دانلود پایان نامه

يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر : سازمانهاي متعالي، همواره در حال يادگيري از فعاليتها و عملکرد خود و ديگران هستند. اين سازمانها دانش کارکنانشان را بمنظور حداکثر کردن يادگيري، در سراسر سازمان به کار مي‌گيرند. در اين سازمانها کارکنان در حفظ سرمايه‌هاي فکري خود، دقت و در جاي مناسب از آن براي کسب دستاوردهاي کسب وکار سازمان استفاده مي‌کنند.با مطالعه اين ارزشها به نقش و جايگاه اطلاعات و دانش در سازمانهاي موفق پي برده و اهميت شناخت و تجزيه و تحليل مرزهاي مديريت اطلاعات و دانش به منظور تعيين مسير حرکتي آنها براي سازمانها، از اهميت بيشتري برخوردار خواهد‌ شد(مالکی و همکاران، 1387: 33-34).
2-3-7- سطوح سرآمدي در مدل تعالی سازمانی و فرآيند دريافت جايزه
در اواخر سال 2001ميلاد، بنياد اروپايي كيفيت براي تشويق و ترغيب سازمان ها جهت قرارگرفتن در مسير تعالي، سطوحي را تحت عنوان سطوح سرآمدي تعريف كرد. تا آن زمان فقط سازمان‌هاي سرآمد مي‌توانستند سطح سرآمدي خود رانسبت به جايزه كيفيت اروپا ارزيابي نمايند و اين موضوع باعث سرخوردگي سازمان‌هايي مي‌گرديد كه تلاش‌هايي را در راه سرآمدي انجام داده بودند. در واقع اين كار در پاسخ به تقاضاي روز افزون سازمان ها جهت نحوه مشخص كردن جايگاه خود در راه پر پيچ و هم سرآمدي انجام گرديد. بنيازد EFQM در اين طرح اهداف زير را دنبال مي‌نمايد:
فراگير كردن مفهوم و فرهنگ سرآمدي در سطح اروپا
افزايش تعداد به كارگيرندگان مدل EFQM در جهت بهبود عملكرد سازمان شان
ارائه سازوكار و خدماتي كه به سازمان در جهت ارتقاء تعالي شان كمك مي‌نمايد سطوح تعريف شده توسط EFQM عبارتند از:
سطح متعهد ( اهتمام) به سر آمدي
سطح شناخته شده براي سرآمدي
برگزيدگان اوليه
برندگان جايزه مقدماتي
برنده جايزه نهايي
كه در اين قسمت به تشريح اين سطوح مي‌پردازيم:
2-3-7-1-سطح 1: متعهد به سرآمدي
اين سطح براي سازمان‌هايي طراحي شده است كه در ابتداي سفر خود به سمت سرآمدي سازماني هستند. در اينجا هدف اين است كه سازمان ها عملكرد فعلي خود را درك كرده و بتوانند اولويت‌هاي بهبود را تعيين نمايند. بدين منظور يك فرآيند دو مرحله اي پيش روي سازمان ها قرار دارد
در مرحله اول از سازمان خواسته مي‌شود كه با به كارگيري يك پرسش مناسب يك خود ارزيابي كامل نسبت به معيارهاي 9گانه EFQM انجام دهند. با اين كار آنها نگرش جامعي نسبت به عملكرد خود در قبال يك مدل شناخته شده بدست خواهند آورد. برون داد اين مرحله از كار، مشخص شدن تعدادي نواحي بهبود براي سازمان خواهد بود. در مرحله دوم سازمان بايد بتواند نشان دهند كه اقداماتي در جهت بهبود انجام داده است و يك برنامه بهبود كه مبتني بر خود ارزيابي سازماني است در آنجا پياده شده است. اين كار طي يك بازديد يك يا دو روزه كه توسط يك ارزياب آموزش ديده انجام مي‌گيرد با برگزاري جلسات بحث و گفتگو و احياناً مشاهده برخي مستندات صحه گذاري مي‌گردد.
2-3-7-2- سطح2: شناخته شده براي سرآمدي
اين سطح براي سازمان‌هايي طراحي شده است كه فرآيند خود ارزيابي را به طور كامل انجام داده اند و پيشرفت‌هاي مناسبي را در به كار گيري معيارهاي 32 گانه مدل داشته اند چنين سازمان‌هايي، فرآيندي مشابه ارزيابي براي جايزه كيفيت اروپا را در سطحي ساده تر طي مي‌نمايند. بدين ترتيب كه آنها يك گزارش مختصر را كه چارچوب آن مشخص است تهيه و در اختيار ارزيابان قرار مي‌دهند. يك گروه ارزياب سه الي پنج نفره پس از مطالعه گزارش، يك بازديد حدوداً سه روزه از سازمان انجام مي‌دهند و نسبت به تهيه گزارشي كه شامل امتياز سازمان و نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود مي‌دهند و نسبت به تهيه گزارشي كه شامل امتياز سازمان و نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود است اقدام مي‌نمايند. سازماني كه بتواند حداقل 400 امتياز كسب نمايد در اين سطح قرار مي‌گيرد و مي‌تواند از چنين دستاوردي براي امور تبليغاتي خود نيز استفاده كند.
2-3-7-3- سطوح 3و4و5 : برگزيدگان اوليه، برگزيدگان جايزه مقدماتي و برنده جايزه نهايي
اين سطوح كه به سطح جايزه نيز معروف هستند تا قبل از سال 2001 تنها سطوح شناخته شده بودند به خاطر اين كه در فرآيند درخواست براي جايزة كيفيت اروپا از يكديگر تفكيك مي‌گردند با هم توضيح داده مي‌شوند.
سازمان‌هايي كه متقاضي جايزة كيفيت اروپا هستند بايد در زمان تعيين شده توسط EFQM يك گزارش 75 صفحه اي مطابق ساختاري كه براي اين گزارش مشخص شده، تهيه كنند. اين گزارش توسط ي تيم ارزياب آموزش ديده و مجرب كه معمولا مديران ارشد سازمان ها از كشورهاي مختلف هستند مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بسته به بزرگي و پيچيدگي سازمان، تعداد اين ارزياب از سه تا هشت نفر متغير است. اگر سازماني بتواند در اين مرحله امتيازي بالاتر از آنچه كه كميته داوران جايزه مسخص مي‌نمايد (حدود 450 امتياز) كسب نمايد. از آنجا بازديد به عمل خواهد آمد. تيم ارزياب حداكثر طي يك هفته نسبت به بازديد از محل اقدام نموده و نسبت به بازنگري در امتياز اقدام خواهد نمود و يك گزارش باز خور همراه با جزئيات تهيه خواهد كرد سپس كميته داوران جايزه، گزارش‌هاي باز خور تهيه شده توسط تيم ارزياب را مطالعه و نسبت به صحه گذاري در امتياز اقدام خواهند كرد.
در نهايت كميته داوران جايزه، نسبت به تعيين سطح متقاضيان با توجه به امتياز كسب شده اقدام خواهد كرد. به طور تقريبي، سازمان‌هايي كه به ترتيب بالاي 550 و 630 امتياز بگيرند در سطوح برگزيدگان اوليه و برندگان جايزه مقدماتي قرار خواهند گرفت و سازماني كه بتواند بيشترين امتياز را ( به شرط داشتن حداقل 700 امتياز ) كسب نمايد. عنوان برنده نهايي جايزه كيفيت اروپا معرفي خواهد شد. اين به آن معني است كه ممكن است در يك سال بخصوص اين فرآيند برنده نهايي براي جايزه كيفيت اروپا نداشته باشد. ضمناً بايد توجه كرد كه سطوح جايزه براي دسته‌هاي مختلف متقاضيان به طور جداگانه ارزيابي مي‌شود. از سال 2003 تنها شركتهايي مي‌توانند برنده جايزه مقدماتي باشند كه حداقل در يكي از مفاهيم بنيادين به عنوان مدل الگو انتخاب شوند. بدين ترتيب يك شركت مي‌تواند برنده چند جايزه گردد. به عنوان مثال در سال 2003 ميلادي يكي از واحد‌هاي عملياتي شركت بوش در تركيه ضمن كسب جايزه كيفيت اروپا برنده مقدماتي در مفهوم رهبري و ثبات در مقاصد نيز گرديد(فیروزی، 1384: 119-124).