نوامبر 27, 2020

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی …

Pa= جمعیت شهر A و Pb= جمعیت شهر B
نقطه حداکثر تحت نفوذ
B
۶۵٫۹km
A
۱۰۰ کیلومتر
جمعیت ۷۵۰۰۰
جمعیت ۲۰۰۰۰
تصویر ۲-۲ محدوده تحت نفوذ
بعدا وقتیکه از این ابزار برای مطالعات بازار استفاده میشود، فرمولها یکسان بوده ولی متخصصان جنس دو متغییر تئوری معکوس را تغییر میدادند. در ارزیابی مناطق فروش تعداد جمعیت تغییرمی یابد، در حقیقت زمان صرف شده با فاصله جایگزین میگردد. مزیت تئوری معکوس بدست آوردن سریع یک ایده از جریان کسب و کار در یک زون جغرافیایی مشخص میباشد، بدون نیاز به درخواست یا پرسشنامهکه فقط نتایج یک پیش بینی را میتواند مشخص کند.
۲ – ۱۰ – ۲- تئوری HUFF (مدل بهره وری بر اساس رفتارهای گذشته مشتری) . ۱۹۶۲
یک تعدادی از تحقیقات برای در نظر گرفتن معیارهایی مثل فاصله انجام گرفته و در نهایت پیشنهاد شده تا توابعی مثل بهره وری مشتری را نیز شامل گردند، این توابع شامل فاکتورهایی مثل محلیسازی میباشند.آنها به این نتیجه رسیدند که براساس یک ارزیابی از مطلوبیت پیشنهاد شده بوسیله هر فروشگاه مشتریان بین امکان مختلف خرید فقط یک انتخاب دارند.
پیشنهاد D.HUFF(1962) استفاده از رویکرد “preference revealed” بوده است. او از ایده ای که مطلوبیت یک فروشگاه بستگی به اندازه آن و فاصله دسترسی به آن دارد شروع کرد، و نتیجه اینکه مشتریان می توانند به یک فروشگاه در یک زون جغرافیایی مشخص بروند. این عامل او را واداشت که احتمال رفتن به یک فروشگاه مشخص که برابر با ارزش مطلوبیت بازگشت همراه با خرید از این فروشگاه به مجموع احتمال خرید از سایر فروشگاه ها میباشد را تخمین بزند.(ساچا برنارد.۲۰۰۵)
این احتمال بصورت زیر بدست میآید:
۲-۴ احتمال خرید
Pij= احتمال اینکه مشتری i به فروشگاه j می رود
N= تعداد مغازه هایی که در یک زون در نظر گرفته می شوند
Vij= مطلوبیت فروشگاه I برای مشتری j
HUFF مطلوبیت یک فروشگاه را با فاصله و میزان جذابیت آن ، توسط فرمول زیر تعیین می کند:
۲-۵ رابطه مطلوبیت
Sj= میزان جاذبه یک فروشگاه
Dij= فاصله مابین فروشگاهJ از مشتری i
= پارامترهای حساسیت مشتری، مطابق با جاذبه و فاصله
۲-۶ رابطه HUFF
سایر مولفین متغیرهای کمکی دیگری معرفی کردهاند، برای مثال، ارزیابی تصویرادارک شده از فروشگاهها بوسیله متغیرهای توصیفی مغازهها (جدول زمانی و غیرو) و درنظر گرفتن شرایط حمل و نقل (هزینه و امنیت) موجب افزایش عملکرد مدل میشوند.
۲ – ۱۰ – ۳- تئوری منطقه ای
“مشتریان همیشه به دنبال خرید اجناس مورد علاقهشان با طی کردن حداقل مسافت هستند” یک مغازه یا یک محل تجاری معمولا انتظار مواجه شدن با مشتریان اطراف خود را دارند تا آنهاییکه دورترند. بنا براین میتوان گفت اگر یک بخش(زون) ایده آل( جایی که مشتریان حرکات یکنواخت دارند) تعیین گردد، بهترین منطقه مرکز زون جغرافیایی می باشد.اما این شرایط بسیار ایدهآل یا خیالی میباشد. در واقعیت، محدودیتهای طبیعی در خصوص تعدد مغازه یا مکان تجاری، توسط میزان علاقمندی به تهیه مایحتاج و هزینهای که برای آنها صرف میشود تعیین میگردد. هزینه مجموعهای از زمان صرف شده، بهای رفت و آمد، مشکلات دسترسی و غیره می باشد. با این حقایق تعدد نقاط کاهش مییابد، پس میتوان مغازههایی با انواع و اهمیت مشابه را در یک منطقه خرید با شکل و اندازه یکسان معرفی نمود. هر چند فضای خالیای بین دایره ها مشاهده میگردد.

نوشته ای دیگر :
دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

تصویر۲-۳ فضای خالی بازار
Free space