دانلود پایان نامه

2-7-2 عوامل بازدارنده
نیروهای بازدارنده زیادی وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش عملکرد نیروهای سوق دهنده در فرایند توانمندسازی عمل می کنند مهمترین این عوامل عبارتند از:
ویژگی های شخصیتی
پیتر بلاک معتقد است” که انجام توانمندسازی بسیار دشوار است، بسیاری از مدیران و کارکنان از پذیرش توانمندسازی ناخرسند اما ناخرسندی آنها از پیشنهاد توانمندسازی بیشتر است. یک دلیل برای این موضوع نگرش های شخصی مدیران است که در این زمینه مطالعات متعددی در خصوص دلایل عدم تمایل مدیران به توانمند ساختن کارکنان خود انجام گرفته است(نیومن و وارن، 1977؛ پریستون و زیمر، 1978 ؛ بیهام، 1988 به نقل از همان).
عوامل ساختاری
موارد زیر را می توان در زمره عوامل ساختاری قلمداد نمود که عبارتند از:
1-عدم وجود یک تعریف مشخص از توانمندسازی
2-مقاومت کارکنان در برابر تغییر به علت وجود جو تحمیلی برنامه ها و آماده ننمودن قبلی آنها
3-فقدان بینش و فرهنگ توانمندسازی در سازمانها
4-وجود ساختارهای رسمی و دیوانسالاری افراطی در سازمانها
5-فقدان ارتباط باز و کامل در سازمان
6-فقدان نظام های سازمانی مناسب از جمله برنامه ریزی، پاداش دهی، ترفیع و.. در جهت پشتیبانی از توانمندسازی منابع انسانی در سازمانها
7-عدم وجودمدیریت ارزیابی عملکرددرسازمانها به منظورارزیابی واصلاح فرآیند توانمندسازی منابع انسانی
8-ترس از دست دادن قدرت كنترل در مديران
9-ترس مازاد بودن مديران و كاركنان در سازمان
10-عدم حمايت مديران عالي از توانمند سازي منابع انساني
11- نگرشهاي مديران در مورد زير دستان 
12- فقدان امنيت شخصي ( بابایی و همکاران،15:1381).
موانع محیطی
به رابطه موثربین محیط وسازمان اشاره می کند.ازمهمترین موانع محیطی می توان به تغییرات فناوری ،رقبا، فضای درونی سازمان ومحیط خانوادگی کارکنان اشاره نمود.
موانع رفتاری
منظور رفتار انسان وروابط انسانی سازمان است وعوامل زنده سازمان را در برمی گیرد. مهمترین موانع رفتاری عبارتند از فرهنگ سازمانی نامطلوب، توجه کردن به جایگاه واهمیت نقش گروه، سبک مدیریت نامناسب ، نظام انگیزش ناکارامد ، فقدان مشارکت واحدهای کاری ، فقدان جو مشارکت ،نبوداثربخشی دوره های آموزشی، ناعادلانه بودن نظام پاداش وتشویق ،تفویض نکردن اختیار متناسب بامسئولیت،فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مناسب و…(ابطحی وعباسی1386)
نكته مهم اين كه فقط موانع آشكار را مورد توجه قرار ندهيد بلكه سعي كنيد وسعت نظر داشته باشيد و موارد غيرمحسوسي راكه كاركنان راازاجراي اموربازمي داردنيز مدنظرقرار دهيد (موريس و ويلكاكس ، 1379) .
دیدگاه دیگری در مورد عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان:
دیدگاه اسپریتزر جرچن است، به باور این صاحبنظر، عوامل اصلی موثر بر توانمندسازی عبارت اند از:
1)عوامل فردی: تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، نژاد، کانون کنترل، عزت نفس.