دانلود پایان نامه

جدول 3-1 نوارهای جذبی مهم در طیف IR لیگاند و کمپلکس هایZn(II) ………………………………………………………62
جدول 3-2 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي (Cd(II ……………………………………………………..62
جدول 3-3 نوارهاي جذبي مهم در طيف IR ليگاند و کمپلکس‎هاي Hg(II) ……………………………………………………….63
جدول 3-4 λ (nm) و ε (M-1cm-1) مربوط به ليگاند و کمپلکس‎هاي سنتز شده ………………………………………………79
جدول 3-5 نتايج آناليز عنصري ليگاند و تعدادي از کمپلکس‎ها و مقايسه آن با مقادير تئوري …………………………….80
جدول 3-6 حدود هدايت حد مولي الکتروليت ها در دماي C˚ 25 ………………………………………………………………………..81
جدول 3-7 هدايت هاي مولي مربوط به ليگاند و کمپلکس هاي سنتز شده در حلال کلروفرم و DMF …………….81
جدول 3-8 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر)…………………………… ………………………………………………………………..87
جدول 3- 9 محدوده ممانعت کننده رشد آنتي بيوتيکهاي شاهد (ميلي متر) …………………………………………………….87
جدول 3-10 حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتري کشی(MBC)…………………. 88
جدول 3-11 محدوده ممانعت کننده رشد ( ميلي متر)…………………………… …………………………………………………………….93
جدول 3-12 مراحل تجزيه گرمايي …………………………………………………………………………………………………………………………..95
جدول 3-13 پارامترهاي سينتيکي تعيين شده از طريق TG…. …………………………………………………………………………….98
جدول 3-14 پتانسيل هاي آندي و کاتدي ……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول 3-15 نتايج محاسبهي انواع انرژي ها به روش تئوري بر روي ليگاند …. …………………………………………………..102
جدول 3-16 نتايج محاسبهي طول پيوند ها و انواع پيچش ها به روش تئوري بر روي ليگاند …. ……………………….102
جدول 3-17 نتايج محاسبهي طول پيوند ها به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي ….. ……………………………..103
جدول 3-18 نتايج محاسبهي زواياي مختلف به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي ….. …………………………….103
جدول 3-19 نتايج محاسبهي انواع پيچش ها به روش تئوري بر روي کمپلکس هاي روي …….. …………………………103
جدول 3-20 نتايج محاسبهي انواع انرژي ها به روش تئوري بر روي کمپلکسهاي روي ………… ……………………….104
جدول 3-21 نتايج محاسبه تغييرات انتالپي، تغييرات انتروپي و تغييرات انرژي آزاد گيبس……………………………….104
جدول 3-22 نتايج محاسبه انرژي پيوند کمپلکسهاي روي … …………………………………………………………………………….104
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1- طيف IR ليگاند L …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107