نوامبر 27, 2020

مقاله علمی با منبع : طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

۲ – ۸- ۴ – قالب جغرافیایی مناطق تحت پوشش
عامل اصلی که شکل و قالب منطقه سرویسدهی یا بازار را توصیف میکند جغرافیایی آن زون مشخص می باشد.(ساچا برنارد. ۲۰۰۵)
با استفاده از مدلهایی می توان زون منطقه سرویسدهی یک سایت مشخص را تعیین کرد.
زون اولیه، اولین یا نزدیکترین به مرکز سرویسدهی میباشد. این زون ۶۰- ۸۰ درصد مشتریان را شامل می شود. این منطقه مستقیما به سایت متصل بوده و بالاترین دانسیته مشتریان را دارد و دارای موقعیت انحصاری برای مرکز سرویسدهی در منطقه میباشد، همچنین منطقهای است که بطور کامل و پیوسته در بعضی مواقع بصورت بخش به بخش می باشد.
زون ثانویه. ۱۵ -۲۵ درصد مشتریان را شامل میشود. مشتریان این منطقه نسبت به زون اولیه پراکندهترند و معمولا مراکز مجاور بخشی از مشتریان این مناطق را جذب میکنند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۱-Primary Zone
۲-Secondery Zone
۳-Neighbouring Zone
۴-Density of the customer.
Zone1
Zone3
Zone2

زون سوم یا زون همسایگی، دورترین بخش است و شامل مناطق همسایه میباشد. این زون مابقی مشتریان را که در مناطق بزرگی پراکنده می باشند را شامل میشود.اندازه این زون بسته به تعداد مراکز سرویسدهی موجود تغییر میکند.
تصویر۲-۱ مراکز سرویسدهی
سپس میتوان هر زون را بوسیله دادههای اجتماعی، اقتصادی، تجاری جدا کرد (بسته به وضعیت مراکز). در نهایت بخشهای همگن را بدست آورده و در آنها رفتارهای مشتری را مطالعه نمود. به عنوان مثال اگر دو مرکز کنار یکدیگر احداث گردند، اندازه منطقه سرویسدهی بزرگتر میگردد اما مشتریان بوسیله مرکزی با کیفیت سطح سیگنال بهتر و میزان ترافیک کمتر، جذب میگردد. در موارد دیگر اندازه منطقه سرویسدهی به تعداد مراکز بستگی داشته اما نبایستی فراموش کرد که آن به شرایط فنی تجهزات مراکز نیز بستگی دارد.
۲ – ۸ – ۵ – ابزار بازاریابی جغرافیایی
به طور کلی ابزارهای بازاریابی جغرافیایی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :۱- GIS ، ۲-GEOTYPE. که در ادامه به توضیح هرکدام از موارد پرداخته می شود.
الف : سیستم اطلاعات جغرافیایی
مهمترین ابزار برای هرگونه تحقیق ،تحلیل و بررسی جغرافیایی، اطلاعات GIS میباشند، به طور معمول در دنیای مدیریت، اطلاعات دستی یا سیستمی بروز که به طور مداوم از محصولات یا سرویسها جمعآوری میگردد، میتواند به یک مکان مشخص مثل یک کشور، یک شهر، یک آدرس،یک کدپستی وحتی دادههای جغرافیایی و … مرتبط باشد. این اطلاعات می تواند شامل عارضههای جغرافیایی، داده های مرجع جغرافیایی، کدهای جغرافیایی و تصاویرباشد ( ساچا برنارد.۲۰۰۵). در زیر هر کدام از موارد مذکور تشریح شده است:
عارضههای جغرافیایی معمولا داخل چندضلعیهایی قرار میگیرند که محدوده مناطق یا مرزهای زونها را تعیین میکنند، آنها متشکل از مجموعه خطوطی هستند که شبکههایی مثل جادهها را مشخص کرده یا سمبلها و نشانگرهای دیگری مثل هتلها، فرودگاهها، مراکز درمانی و … می باشند.
داده های مرجع جغرافیایی در قالب موضوعات جغرافیایی مفهوم پیدا می کنند. داده هایی مثل سطح درآمد ، میزان ترافیک و حتی سطح فرهنگ هنگامی که در سطح بخشها و شهرها قرار گیرند معنی می یابند.
کد داده های جغرافیایی مربوط به یک مکان مشخص مانند آدرس یک خیابان و یا کد پستی منطقه می باشد که به شکل فایل آدرس مشتریان در آمده و به داده های جغرافیایی مربوط نمیشود.
در نهایت تصاویر و شکلها می توانند نشان دهنده اطلاعات تکمیلی در بررسی جغرافیایی باشند.
امروزه با کمک نرم افزارهای بسیار قدرتمند GIS امکان مدیریت، دستهبندی و به کارگیری همه اطلاعات جغرافیایی به صورت کاملا دقیق فراهم میباشد. با توجه به اهمیت روزافزون دادههای جغرافیایی شرکتهای جهانی همچون ADDE, ESRI برای استفاده در بازاریابی جغرافیایی نرمافزارهایی را توسعه دادند و به همراه شرکتهای معظمی چون ((INTERGRAPH, MAPINFO)) بخش بزرگی از بازار ۲ میلیارد دلاری در این حوزه را در اختیار دارند.یکی از نرمافزارهای مهم جهت ذخیره، تحلیل و نمایش داهها و نقشههای جغرافیایی نرمافزار Mapinfo میباشد که ازجمله مزایای آن می توان به :
خروجیها و گزارشات مناسب
۲- تبدیل دادههای جغرافیایی در قالب قابل نمایش در نرم افزار GoogleEarth، نام برد.
ب : Geotype
شامل یک سری مشخصه زونهای جغرافیایی است که موضوعاتی مانند سطح درآمدی ، سن، تحصیلات، تراکم جمعیتی ، طبقه اجتماعی و همچنین مناطق مختلف تاثیرگذار جغرافیای شهری مانند مراکز اداری و تجاری، دانشگاهها، خوابگاهها، ترمینال و فرودگاهها، پارکها ، هتلها و … میتواند باشد. تعیین این مناطق طی چند مرحله مشخص، تقسیم بندی و اولویت بندی گردیده سپس مناطق بر حسب اولویت به زیر منطقههایی تقسیم و دادههای دقیقتر همراه با بررسیهای بیشتر انجام پذیرفته تا منجر به اولویت بندی نهایی و نتیجه گیری گردد. هر چقدر این تقسیمبندی ها بیشتر و دقیقتر باشد هدفگیری بازار دقیقتر گشته اگر چه باعث پیچیدگی بیشتر ، صرف زمان بیشتر و هزینهبر شدن تحقیق میگردد که میبایستی نقطه بهینه بسته به حجم و اهمیت پروژه تعیین گردد.
۲ – ۹ – پارامترهای تاثیرگذار
۲ – ۹ – ۱ – تاثیر نوع منظقه
مناطق جغرافیایی از جمله موثرترین عوامل جهت تقسیمبندی و اولویتدهی بازار بوده که بسته به شرایط منطقه و با در نظر داشتن اینکه مشتریان هر بخش در شهرهای مختلف رفتار مشابه دارند به بخشهای مختلف تقسیم میشوند. بخشبندی کلی جغرافیای بازار در ادامه میآید.
الف)کل جغرافیایی بازار را میتوان به مناطق شهری، جادههای اصلی و ترانزیتی، جادههای فرعی، مناطق روستایی، مناطق حومهای و ویلایی و مناطق روستایی جادهای تقسیم نمود.
ب) مناطق شهری خود به بخشهای مختلفی مانند مناطق تجاری و ادرای، مناطق مسکونی جدید ومتراکم، مناطق خوابگاهی و دانشجویی، مناطق متوسط ویلایی و آپارتمانی، مناطق کمدرآمد حاشیه شهری و شهرکهای صنعتی تقسیم میگردند.

نوشته ای دیگر :
فایل - مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- ...