دانلود پایان نامه

Do: سود تقسیمی هر سهم در حال حاضر
g: نرخ رشد مرکب سود تقسیمی
k: نرخ بازده مورد توقع سهامداران
برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ سهام عادی می توان ارزش ذاتی را معادل عواید خالص دریافتی قرار داد () در نتیجه هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی() از این رابطه بدست می آید:
2-10-4 هزینه سود انباشته
سود انباشته، سودی است که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود در حالیکه در شرکت انباشته شده و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که نرخ بازدهی برابر با نرخ بازدهی سهام عادی بدست آید لذا هزینه خاص سرمایه سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است.
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)
در بسیاری از موارد تعیین منبع تامین کننده نیاز مالی جهت پروژه ای خاص بسیار دشوار است، چرا که سرمایه های شرکت سبدی و تامین سود منافع جدید ورودی جریان به این سبد به شمار می آید. لذا تحت چنین شرایطی بهتر آن است که از هزینه متوسط سرمایه به عنوان نرخ تنزیل ارزیابی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده نمود (علی اصغر انوری رستمی، 1378).
برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از هزینه های خاص سرمایه استفاده می شود می توان برای محاسبه هزینه کل سرمایه از شرکت از ضرایب ارزش بازار استفاده نمود. از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل تاثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین نمود. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رساند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند.
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت به طریق زیر محاسبه می شود:
D: ارزش ریالی وام
E: ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام
Kw: میانگین موزون هزینه سرمایه
Ke: هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی
Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات
2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارتست از حاکثر کارآیی با استفاده از ترکیب مناسب تامین وجوه بلندمدت بوسیله شرکت. منظور از حداکثر کارآیی، افزایش ارزش شرکت و کاهش هزینه های کلی شرکت به حداقل ممکن می باشد، که در واقع همان مهمترین هدف شرکتها، یعنی افزایش ثروت سهامداران که مالکان واقعی شرکت هستند می باشند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی است از بدهی و حقوق صاحبان سهام به گونه ای که ارزش شرکت را حداقل سازد.نکته قابل توجه این است که آیا واقعا می توان بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اش از طریق تغییر ترکیب وجوه مورد استفاده اش تاثیر گذاشت یا خیر؟ بنحویکه در سیاستهای ساختار سرمایه اهدافی همچون هزینه سرمایه اندک و بازدهی بیشتر حاصل گردد. در مورد اینکه آیا ساختار سرمایه بهینه وجود دارد تحقیقات بسیاری انجام شده است و نظریه های مختلفی ارائه گردیده است که در ادامه در قالب کلی به تعدادی از این نظریه ها می پردازیم.در ابتدا به دلیل سهولت در تجزیه و تحلیل تعدادی مفروضات در نظر می گیریم (میر کریم عبادی دولت آبادی، 1381):
1ـ هیچگونه مالیات بر سود شرکتها و درآمد اشخاص یا شرکتها وجود ندارد.
2- فرض می شود که نسبت سود سهام پرداختی (سود سهام نقدی)، صد در صد است.