می 16, 2021

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۷

 • ۴- همان مأخذ، ص ۱۱۳ ↑

 

 • ۵- همان مأخذ، ص ‌۱۱۳ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۲۲۵ ↑

 

 • ۲- Human Right Committee General Comment13, para16
  به نقل از دادرسی عادلانه، مترجمین فریده طه و لیلا اشرافی، همان مأخذ، ص۲۲۶ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص ۲۳۰ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص ۲۳۰ ↑

 

 • ۵- همان مأخذ، ص ۲۳۰ ↑

 

 • ۶- همان مأخذ، ص ۲۳۱ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۲۳۱ ↑

 

 • ۲- همان مأخذ، صص ۲۳۱-۲۳۲ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص ۲۳۳ ↑

 

 • ۴- همان مأخذ، ص ۲۳۶ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص ۲۳۷ ↑

 

 • ۲- Committee on the Rights of the Child, op cit, para 80

 

 • ۱-Convention on the rights of the child, Article 37 (b), and Beijing Rules Article(13-1)
  به نقل از عباچی، مریم، همان مأخذ، ص ۱۱۵ ↑

 

 • and U.N Rules…deprived of liberty Article (17) ۲- Beijing Rules, Article (13-3)
  به نقل از همان مأخذ، ص ۱۱۵ ↑

 

 • ۳- شاملو، باقر، همان مأخذ، ص ۱۰۵ ↑

 

 • ۴- Covenant on the civil and political rights-Article9-1 ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۷۸ ↑

 

 • ۲- convention on the rights of the child,Article37-b
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص ۷۸ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، ص۷۸ ↑

 

 • ۱- Covenant on the civil and political right.Article 9.
  به نقل از همان مأخذ، ص۷۹ ↑

 

 • ۲- Covention on the right of the child.Article 37-2.
  به نقل از همان مأخذ، ص۷۹ ↑

 

 • ۳- CRC/G/GC/10.para 28-a
  به نقل از همان مأخذ، ص۷۹ ↑

 

 • ۱- Committee on the Rights of the Child, op cit, para17

 

 • ۲- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۰۳ ↑

 

 • ۳- همان مأخذ، صص۱۰۳-۱۰۴ ↑

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۱۰۴ ↑

 

 • ۲-CCPR/C/GC/8.para2.1982.
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص۱۰۴ ↑

 

 • ۳- Joseph, sarah. The Internation Convention on civil and political Rights. Para 222.
  به نقل از ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، همان مأخذ، ص ۱۰۵ ↑

 

 • ۴- آشوری، محمد، تحول حایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، ۱۳۸۸ ، صص۳۱۱-۳۱۲ ↑

 

 • ۵- آشوری، محمد، همان مأخذ، ص ۳۴۱ ↑

 

 • ۱- Committee on the Rights of the Child, op cit, para81 ↑

 

 • ۲- Committee on the Rights of the Child, op cit, para83

 

 • ۱- رئیسی فاقچی، روح ا.. ، اصول بازجویی و بازپرسی از متهم با نگرشی بر اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۷۹-۸۰ ،ص ۱۸۴ ↑

 

 • ۲- اسماعیلی طاران، سولماز، بازداشت موقت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، ص ۱۳ ↑

 

 • ۳- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به اسماعیلی طاران سولماز، همان مأخذ ص ۱۷ -۲۴ ↑
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • ۱- الهی منش، محمد رضا، قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص۷۵ ↑

 

 • ۲- الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، صص۷۶-۷۷ ↑

 

 • ۳- Fourment, francois, procedure penal paradigme, 2007-2008,h 463.
  به نقل از الهی منش، محمد رضا، همان مأخذ، ص۷۷ ↑

 

 • ۴– Committee on the Rights of the Child, op cit, para20

 

 • ۱- همان مأخذ، ص۱۹۷ ↑

 

 • ۲- فریده طه و لیلا اشرافی، همان مأخذ، ص ۸۰ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *