجه اين تحقيق حاكي از آن است كه با رعايت محافظه كاري ميانگين موزون هزينه مالي كاهش خواهد يافت.
مشایخ و اسماعیلی (1385)رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره مشاهده گردید. به طور کلی تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
نوروش و مجیدی (1384) در تحقیقی رابطه کیفیت سود و هزینه سرمایه را در شرکتهای بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون (1382- 1378) به استثنای سال 1379 رابطه معکوسی بین کیفیت سود و هزینۀ سرمایه وجود دارد.
خواجوي و ناظمي(1384) نيز به بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با تاكيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار پرداخته، نتيجه مي گيرند كه ميانگين بازده سهام شركتها تحت تأثير ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمي گيرد.
ثقفی و کردستانی (1383) به بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش نسبت به تغییرات سود نقدی پرداختند. آنها با بررسی 50 شرکت در بین سال های 70 تا 81 از سه تعریف رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود یا اجزای سود، قابلیت پیش بینی سود وپایداری سودهای گزارش شده برای اندازه گیری کیفیت سود شرکتها استفاده کرده اند برمبنای تعریف اول آنها نشان داده اند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکتها برخلاف پیش بینی مثبت است. برمبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق با پیش بینی مثبت است و برمبنای تعریف سوم، بازده غیرعادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیرمنتظره افزایش(کاهش) می یابد.
قائمی (1382) تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کرد، یافته های تحقیق حاکی از آن است که هموار سازی اثری بر بازده های غیرعادی شرکت ها ندارد و لیکن عامل صنعت توأم با هموارسازی بر بازده های غیرعادی شرکت ها مؤثر است. هموارسازی و اندازه توأماً بر بازده های غیرعادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را توأماً می توان عاملی مؤثر بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست و در نهایت اینکه تأثیرهموارسازی سود بر بازده های غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.
ظریف فرد، احمد (1378) شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت های ایرانی را مورد مطالعه قرار داده است . در این تحقیق با اشاره به اینکه در مورد قابلیت اندازه گیری کیفیت سود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و برخی آنرا به صورت کمی غیر قابل اندازه گیری می دانند یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ا رزیابی کیفیت سود طراحی شده است. در این تحقیق ویژگی های مطلوب و نامطلوب مرتبط با هر یک از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود ارائه شده و تأکید شده است که کیفیت سود خالص گزارش شده هر شرکت در هر زمان خاص تابعی از میزان و درجه ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسابداری و مالی اجزای تشکیل دهنده سود خالص دخیل در کیفیت سود است، که این نیز تابعی از برداشتها و دیدگاه های شخصی هر تحلیلگر و سایر استفاده کنندگان است.
2-14خلاصه فصل :
محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکارانمحافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می داند. باسو محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف کرده است ” روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که ، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد” ، اما بیشتر  محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی ها ، طبق مبانی حسابداری ، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز از محافظه کاری دارند ، اشاره می کنند آنها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت ، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” به عبات دیگر فرض میشود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری ، ارزش بازار داراییهای گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. در ادامه فصل در مورد انواع محافظه كاري ، ساختار سرمايه ومباحث پيرامون آنها ونهايتا در پايان فصل به بيان مختصر تحقيقات انجام گرفته مشابه موضوع تحقيق در داخل وخارج كشور پرداخته شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش تحقیق اشاره خواهد شد. هدف از انجام هر تحقیق علمی کشف یک واقعیت است. این واقعیت می تواند در قالب مسأله ، مشکل یا نیازی باشد که محقق در ابتدا با آن مواجه گردیده است .در هر مسأله ابتدا محقق در صدد کسب شناخت لازم در خصوص موضوع تحقیق می باشد. این شناخت که توسط محقق نسبت به محیط ایجاد می شود، شناختی است متکی به شواهد و تجربه های انسانی است و در صورتی که صحت آن با استفاده از روش ها و ابزار های مناسب علمی مورد آزمون واقع شود، می تواند به شناختی مقرون به واقعیت تبدیل شده و در نهایت سبب افزایش دانش بشری درباره موضوع مورد نظر گردد. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. یکی از روانشناسان برجسته می گوید: «متاسفانه،آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی سرانجام مورد توجه خود محقق هم قرار می گیرد، موضوعی است که کشف شده است، اما اغلب، روش کشف که اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد، نادیده انگاشته می شود.برای اینکه بتوان از طریق یک مطالعه علمی و بی طرفانه به تحقیق در مورد موضوع خاصی پرداخت، می بایست از یک روش شناسی مناسب و کارآمد استفاده کرد. منظور از روش شناسی تحقیق، چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته هاست. انتخاب روش تحقیق به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق، آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز نماید تا او را هر چه دقیق تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده است یاری نماید .