دانلود پایان نامه

تیمور نژاد و صریحی اسفستانی(1389)
تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی
یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبرد های مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان باشدوسازمان ها بابهره گیری ازنتایج حاصله می توانند در دنیای نوین و رقابتی که همواره در حال تغییر است از رقبا پیشی گیرند و به حیات خود ادامه دهند
6
حلاجیان و همکاران (1389)
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با روش AHP
به ترتیب کارگروهی دررتبه اول،تفویض اختیاروتسهیم و توزیع اطلاعات مشترک دررتبه دوم،درتوانمندسازی کارکنان ایفاء نقش می کنند و به موازات مطالعات نظری و پیشینه تحقیقاتی هر یک ازعوامل سه گانه یاد شده به ترتیب اولویت بیشترین نقش و تاثیر را در امر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دارند
7
حسینی نسب و همکاران ( 1389)
بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی دبیران با تعهد سازمانی آنها در مدارس متوسطه شهر ارومیه
میانگین توانمندسازی روانشناختی دبیران12/66 می باشد که بیشتر از حد متوسط می باشد. بین توانمندسازی روان شناختی و مولفه های آن(احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس اعتماد) با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد
8
اورعی یزدانی و همکاران (1390)
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و معرفی راهکارهای بهبود آن
توانمندسازی کارکنان تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت مشارکتی با تفویض اختیار همراه گردیده و عملکرد افراد در هر مرحله به وسیله پاداش مبتنی بر عملکرد تقویت شود. البته فرآیند توانمندسازی، فرایند تدریجی و گام به گام بوده و به همین دلیل برنامه های توانمندسازی سازمان باید با غنی سازی شغلی آغاز گردد. در این سطح باید به کارکنان در چارچوب وظایف شان اختیارات لازم واگذار گردیده و در صورت ارایه عملکرد موفقیت آمیز پاداش دریافت کنند
9
ضماهنی و معینی فر(1390)
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه
بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی کارکنان ارتباط معناداری وجودداردویادگیری سازمانی برتوانمندسازی کارکنان موثر است
10
تیمور نژاد و کلائی(1390)
بررسی تاثیریادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه 2
یادگیری سازمانی برتوانمندسازی( احساس شایستگی، احساس معنی داری،احساس موثر بودن، احساس اعتماد) موثر می باشد
11
دعائی و همکاران(1390)
اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان