دانلود پایان نامه

لوف (Loof, 1984)، تعداد هفت گونه از جنس Hemicycliophora را از ايران گزارش کرد که از اين تعداد پنج گونه براي اولين بار در دنيا گزارش مي شد.
خيري و باروتي (1365)،‌ تعداد 40 گونه از 25 جنس نماتدهاي انگل گياهي را از مناطق مرکزي ايران مورد شناسايي قرار دادند که سه جنس براي اولين بار از ايران گزارش مي شد.
طبق گزارش فريور مهين (1365)، وجود نماتد ريشهگرهاي Meloidogyne SPP در باغات پسته رفسنجان، بوسيله صامت (1345) مشخص شده است. فریورمهین (1365) جنس های Helicotylenchus وTylenchorrhynchus را از سیرجان و جنس های Paurodontus، Helicotylenchus، Ditylenchus، Longidorus، Tylenchorrhynchs و Pratylenchus را نیز از خاک پیرامون ریشه درختان پسته رفسنجان و گونه های Meloidogyne incognita و M. Javanica و M. arenaria را گزارش کرد. پس از آن خيري و باروتي (1363) وجود نماتد Longidours africans را در خاک اطراف ريشه درختان پسته رفسنجان گزارش داده اند. اخياني و همکاران (1363) گونه M. incognita را از رفسنجان، و گونه M. Javanica را از اردکان، و هر دو گونه را از ريشه پسته هاي استان يزد گزارش کردهاند. همچنين گونه هاي M. incognita، M. Javanica و M. arenaria از باغات پسته رفسنجان گزارش شده است (فريور مهين 1365).
تنها معافي (1367)،‌ با مطالعه فون نماتدهاي انگل گياهي محصولات عمده کشاورزي استان هرمزگان، موفق به شناسايي 25 گونه نماتد شد که يک جنس و 12 گونه براي فون ايران جديد بود.
کارگر بيده (1368)،‌ تعداد 24 گونه نماتد از 16 جنس مختلف راسته Tylenchida را از روي درختان انار، بادام و پسته در استان يزد شناسايي کرد که يک جنس و چهار گونه براي اولين بار از ايران گزارش مي شد.
لوف و همکاران (1368)، هشت گونه نماتد شکارگر از زير راسته Mononchina‌ را براي اولين بار در ايران گزارش کردند.
کارگر (1368) ضمن گزارش از وجود دو گونه M. Javanica و M. incognita وجود 9 گونه نماتد ديگر را مشخص کرده است: Aphelenchus avenae، Irantylenchus clavidorus، Boleodorus thylactus، Merlinius brevidens، Macroposthonia xenoplax، Scutylenchus rugosus، Pratylenchus nainianus و Tylenchorhynchus brassica
پاک نيت جهرمي (1370)، با مطالعه فون نماتدهاي زيان آور موستانهاي آبي استان فارس، 19 گونه را شناسايي کرد که سه گونه از اين تعداد براي ايران جديد بود.
نيکنام (1370)، 25 گونه از 18 جنس نماتدهاي زيان آور گياهي را در مزارع دشت مغان شناسايي کرد که سه جنس و هفت گونه از اين تعداد براي اولين بار در ايران گزارش مي شد.
همچنين در بررسي فوق نماتدهاي پارازيت باغات پسته کرمان، دو گونه M. incogntia وM. Javanica، همراه با 12 گونه نماتد ديگر: Boleodorus thylactus، Aphelenchus avenae،Criconema mutabile، Coslenchus rhombus، Discobasilia Pistacia، Criconemella antipolitana، Helicotylenchus bambesae، Filenchus afghanicus، Irantylenchus clavidorus، Helicotylenchus digonicus، Merlinius rugosus وPratylenchus thornei شناسايي شده است (حسيني پور حميد آبادي 1370).
مهديخاني مقدم (1371)، فون نماتدهاي (Tylenchida) مزارع چغندرقند مشهد را بررسي و 24 گونه شناسايي نمود که سه گونه براي اولين بار از ايران گزارش مي شد.
تيموري و نوري (1372)،‌ تعدادي از نماتدهاي پارازيت گياهي استان باختران را معرفي کردند که 16 گونه متعلق به 13 جنس تشخيص داده شد و از اين تعداد يک گونه براي ايران جديد بود.
کارگر بيده و همکاران (1995)، 32 گونه از 17 جنس نماتدهاي موستانهاي استان همدان را شناسايي کردند که پنج گونه از آنها براي اولين بار از ايران گزارش مي شد.
نوري (1374)، با مطالعه فون نماتدهاي مزارع سبزي منطقه کرج، 20 گونه معرفي نمود که پنج گونه آن براي ايران جديد بود.
پدرام فر (1376)،‌ در بررسي فون نماتدهاي مزارع برنج استان گيلان 10 گونه را شناسايي نمود که از اين تعداد پنج گونه براي اولين بار از مزارع برنج کشور گزارش مي شد.
حسيني نژاد و همکاران (1376)،‌ 26 گونه از 19 جنس نماتدهاي درختان زيتون را در ايران شناسايي نمود.
کارگر و همکاران (Karegar et al., 1995a; 1998b; Karegar 1998) تعداد 27 گونه از خانواده Tylenchidae که چهار گونه آن جديد بود و تعداد نه گونه جديد از راسته Rhabditida را از ايران گزارش نمودند.
قنبرنيا (1376)، 14 گونه از نماتدهاي مزارع پنبه دشت گرگان، گنبد و ورامين را شناسايي نمود که يک گونه از اين تعداد براي فون ايران جديد بود.
شجاعي (1376)،‌ از مزارع پياز استان اصفهان يک گونه نماتد را براي اولين بار از ايران گزارش نمود.
معتمدي (1376)، با شناسايي فون نماتدهاي انگل گياهي علوفه کاريهاي استان چهارمحال و بختياري، تعداد 19 گونه از 13 جنس را معرف نمود که يک جنس و چهار گونه آن براي ايران جديد بود.
پورجم (1997)، 17 گونه از جنس Pratylenchus، را مورد شناسايي قرار داد که هشت گونه آن براي ايران تازگي داشت.
موسوي (1378)، ضمن بررسي نماتدهاي انگل گياهي راسته Tylenchida در مزارع برنج استان خوزستان، تعداد 11 گونه متعلق به 10 جنس را شناسايي نمود.
گيتي (1378)،‌ 15 گونه متعلق به 12 جنس از نماتدهاي زيان آور گياهي در مزارع سيب زميني تجرک همدان را مورد شناسايي قرار داد.
سراجي (1379)،‌ با مطالعه فون نماتدهاي انگل گياهي محصولات زراعي منطقه سيستان، 28 گونه نماتد از 16 جنس را معرفي نمود که هفت گونه براي اولين بار از ايران و سه گونه براي دومين بار از جهان گزارش مي شد.
جمالي (1379)،‌ با مطالعه فون نماتدهاي انگل گياهي راسته Tylenchida در غلات مهم استان اصفهان، 30 گونه نماتد از 17 جنس را شناسايي نمود که از اين تعداد شش گونه براي اولين بار از ايران گزارش مي شد.