دانلود پایان نامه

خودآگاهی هیجانی: 6-21*-36*-51-66-81*.
واقع گرایی: 7-22*-37*-52*-67*-82*.
روابط بین فردی: 8-23-38-53-68-83.
خوش بینی: 9-24-39-54-69-84*.
احترام به خود: 10-25-40*-55-70-85.
کنترل تکانه: 11*-26*-41*-56*-71*-86*.
انعطاف پذیری: 12*-27*-42-57*-72*-87*.
مسئولیت پذیری اجتماعی: 13-28-43-58*-73-88.
همدلی: 14-29-44-59-74-89.
خود ابرازی: 15*-30-45*-60-75*-90*.
علامت * به معنی آن است که نمره گذاری در این عبارت به صورت معکوس انجام می شود.
3-9- مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری:
این آزمون دارای 10 مؤلفه و 50 سؤال می باشد، که سهم هر یک از مؤلفه ها 5 سؤال است. این مؤلفه ها عبارتند از: صفات شخصیتی، ارتباط کلامی، حل اختلاف و تعارض، پایبندی های مذهبی زوجین، روابط جنسی، مدیریت مالی و اقتصادی، تفریح اوقات فراغت خانواده، رفت و آمدهای فامیلی، تولید فرزند و فرزندپروری و نقش زن و شوهری( جدیری،1387).
3-9-1- مؤلفه‌هاي آزمون
اين آزمون ده مؤلفه و پنجاه پرسش دارد كه سهم هر يك از مؤلفه‌ها پنج پرسش به شرح زير است:
1- ارتباط كلامي (پرسش‌هاي 1، 2، 3، 5 و 15):‌ اين مؤلفه به رفتار‌هاي كلامي‌ همسران در تعامل با يكديگر از منظر ديني مربوط مي‌شود. رعايت عفت و ادب در كلام و پرهيز از آزار رساندن توسط زبان و ابراز محبت كلامي‌، از ويژگي‌هاي ‌اين خرده‌مقياس است. نمرة بالا نشان‌دهنده وجود رابطة كلامي ‌سالم بين زوجين است.
2- پايبندي‌هاي مذهبي (پرسش‌هاي 6 تا 10): ‌اين مؤلفه ميزان توجه همسران به مبدأ متعال و رعايت حريم خداوند را در زندگي زناشويي مي‌سنجد. نمرة بالا در ‌اين مقياس، نشانگر تعهد همسران در اداي وظايف‌شان و ملاك‌ بودن مذهب و پايبندي به آن در زندگي زناشويي است.
3- حل تعارض (پرسش‌هاي 11، 12، 13، 14 و 4): ‌اين مؤلفه به احساسات، اعتقادات و نگرش‌هاي شخص دربارة به وجود آمدن يا حل تعارض مربوط مي‌شود. نمرة بالا در‌ اين مقياس، نشان‌دهندة وجود توافق و هراس در زندگي زناشويي و ظرفيت حل تعارض از راه‌هاي معقول مي‌باشد.
4- مديريت مالي (پرسش‌هاي 16 تا 20):‌ اين مؤلفه به نحوة اداره امور مالي زندگي زناشويي و نگرش‌هاي همسران دربارة نوع مديريت مالي منزل مربوط مي‌شود. نمرة بالا در ‌اين مقياس، بيانگر مديريت خوب امور مالي و رضايت همسر از ‌اين نوع مديريت است.
5- روابط جنسي (پرسش‌هاي 21 تا 25): ‌اين مؤلفه نگرش‌ها و نگراني‌هاي همسر را دربارة روابط جنسي مي‌سنجد. نمرة بالا در‌اين مقياس، نشانگر نبود وجود مشكل جدي در‌ اين باره و احساس رضايت همسران از ‌اين رابطه است.
6- فعاليت‌هاي اوقات فراغت (پرسش‌هاي 26 تا 29 و 34): ‌اين مؤلفه ترجيح‌هاي زن و شوهر را دربارة‌ فعاليت‌هاي اوقات فراغت و گذران آن در كنار همسر ارزيابي‌ مي‌كند. نمرة بالا در‌ اين مقياس، نشان‌دهندة انعطاف‌پذيري و توافق دربارة استفاده از زمان‌هاي فراغت و احساس رضايت از كنار هم بودن در‌ اين اوقات است.
7- مسائل شخصيتي (پرسش‌هاي 30 تا 33 و 35): ‌اين مؤلفه رضايت يا نارضايتي همسران را از ويژگي‌ها، صفات و رفتار‌هاي همديگر مي‌سنجد. نمرة بالا نشان‌دهندة رضايت از ويژگي‌هاي شخصيتي همسر مي‌باشد.
8- فرزندان و فرزند‌پروري (پرسش‌هاي 36 تا 40):‌ اين مؤلفه نگرش والدين را نسبت به فرزندان و رضايت يا نارضايتي آنان را در نوع فرزند‌پروري همسر ارزيابي مي‌كند. نمرة بالا در‌ اين مقياس، نشانگر نگرش مثبت والدين به فرزند‌آوري و احساس رضايت از فرزند‌پروري همسر است.
9- نقش زن و مرد (پرسش‌هاي 41 تا 45): ‌اين مؤلفه، نحوة ‌ايفاي نقش زن و شوهر در زندگي و رضايت آنان را از انجام وظايف توسط طرف مقابل ارزيابي مي‌كند. نمرة بالا در ‌اين مقياس، بيانگر ‌ايفاي مسئوليت زن يا شوهري و احساس رضايت از طرف مقابل در‌ اين مورد مي‌باشد.
10- صلة ارحام (پرسش‌هاي 46 تا 50): ‌اين مؤلفه نگرش و كنش همسران را دربارة رفت‌وآمد با اقوام و فاميل مي‌سنجد. نمرة بالا در‌ اين مقياس، نشان‌دهندة نگرش مثبت به ‌اين‌گونه روابط و احساس رضايت از آن است.
3-9-2- اعتبار