دانلود پایان نامه

تعداد تركيبات كوئورديناسيون در شيمي معدني بسيار زياد ميباشد و يك دسته از اين تركيبات كه اهميت زيادي در مدل‎هاي سيستمهاي زنده دارند كمپلكسهاي باز شيف ميباشند [11]. مطالعات آغازين بر روي اين تركيب‎ها را اتلينگ ، شيف و فيفر انجام دادند. اين ترکيب‌ها اولين بار توسط دانشمندي بنام شيف در قرن نوزدهم شناسايي شدند و به افتخار وي اين ترکيبات را بازهاي شيف ناميدند [12]. بازهاي شيف به عنوان پيگمنت و رنگ، کاتاليست، حدواسط سنتزهاي آلي، پايدارکننده پليمرها و در عين حال داراي دامنه گستردهاي از فعاليتهاي بيولوژيکي ميباشند از جمله ضد قارچ، ضد باکتري، ضد مالاريا، ضد التهاب، آنتي ويروس و تب بر ميباشند [13].
واکنشهاي آلدهيدها يا کتونها با آمونياک يا آمينهاي نوع اول تحت شرايط اسيدي مناسب منجر به توليد يک “کربينول آمين” ميشود که اين حدواسط يک مولکول آب از دست ميدهد و به “ايمين” يا “باز شيف” تبديل ميگردد.
1-9-1- نامگذاري اختصاري ترکيبات باز شيف
ترکيبات باز شيف عموماً با نام اختصاريشان که بر گرفته از ترکيبات کربونيلدار و آمين اوليه آنها ميباشد نامگذاري ميگردند. به عنوان مثال از تراکم 2-هيدروکسي ساليسيل آلدهيد با اتيلن ديآمين باز شيفي به نام N,N- بيس(ساليسيدين) اتيلن ديآمين حاصل ميگردد که به نام اختصاري “سالن” نامگذاري ميشود. اگر استخلاف سادهاي به باز شيف اضافه شوند، قبل از نام اختصاري باز شيف اوليه، نام گروه استخلاف شده ذکر ميگردد، به عنوان مثال: متيل- سالن
1-9-2- تهيه بازهاي شيف
کمپلکسهاي باز شيف به 4 روش قابل تهيه هستند
1- استفاده از الکوکسيد فلزي
2- استفاده از آلکيلهاي فلزي: انواع آلکيلهاي فلزات گروه اصلي به طور تجاري در دسترس هستند که از اين روش براي سنتز شيف بيسهاي آهن، منگنز، واناديم و مس استفاده ميشود. اين ترکيبات از واکنش بين هاليد فلزي با عامل گرينيارد مزيتيل حاصل ميشوند.
3- واکنش بين ليگاند باز شيف و استات فلزي تحت شرايط رفلاکس: بسياري از کمپلکسهاي باز شيف از اين طريق حاصل ميشوند.
4- پرتون زدايي از ليگاند باز شيف و سپس واکنش با هاليد فلزي: مرحله پرتون زدايي در درجه حرارت اتاق صورت ميگيرد و اين روش يک روش عمومي براي تهيه باز شيف کمپلکسها در مقادير زياد است [14].
1-10- مروري بر کمپلکسهاي سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II)
در سال 2002 محمودخاني و همکاران سنتز و شناسايي برخي کمپلکسهاي باز شيف با ليگاند دو دندانه N’,N – بيس ( β – فنيل سينامالدهيد)- 1,2- دي ايمينو اتان را در حضور فلزات روي (II)، کبالت(II) و نيکل(II) انجام دادند. اطلاعات طيفي و شناسايي کمپلکس‏ها نشان داد که ساختار اين کمپلکس‏ها با ساختار شبه چهار وجهي انطباق بسيار خوبي دارد شکل (1-1) [15].
شکل (1 – 1)
در سال2004 آيد سنتز برخي از کمپلکسهاي فلزي همچون کروم(III)، کبالت (II)، نيکل(II)، مس(II)، کادميم(II) و جيوه(II) را با ليگاندهاي باز شيف چند دندانه نشان داده شده در شکل (1-2) را انجام دادند. کمپلکسها از طريق آناليز عنصري، آناليز حرارتي و اسپکتروسکوپي مادون قرمز شناسايي شده و ساختار اکتاهدرال براي آنها پيشنهاد گرديد[16].
شکل (1- 2)
در سال 2007 خان محمدي و همکاران سنتز کمپلکسهاي باز شيف با فلزات منيزيم(II)، منگنز(II)، روي(II) و کادميم(II) را انجام داده و از طريق اسپکتروسکوپي مادون قرمز،1H NMR ،NMR 13C شناسايي شدند و ساختار آنها با کريستالوگرافي اشعه ايکس به صورت دو هرمي پنتاگونالي تعيين گرديد شکل (1-3) [17].
شکل (1- 3)
منتظرظهوري و همکاران در سال 2008 طي پژوهشي سنتز کمپلکسهاي فلزات روي(II)، کادميم(II) و جيوه(II) را با ليگاند نامتقارن بازشيف دودندانه انجام دادند. ترکيبات سنتزي از طريق آناليز عنصري، هدايت سنجي، اسپکتروسکوپي جرمي، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز، NMR ,1H NMR 13C شناسايي شده و ساختار شبه چهار وجهي براي آنها پيشنهاد گرديد. کمپلکسها در حلالDMF غير الکتروليت بودند شکل (1-4) [18].
شکل (1-4)
مرشدي و همکاران طي پژوهشي در سال 2009 سنتز و شيمي کئورديناسيون ليگاند جديد چهار دندانه باز شيف با گروه دهنده N2S2 را انجام دادند و کمپلکسهاي تک هستهاي و دو هستهاي مس (I)را با فرمول عمومي [Cu(ca2dapte)]ClO4 , [{Cu(PPh3)(X)}2(ca2dapte)]
(X = I and Br) سنتز نمودند. ترکيبات سنتزي از طريق آناليز عنصري، اسپکتروسکوپي فرا بنفش، اسپکتروسکوپي مادون قرمز و1H NMR شناسايي شدند. ساختار کريستالي نيز از طريق پراش اشعه ايکس تک بلور به صورت شبه چهار وجهي در اطراف يون مس تعيين گرديد شکل (1-5) [19].

شکل (1-5)
در سال 2010 خلجي و همکاران سنتز و شناسايي کمپلکسهاي چهار هستهاي مس (II) و کبالت (II)را با ليگاند باز شيف بيس(3- هيدروکسي پروپان آلدهيد)- 1و2- اتيلن دي ايمين انجام دادند و از طريق آناليز اشعه ايکس شناسايي نمودند. در اين کمپلکسها ليگاند باز شيف از طريق N2O2 به فلزات کئوردينه ميشود شکل (1-6) [20].
شکل (1-6)