دانلود پایان نامه

سوالات این بخش از پژوهش وارد و دیگران (2000) گرفته شده‌است که آلفای کرونباخ بالایی را نشان داده‌است (86/0). مواردی که برای سنجش هریک از ابعاد محیط کسب و کار استفاده شد با استفاده از طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی شد. جهت ارزیابی تنوع سه سوال، پیچیدگی سه سوال، پویایی پنج سوال و بخشندگی 6 سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد.
3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی
مقیاس‌های ارزیابی اولویت های رقابتی بویر(1998) در این پژوهش استفاده شد. برای هریک از ابعاد هزینه، کیفیت، کارایی تحویل و انعطاف پذیری به ترتیب چهار، سه، سه و شش سوال در نظر گرفته شد. هریک از اولویت‌های رقابتی توسط طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی شد. (1= بی اهمیت، 2= اهمیت کم، 3= اهمیت متوسط، 4= اهمیت زیاد، 5= اهمیت شدید).
3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین
مقیاس استفاده‌شده برای ساختار زنجیره تامین از مشخصه‌های عمومی چابک، ناب و ترکیبی زنجیره تامین که توسط کریستوفر و تاویل (2000) بیان شده و همچنین از رویکرد شرکت به زنجیره تامین بر اساس تئوری‌های سازمانی (همانند، چرینگتون و دیگران، 2001؛ مینتزبرگ، 1992)، میباشد. تعداد ده سوال و بصورت یک خط پنج نقطه‌ای جهت ارزیابی ادراک مدیران استفاده شده‌است.
3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار
مقیاس‌های مهم زیادی در ادبیات برای ارزیابی اثر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک بر عملکرد سازمانی وجود دارد (همانند، وارد و دیگران، 1995؛ ونکاتر من، 1990).
با توجه به محدودیت در جمع آوری دادهها پیرامون عملکرد و مشخص نبودن ارزیابی عملکرد به صورت دقیق، این پژوهش ارزیابی عملکرد را در پنج سوال و بر حسب ادراک مخاطب برای محاسبه عملکرد سازمانی استفاده نموده است (طیف پنجتایی لیکرت: 1= به شدت کم، 2= کم تر، 3= تقریبا برابر، 4= بیشتر، 5 = به شدت بیشتر).
پرسشنامهها با مراجعه حضوری به شرکتها و تحویل به مدیریان ارشد، تکمیل شده است و برای اطمینان از رعایت دقت پاسخگو، قبل از دریافت جواب پرسشنامه، در مورد نحوه پاسخگویی به سئوالات، با پاسخگو مصاحبه مختصری انجام شده است. پرسشنامه مزبور در ضميمه 1 آورده شده است.
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه
براي آن‌که بتوان به نتايج اندازه‌گيري اطمينان نمود و به عبارت ساده ادعا نمود که داده‌هاي حاصل از اندازه‌گيري قابل اعتماد هستند، اندازه‌گيري بايد داراي دو خصوصيت باشد: اعتبار و پايايي. در اين قسمت به بررسي روايي و پايايي پرسشنامه بكار رفته شده در جمعآوري اطلاعات پرداخته شده است.
3-5-1- روایی
اعتبار يا روايي، معرف درجه‌اي است که يک وسيله مي‌تواند يک متغير را بر اساس تعريف خاصي سنجش کند. سؤالي که در آزمون روايي مطرح مي‌شود اين است که آيا آن‌چه مشاهده و ثبت مي‌شود يا مورد پرسش قرار مي‌گيرد، واقعاً همان هدف اصلي و تعيين شده تحقيق است يا نه؟ (اتسلندر، 1371) به عبارت ديگر مفهوم روايي يا اعتبار به اين سؤال پاسخ ميدهد که ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه‌ی موردنظر را مي‌سنجد. در این تحقیق روايي محتوا و روايي سازه جهت سنجش روایی ابزار مورد استفاده قرار گرفت. روايي محتوا اطمينان مي‌دهد كه ابزار مورد نظر به تعداد كافي پرسش‌هاي مناسب براي اندازه‌گيري مفهوم مورد سنجش در بردارد. روايي ظاهري يك شاخص حداقل براي روايي محتوا است كه در تحقيق حاضر بر اساس نظرات اساتيد راهنما و مشاور و هم‌چنین تعدادی از خبرگان رشته مدیریت مورد تأييد قرار گرفت (سكاران، 1385). روايي سازه يا ساخت بيان مي‌كند نتايج بدست آمده از كاربرد يك ابزار اندازه‌گيري تا چه حد با نظريه‌هايي كه آزمون بر محور آن‌ها تدوين شده است تناسب دارد (سكاران، 1385). به منظور تعيين روايي سازه، از تحليل عاملي تأییدی استفاده ميشود.تحليل عاملي مي‌تواند به دو صورت اکتشافي و تأييدي انجام شود. اين‌که کدام يک از اين دو روش بايد در تحليل عاملي به کار رود مبتني بر هدف تحليل داده‌ها است. در تحليل عاملي اکتشافي پژوهش‌گر به دنبال بررسي داده‌هاي تجربي به منظور کشف و شناسايي شاخص‌ها و نيز روابط بين آن‌هاست و اين کار را بدون تحميل هر گونه مدل معيني انجام مي‌دهد. به بيان ديگر تحليل اکتشافي علاوه بر آن‌که ارزش تجسسي يا پيشنهادي دارد مي‌تواند ساختارساز، مدل‌ساز يا فرضيه‌ساز باشد (هومن1387). تحليل عاملي تأييدي به واقع بسط تحليل عاملي معمولي است، که در آن فرضيههاي معيني درباره ساختار بارهاي عاملي و همبستگيهاي متقابل بين متغيرها، مورد آزمون قرار ميگيرد. تحليل عاملي تأييدي براي تحقيق حاضر توسط نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی مرحله اول و دوم نشان داد که وزن رگرسیونی متغییرها در پیش بینی تعدادی ابعاد و گویه ها در سطح اطمینان 95/0 دارای تفاوت معنا‌دار با صفر نیست. بنابراین، تعدادی از ابعاد و گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. مبنای معناداری گویه‌ها و ابعاد این است که سطح معناداری برای آن‌ها زیر 05/0 باشد. در فصل چهارم تحقيق، به تشريح نتايج تحليل عاملي تأييدي انجام شده پرداخته خواهد شد.
3-5-2- پایایی
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري و جمع‌آوري داده‌ها است. يک فرايند اندازه‌گيري و ابزار مربوط به آن، زماني پاياست که در صورت تکرار اندازه‌گيري هميشه همان نتايج و مقادير به‌دست آيد (اتسلندر1371). به عبارتی پايايي با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به‌صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به‌دست آمده‌است» چقدر است. اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار به يك گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد. براي اندازه‌گيري پايايي شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي‌شود. ضریب آلفای کرونباخ یکی از رایج‌ترین ابزارها برای محاسبه پایایی میباشد( کرونباخ، 1951). فلاین (1990) ضریب آلفای کرونباخ را برای پژوهش‌های تجربی عملیاتی توصیه نمود. علاوه بر این، پایایی ساختار یک روش معروف دیگر برای آزمودن پایایی است (فورنل و لکر، 1981).
به طور معمول، ضریب آلفای کرونباخ 7/0 و بالاتر کفایت‌کننده در نظر گرفته میشود (کرونباخ، 1951). ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺪلاﻝ نونالی(1978)، ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ 7/0 ﺑﺮﺍﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﺁﻟﻔﺎ لاﺯﻡ ﺍﺳﺖ ، ﻟﺬﺍ می‌توان ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ.
در تحقيق حاضر آزمون پايايي توسط نرم‌افزار SPSS انجام شد که مقادار آن برای تمامی متغیرها و ابعاد بالای 7/0 بدست آمد. با توجه به اين‌که براي پژوهش‌هاي علوم انساني ضريب آلفاي بالاتر از7/0 قابل قبول است ميتوان نتيجه گرفت که پايايي پرسشنامه تحقيق خوب است. نتايج بررسی پایایی به تفصيل در فصل چهارم ارائه گرديده است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل‌
مقصود اصلی از تحلیل، یعنی تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر است، به‌گونه‌ای که بتوان روابط موجود در مسایل پژوهش را کشف و بررسی کرده و آن‌ها را آزمود. تفسیر بر پایه‌ی یافتهها و نتایج حاصل از تحلیل درباره‌ی روابط مورد مطالعه، استنباط به عمل میآورد و درباره‌ی روابط، نتیجه‌گیری میکند. تفسیر مقصود تحلیل است (هومن، 1386).
3-6-1- مدل‌يابي معادلات ساختاري
در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش طبق فرآیندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می‌پذیرد که تا کنون روش‌های تحلیل آماری متعددی در ارتباط با آن معرفی شده‌است. در این میان، مدل‌سازی معادلات ساختاری که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است که براساس آن، محقق در فصل چهارم پژوهش به آزمون مدل فرض اهتمام ورزیده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از مدلسازی معادلات ساختاری، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه‌گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد. مدل‌های مرسوم در مدل‌سازی معادلات ساختاری درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج مورد از مهمترین آنها عبارتند از: الف) تخمین روابط چندگانه، ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)، ج) محاسبه خطای اندازه‌گیری، د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی، ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی(داوری و رضازاده، 1392).
نقطه ‌ضعف بسیار مهم آزمون فرضیه در روش‌های آماری کلاسیک مانند تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون خطی، چشم‌پوشی از خطاهای اندازه‌گیری متغیرهای مکنون است که در الگوی مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری، این مهم لحاظ می‌شود. به بیان دیگر، از نظر روش‌شناختی، انتظار آن می‌رود که برآورد پارامتر بتای استانداردشده در حالتی‌که خطاهای اندازه‌گیری متغیرهای مکنون نیز لحاظ شود، نتایج واقعی‌تری به‌دست دهد (قاسمی، 1389). به‌زعم تاناکا و همکارانش (1990)، به‌جای این‌که محققان تناسب یک مدل معین با داده‌ها را به‌طور ساده آزمون کنند می‌بایست بر ارزیابی‌های مقایسه‌ای مدل‌های چندگانه تأکید داشته باشند. درحالی‌که میانجی‌گری و تعدیل‌گری می‌تواند ازطریق مدل‌های رگرسیونی مورد آزمون قرار گیرد، استفاده از متغیرهای مکنون در الگوی مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری، پسندیده‌تر است (ویلیامز ، 1995).
قسمت تابع ساختاری یا تحلیل مسیر، روابط مفروض بین متغیرهای مکنون را به نمایش می‌گذارد. در مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری، سلسله‌مراتبی علّی مطرح می‌شود که در آن، یک متغیر ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد، اما به‌طور قطع، معلول آن‌ها نیست. به بیان دیگر، ترتیب متغیرها به‌گونه‌ای است که متغیری در بالای سلسله‌مراتب، ممکن است علت متغیر مرتبه‌ی پایین‌تر از خود باشد، اما بعید است که متغیر پایین‌تر، متغیر بالاسری خود را علت باشد. در روش‌شناسی معادله‌ی ساختاری، دو دسته ضرایب مختلف بین متغیرهای مکنون برآورد می‌شوند که عبارتند از:
الف) ضریب گاما (γ)؛ که معرف ضریب رگرسیونی بین یک متغیر مکنون برون‌زا و یک متغیر مکنون درون‌زا است.
ب) ضریب بتا (β)؛ که معرف ضریب رگرسیونی بین یک متغیر مکنون درون‌زا و یک متغیر مکنون درون‌زای دیگر است.
بنابراین با توجه به مزیت های گفته شده، در این تحقیق از این تکنیک جهت آزمون فرضیات استفاده شد.