دانلود پایان نامه

2-2-2- احکام لقطه 69
2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69
2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69
2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73
2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76
2-2-2-1-2ضمان لقطه 78
2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81
2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81
2-2-2-2- احکام ضاله 82
2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84
2-2-2-2-2-نماءضاله 85
2-2-2-3 احکام لقیط 85
فصل سوم:موارد اشترک وافتراق
3-1- اشتراکات 89
3-2- اختلافات پنج مذهب 93
نتیجه گیری 97
فهرست منابع 99
چکیده
بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه
بوسیله:
مژگان یزدانی مقدم
این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.
کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).

مقدمه
دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.