دانلود پایان نامه

پژوهش حاضر، در صدد ارائه یک چارچوب مفهومی میباشد، که به‌طور جامع ارتباط همه مولفه‌های ذکر شده را بررسی نماید.

شکل 2-5 – مدل تئوری پژوهش با اقتباس از مدل تینگ چی و همکاران (2009)

این بخش شیوه ارزیابی از مدیران ارشد صنعت قطعه‌سازی شهرکهای صنعتی استان سمنان برای بررسی وجود رابطه بین مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویتهای رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار را توضیح می‌دهد.
توضیح مختصری از شرکت‌کنندگان مورد هدف، فرآیند توسعه ابزاری، تعریف هریک از ساختارها و مقیاسی که برای محاسبه آنها استفاده شد، در این فصل بیان میشود. توضیح جامعی پیرامون نحوه جمع‌آوری و فرآیند تحلیل داده‌ها نیز بیان شده‌است.


3-1- روش تحقیق
روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظاممند براي بررسي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است. با توجه به اينكه هر تحقيق با يك مساله و هدف خاصي آغاز ميشود لذا بر پايه ماهيت مسالههاي مطرح شده و هدفي از تحقيق كه پژوهشگر دنبال ميكند، ميتوان تحقيقات علمي را به سه دسته تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعهاي تفكيك نمود (خاكي، 1386). هدف اصلي اجراي تحقيقات بنيادي توليد دانش بيشتر و درك پديدههايي است كه روي ميدهد. سرانجام، ارائه نظريه ها بر پايهي نتايج تحقيق. سپس اين گونه نظريهها بنيان مطالعه افزون تر درباره پديده ها را تشكيل ميدهند (سكاران،1385). هدف از تحقيق کاربردی به دست آوردن درک يا دانش لازم برای تعيين ابزاری است که به وسيله آن نيازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در اين نوع تحقيقات هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده يا فرايندی در واقعيت را دنبال می‌کند. هدف تحقيقات توسعهاي نظريه پردازي يا آزمون نظريه نيست بلكه توسعه محصولات يا فرآيندهاي جديد است (خاكي، 1386).
همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دو دسته تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد (سرمد و همكاران، 1388). تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون نظريه ها يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مطالعه ميباشد(خاكي، 1386). از انواع تحقيقات توصيفي، پيمايشي است كه معمولاً با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده انجام میگیرد و مشخصه ي آن مجموعهاي از داده است كه اغلب براي تعيين نگرش افراد در مورد يك موضوع خاص، تعيين تاثير وقايع بر رفتار افراد و تعيين روابط و تبيين آنها به كار ميرود (خاكي، 1386).
از آنجا که در این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر همسویی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار شرکتها پرداخته میشود لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به اين كه در اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه، سعي ميشود كه ميزان و نوع روابط بين متغيرها، براي پاسخ به مسالهاي علمي در دنياي واقعي مورد بررسي قرار گيرد، لذا اين تحقيق به لحاظ روش انجام كار از نوع پيمايشي- توصیفی ميباشد.
3-2- جامعه آماری
جامعه‌ی آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیدههای مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره دارد (دانایی‌فرد و همکاران، 1386)؛ اما نمونه، گروهي فرعي يا زير مجموعه‌اي از جامعه است که با بررسي و مطالعه نمونه، محقق ميتواند قادر به استخراج نتايجي شود كه قابل تعميم به جامعه است (دانایی‌فرد و همکاران، 1386).
با توجه به مطالب فوق کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخدهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. همچنین در این پروهش، شرکتها با توجه به عملکرد کسب و کار، به دو طبقه شرکتهای با عملکرد بالا و شرکتهای با عملکرد پایین تقسیم شدهاند و برای هر طبقه بصورت جداگانه، تحلیل صورت گرفته است. شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان جهت جمع‌آوری داده‌ها به این پژوهش کمک نموده‌است.
3-3- نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است با انتخاب یک استراتژی مناسب، نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. در این پژوهش از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که جدول جرسی و مورگان (1970) که حداقل تعداد نمونه را در اختیار محقق قرار می‌دهد، یکی از آنهاست. ضمنا حداقل تعداد نمونه با استفاده از نرم افزار G-power مورد محاسبه قرار گرفت. نهایتا تعداد نمونه 130 تعیین گردید.
3-4- روش گردآوری اطلاعات
دادهها میتوانند به شیوههای مختلف، در مکانهای مختلف و از منابع مختلف جمع آوری شوند. مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده افراد و پدیدهها، سه شیوه عمده جمع آوری دادهها در پژوهش پیمایشی هستند. از جهت مکانی، دادهها میتوانند به شیوههای مختلف، در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی جمع آوری گردند. منابع جمع آوری دادهها نیز میتوانند دست اول یا دست دوم باشند؛ افراد و گروههای برگزیده به منظور بررسی نظرات و عقاید آنها، از جمله منابع دست اول هستند و اسناد و پروندههای سازمانها، نمونهای از منابع دست دوم اند (دانایی فرد و همکاران، 1386). به دلیل اینکه تحقیق حاضر پیمایشی میباشد و در قلمرو مکانی، شرکتهای قطعه ساز خودرو در سطح شهرکهای صنعتی استان سمنان میباشد و به صورت میدانی انجام میگیرد براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه به دلیل پوشش حجم وسیعی از جامعه، ابزار مناسبی در تحقیقات پیمایشی محسوب میگردد.
پرسشنامه به‌طور گسترده‌ای توسعه داده مقیاس‌هایی میباشند که در ادبیات موجود تست شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند. بخش‌های متعددی برای هریک از متغیر‌های مکنون و سازه‌ها جهت ارزیابی تک‌بعدی بودن، پایایی و روایی استفاده شده‌است تا بر دقت ارزیابی افزوده شود (اندرسون و گربینگ، 1988).
در این پژوهش از معیارهای ادراکی استفاده شده‌است. پاسخ‌دهندگان با توجه به خط تولید بخصوص در شرکت خود، به سوالات پاسخ دادند.
به‌طور گسترده‌ای این مساله که محیط درک شده از محیط واقعی مهمتر میباشد، پذیرفته شده‌است (همانند، بورجس، 1980؛ دونکان، 1972؛ وارد و دیگران، 1995). اگر مدیران محیط درک‌شده را نامطمئن قلمداد نمایند، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند نیز مناسب شرایط محیطی نامطمئن میباشد (پگل و کروز، 2004). این پژوهش چنین استدلال میکند که استفاده از معیارهای ادراکی از محیط اجازه آزمون بهتری از رابطه استراتژی شرکت و محیط میدهد.
کتوکیوی و شوردر (2004) بیان نمودند که پایایی و روایی معیارهای ادراکی، رضایت‌بخش میباشد. با توجه به شواهد موجود در ادبیات (همانند آهایر و دریفوس، 2000؛ براون، ویلیامز و پروشیا، 2000؛ وارد و دیگران، 1995)، معیارهای ادراکی را می‌توان به‌عنوان یک متغیر جایگزین در پژوهش‌های با حجم نمونه بزرگ در نظر گرفت، تا زمانی که بررسی دقیق روایی و پایایی انجام پذیرد.
چنین قضاوت‌هایی به معنی پذیرش میزان حداقلی از خطا میباشد. این ریسک یک نگرانی ویژه در زمینه‌هایی همچون رفتار سازمانی دارد، جایی که ادراک افراد ارزیابی میشود. همچنین این نگرانی در زمینه مدیریت زنجیره تامین نیز وجود دارد که داده‌های مورد درخواست کمتر جنبه شخصی دارد(واترز، 1999).
پس از آن‌که سوالات، خط تولید اصلی را مشخص نمود (بخش الف و بخش ب)، پاسخ‌دهندگان به چهار ساختار بیان‌شده پاسخ دادند: مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار شرکت (بخش ج تا و). سپس اطلاعات فردی پیرامون شرکت، خط تولید اصلی و پاسخ‌دهنده نیز جمع‌آوری شد(بخش ز).
طیفهای مختلفی برای سنجش وجود دارد همچون طیف بوگاردوس ، طیف لیکرت ، طیف ترستون ، طیف گاتمن و طیف اوسگود . برای سنجش گویههای این تحقیق نیز مقیاس 5 گزینهای لیکرت به کار رفته است. طیف لیکرت به دلیل سادگی درک و کاربرد و نیز به دلیل حوزه وسیع سنجش نگرش، در تحقیقات علوم انسانی و رفتاری، بیشترین کاربرد را دارد و چون در این تحقیق نیز به سنجش نگرش مدیران ارشد شرکتها پرداخته شده از طیف لیکرت استفاده شد.
3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار
ماهیت محیط کسب و کار شامل چهار مولفه میباشد: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی ( بخشندگی به‌صورت خصومت اندازه‌گیری میشود)، که فرض شد فارغ از این‌که شرکت ساختار زنجیره تامین ناب، چابک یا ترکیبی دارد و یا اولویت‌های رقابتی آن چیست، بر آن اثرگذار است.