می 16, 2021

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۲

: ۱
الف)طرح موضوع ۲
ب)هدف تحقیق ۲
ج)سئوالات تحقیق ۳
د)فرضیات تحقیق ۳
هـ ) روش تحقیق ۳
و)سوابق تحقیق ۴
ی)سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول: مفاهیم و پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت…………………………………………………….۵
مبحث اول :واژه شناسی و مفاهیم ۶
گفتار اول :مفهوم سیاست جنایی ۶
الف-مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-سیاست : ۷
۲-جنایی ۷
ب)مفهوم اصطلاحی : ۸
۱-سیاست : ۸
۱-۱ -معنای عام . ۸
۲-۱-معنای خاص .۸٫
۲-جنایت (جنایی ) : ۸
۱-۲-مفهوم موسع …۹
۲-۲-مفهوم مضیق …۹
ج)تعریف سیاست جنایی : ۹
گفتار دوم :اقسام سیاست جنایی ۱۲
۱-سیاست جنایی تقنینی ۱۲
۲-سیاست جنایی قضایی: ۱۲
۳-سیاست جنایی اجرایی ۱۳
۴-سیاست جنایی مشارکتی ۱۳
گفتار سوم:تبیین مفهوم دولت:……………………………………………………………………………………………..۱۳
الف)مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
ب)مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-دولت به معنای عام………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-دولت به معنای خاص…………………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-طبقه فرمانروایان…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
گفتار چهارم :مفهوم سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود ۱۵
الف)مفهوم مأمور دولت ۱۵
۱)مفهوم لغوی : ۱۵
۲)مفهوم اصطلاحی : ۱۶
ب)مفهوم سوء استفاده از مقام : ۱۷
۱)مفهوم لغوی ۱۷
۲)مفهوم اصطلاحی ۱۸
۳-تفاوت جرم وتخلف ۲۱
۱-۳-از نظر منبع………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۳- از نظر ضمانت اجرا و هدف…………………………………………………………………………………….. ۲۱
۳-۳-از نظر قلمرو……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۴-از نظر آیین دادرسی……………………………………………………………………………………………………۲۲
ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت : ۲۳
۱-مفهوم لغوی ۲۳
۲-مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………۲۳
مبحث دوم :پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود ۲۴
گفتار اول : ایران باستان ۲۴
گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر : ۲۷
فصل دوم:ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأورین دولت……………………………… …………………….۲۹
مبحث اول:علل سوء استفاده مأمورین دولت ۳۰
گفتار اول :عوامل فرهنگی ۳۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *