مقاله با موضوع آیت الله خامنه ای و تغییر رویکرد

انعطاف
کالبد
Widget not in any sidebars

-حفظ دانه هاي شاخص حوزه ورودي
کاربری
-قابليت تبديل دانه بندي احجام به عناصر داخل شهري هنگام توسعه شهر
(پاکزاد،1388:راهنمای طراحی فضاهای شهری)
2-6 بررسی نمونه هایی از ورودی شهرهای ایران
2-6-1 طراحی شهری بلوار آیت الله خامنه ای شهر قزوین
پروژه مذکور در سال 1379 توسط مهندسین مشاور آرمانشهر ارائه گردید. به کیفیت وضع موجود این ورودی در بخش معرفی معرفی نمونه های موردی اشاره گردیده است.
ویژگی منحصر بفرد طرح مذکور را می توان در تغییر گرایش و شیوه مواجهه با موضوع ساماندهی (براساس معیارهای تحقق پذیری) دانست. همچنانکه پیش از این اشاره گردیده بود در پیرامون شهر قزوین باغات زیادی قرار گرفته است. این باغات تاریخی از یکسو فاقد هرگونه حصارکشی بوده و از سوی دیگر نظام مالکیت آنها منطبق بر شبکه بندی ارگانیک این باغات می باشد. طرح تفصیلی قزوین که در سنوات قبل ارائه شده بود علیرغم بها دادن به حوزه ورودی شهر و ارائه پیشنهاد احداث الگوی چهارباغی در این محور ورودی، لیکن بدلیل نظام تقسیم بندی قطعات ناکارآمد گردیده بود. ناکارآمدی طرح تفصیلی در این عرصه باعث گردیده بود تا لزوم انجام پروژه طراحی شهری بلوار آیت الله خامنه ای مطرح گردد.(آرمانشهر،1382)
آنچه در فرآیند این پروژه اهمیت دارد تغییر رویکرد طرح با توجه به موضوع تحقق پذیری است. در ابتدا پروژه بدنبال یافتن حوزه های مناسب و مستعد استقرار کاربری های سازگار و متناسب با روحیات عملکردی ، فضایی و زیباشناختی مورد انتظار از ورودی بوده است.
بدین منظور با شناخت بستر طرح نسبت به تعیین حوزه های مطلوب و تعیین نوع کاربری های مجاز به حضور در آنها پرداخته است. با توجه به شکل ارگانیک بستر طرح (بدلیل وجود باغات تفکیک یافته براساس نظام طبقه بندی اندام وار) ساختار بصری پلان از قالب یک نظم چهارباغی خارج شده و در نهایت تناسب بیشتری با واقعیت عرصه طرح پیدا کرد. در عین حال با تایید پوسته مصوب طرح تفصیلی، امکان حذف کلیه کاربری های خودرو و بدون برنامه ریزی که اغلب به تعمیرگاهها اختصاص داشتند، نیز فراهم آمد.
طرح با در نظر گرفتن غالب الزامات و مقتضیات یک ورودی، در قالب یک راهنمای جامع ساماندهی به ارائه پیشنهادات پرداخت. در جریان مراحل تصویب عدم امکان پذیری طرح نمود یافت:
طرح ساماندهی ورودی قزوین (بلوار آیت الله خامنه ای) یک طرح اجرایی قلمداد می گردد که لازم است از3 پارامتر زمان، اعتبار و مدیریت مشخص برخوردار باشد.
این 3 عامل طرح مذکور را به صورت یک پروژه اجرایی با مدیریت اولیه سازمان مجری (که اینجا شهرداری می باشد) در می آورد. به تعبیر دیگر بدون شروع اولیه نهاد مجری امکان آغاز چنین پروژه ای میسر نمی باشد. در مرحله های بعدی امید به جلب مشارکت های مردمی ، خصوصی و نیمه خصوصی فراهم است.
در گمانه زنی های اولیه مشخص گردید حوزه های استقراری پیش بینی شده در طرح اولیه بعضا از بستر مناسبی جهت تملک برخوردار نبودند. این موضوع عمدتا ناشی از افزایش سطح مطالبات مالکانی بود که پس از آگاهی از تغییر کاربری ملکشان روی می داد.
در این مقطع زمانی به منظور تحقق پذیری طرح موضوع سیال گشتن حوزه های استقراری مطرح گشت تا شهرداری بتواند در یک محدوده مجاز به توافق با مالکین جهت توسعه محدود و معین بپردازد. بدین منظور جریان تعیین حوزه های استقرار باردیگر تدقیق گشت و شرایطی فراهم شد تا علیرغم سیال بودن نسبی موضع استقرار توده های (احجام) ساختمانی، شرایط مطلوب کالبدی-فضایی یک ورودی حاصل گردد.(ابلقی،علیرضا و همکاران – سازماندهی سیما و منظر مبادی ورودی شهرها -1385.تهران- وزارت مسکن و شهرسازی، ص 176-182)
تصویر2-9 طراحی ورودی قزوین مرحله اول
(آرمانشهر،1379) پیشنهاد ساماندهی مرحله اول
تصویر 2-10 طراحی ورودی قزوین مرحله دوم
(آرمانشهر،1379) پیشنهاد ساماندهی مرحله دوم
2-6-2 طرح ساماندهی سیما و منظر مبدا ورودی جدید قوچان ( آرمانشهر،1382 )