دانلود پایان نامه

4-1- روش و تکنیک تحقیق
روش تحقيق، اساسيترين مقولهی پژوهش است. چنانچه روش متناسبي با موضوع پژوهش انتخاب شود، كار تحقيق سريعتر و مطمئنتر انجام مي شود. روش به کار گرفته در این تحقیق، کمی میباشد.
در این پژوهش، از پیمایش به عنوان یکی از روشهای مرسوم در تحقیقهای کمی استفاده شده است. هرگاه جامعهی مورد نظر از وسعت زیادی برخوردار باشد و دسترسی به تک تک افراد امکانپذیر نباشد، مناسبترین تکنیک، بکارگیری پیمایش است.
4-2- ابزار جمعآوری اطلاعات
برای گردآوری دادههای پیمایش میتوان از تکنیکهای مختلفی از قبیل مشاهده، مصاحبهی عمیق، تحلیل محتوا و پرسشنامه سود جست (سامر و سامر، 1980). با این همه، پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه، تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری دادههاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعهی یکسانی از پرسشها پرسیده میشود (دواس، 1376). در این تحقیق از پرسشنامهی محقق ساخته به عنوان ابزار جمعآوری اطلاعات استفاده شده است.
روند نهایی شدن پرسشنامه بدین صورت انجام گرفت که ابتدا در یک مطالعهی مقدماتی، 30 نفر از اعضای جامعهی آماری پیشآزمون شدند و مسائل تحقیق به ویژه در ارتباط با محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که منجر به برخی بازنگریها در پرسشنامه، نظیر حذف برخی گویهها و اصلاح نحوهی طراحی برخی پرسشها گردید.
4-3- جامعهی آماری و واحد تحلیل
جامعه‌ی‌ آماری تحقیق حاضر، زنان متأهل 49-15سالهی ساکن شهرستان مهر، واقع در جنوب استان فارس میباشد که مطابق دادههای آمار ایران براساس سرشماری 1390، معادل 10081 نفر میباشند. در این پژوهش هر یک از زنان متأهل 49- 15 سالهی ساکن شهرستان مهر به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته میشوند.
4-4- حجم نمونه و شیوهی نمونهگیری
بر اساس فرمول کوکران و در نظر گرفتن مقادیر انحراف معیار (96/1=t)، دقت احتمالی 5 درصد و احتمال خطای نمونهگیری 5 درصد یا به عبارتی سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 376 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
نمونهگیری، شیوهی دقیق و مؤثری در کسب اطلاعات دربارهی تعداد زیادی مورد است. میزان دقت و کارایی آن به نمونهی مورد استفاده، حجم نمونه و روش گردآوری دادهها از نمونه بستگی دارد. نهایتاً نوع نمونهگیری براساس هزینه، دقت مورد نظر، نوع مسألهی تحقیق و سنجش امکانات تعیین میشود (دواس، 1376: 86). این پژوهش با روش نمونهگیری سیستماتیک صورت گرفته است. برای انتخاب نمونهی سیستماتیک ابتدا باید با تقسیم حجم جمعیت بر حجم نمونه، نسبت نمونهگیری را به دست آوریم. سپس با پیدا کردن نقطهی شروع بر اساس نسبت نمونهگیری به دست آمده، نمونه انتخاب میشود.
4-5- پایایی ابزار سنجش
در این پژوهش از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه صوری بوده است؛ بدین صورت که پرسشنامهی طراحی شده قبل از تکمیل، بر اساس نظر چند تن از اساتید صاحبنظر دانشگاه اصلاح شده و به منظور کسب پایایی نیز با انجام پیش آزمون و تکمیل آن در نمونهای مقدماتی و با انجام آزمون آلفای کرونباخ به اصلاح نهایی گویهها پرداخته شده است. برای تعیین پایایی ابزارهای اندازهگیری، بهترین روش استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میباشد. این روش برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری به ویژه پرسشنامه مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر مقیاس در جدول 4-1 آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود هر کدام از مقیاسها و شاخصهای مورد بررسی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند.
جدول 4-1 ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه
مقیاس
تعداد گویه
ضریب آلفای کرونباخ
نگرش نسبت به نقشهای جنسیتی
6
63/0
میزان گرایش مذهبی
5