دانلود پایان نامه

خودآگاهی (ES): توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود.
خودابرازی (AS): توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود.
احترام به خود (SR ): توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
خودشکوفایی(SA): توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
استقلال (IN): توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.
همدلی (EM): توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آنها.
مسئولیت پذیری اجتماعی (RE): توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، مؤثر و سازنده در گروه.
رابطه بین فردی (IR): توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.
واقع گرایی (RT): توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که بطور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.
انعطاف پذیری (FL): توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.
حل مسئله (PS): توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های مؤثر و بالقوه.
تحمل استرس (ST): تحمل مقاومت کردن در برابر رویدادها و موقعیت های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جا زدن و یا رویارویی فعال و مثبت با استرس.
کنترل تکانه (IC): توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، سائق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.
خوش بینی ( OP): توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش های مثبت، حتی در صورت بروز بد بختی احساسات منفی.
شادمانی (HA): توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد(فتحی آشتیانی،.1392).
3-8-1- اعتبار و روایی:
در تحقیق بار – آن (1997)، ضرایب باز آزمایی بعد از یک ماه 85/0 و بعد از چهار ماه 75/0 گزارش شده است. در بررسی دیگری، همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در هفت نمونهاز جمعیت های مختلف، برای خرده مقیاس ها بین 69/0( مسئولیت پذیری اجتماعی) تا 86/0( احترام به خود) با میانگین 76/0 به دست آمد( بار-آن و پارکر،2000).
لازم به ذکر است این پرسشنامه روی دانشجویان ایرانی( دهشیری، 1382) نرم شده و تعداد عبارت های آن از 117 به 90 عبارت کاهش یافته است و اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر 74/0 و برای دانشجویان دختر 68/0 و برای کل افراد 93/0 گزارش شده است. همچنین ضریب اعتبار به روش زوج و فرد 88/0 به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش دهشیری(1382) محاسبه شد که از بین 13 عامل در ساختار عاملی نمونه امریکای شمالی ( بار-آن، 1997)، هشت عامل برای آزمودنی های ایرانی روایی داشت. همچنین بین میانگین نمره هر یک از خرده مقیاس ها و میانگین نمره کل پرسشنامه، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. یعنی تمام خرده مقیاس ها ی موجود در پرسشنامه با متغیر هوش هیجانی دارای ارتباط مستقیم است.
3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات:
از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاری از پنج به یک ( کاملاً موافقم 5 و کاملاً مخالفم1 ) و در بعضی سؤال ها با محتوای منفی یا معکوس از یک به پنج انجام می شود.نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤال های آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون نشانگر موفقیت برتر در مقیاس مورد نظر یا در کل پرسشنامه و برعکس می باشد.نمرات متوسط و بالاتر در افرادی گزارش می شود که به طور بالقوه در کارکرد هیجانی و اجتماعی مؤثر هستند. نمرات بالا پیش بینی کننده بهتری برای کارکرد مؤثر در برابر تقاضا و فشارهای محیطی است و نشان می دهد که مهارت های هیجانی اندازه گرفته شده، قوی، توسعه یافته و دارای عملکرد مؤثر هستند. از سوی دیگر نمرات پایین بر ناتوانی در موفقیت در زندگی و وجود مشکلات هیجانی، اجتماعی یا رفتاری اشاره دارد. نمرات پایین در خرده مقیاس های تحمل استرس، کنترل تکانه، واقع گرایی و حل مسئله برای کنار آمدن با محیط، مشکل آفرین ترند ( بار-آن و پارکر،2000).
خرده مقیاس ها و شماره عبارت های مربوط به هر یک از آنها:
حل مسأله: 1-16-31-46-61*-76.
شادمانی: 2*-17*- 32-47-62-77*.
استقلال: 3-18*-33*-48*-63*-79*.
تحمل استرس: 4-19*-34*-49-64*-78*.
خود شکوفایی: 5-20*-35*-50*-65-80*.