دانلود پایان نامه

3-3) جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه‌ی آماری این پژوهش مردان والیبالیست‌ لیگ برتر والیبال نشسته کشوری می‌باشند. ازآنجایی‌که تیم های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال نشسته 7 تیم و هر تیم شامل 12 بازیکن هستند، کل جامعه‌ی تحقیق 84 نفر است. حجم نمونه براساس جدول مورگان اندازه‌گیری شد، ازآنجایی‌که تعداد نمونه برحسب جدول مورگان برای 85 نفر جامعه 70 نفر است، نمونه این تحقیق با توجه به حجم 84 نفری جامعه‌ی آن 70 نفر است.
3-4)متغیرهای تحقیق
به دلیل اینکه تحقیق حاضر از نوع همبستگی است به‌جای متغیر مستقل از اصطلاح پیش‌بین و به‌ جای متغیر وابسته از اصطلاح ملاک استفاده می‌کنیم.
از اینرو در این تحقیق بر اساس تحقیق نیکولز و همکاران(2008)، در بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس، سرسختی ذهنی به ‌عنوان متغیر پیش‌بین و راه‌های مقابله با استرس متغیر ملاک است. همچنین در بررسی رابطه بین خوش‌بینی با سرسختی ذهنی، خوش‌بینی به‌عنوان متغیر پیش‌بین و سرسختی ذهنی به‌عنوان متغیر ملاک است و در بررسی رابطه بین خوش‌بینی با راه‌های مقابله با استرس، خوش‌بینی متغیر پیش‌بین و راه‌های مقابله با استرس متغیر ملاک است.
3-5)ابزارهای اندازه‌گیری یا روش‌های عملی جمع‌آوری دادهها
به منظور جمع‌آوری دادههای پژوهش از چند پرسشنامه زیر استفاده شد.
3-5-1) پرسشنامه اطلاعات عمومی
شامل اطلاعات فردی، پست بازی و سوابق ورزشی و جایگاه تیم در لیگ .
3-5-2)پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی
ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) گلبی و شیرد(2009) است(کاشانی،1389). بر اساس پرسشنامه SMTQ که تنها ابزار اختصاصی سنجش سرسختی در ورزش تا به امروز است،سه عامل اطمینان،استواری(ثبات)و کنترلبه‌عنوان عوامل کلیدی سرسختی ذهنی می‌باشند .
این پرسشنامه 14 گویه دارد که 6 گویه آن خرده مقیاس اطمینان ،4 گویه آن خرده مقیاس پایداری و 4 گویه دیگر خرده مقیاس کنترل را می‌سنجد.هر گویه (سؤال) دارای 4 گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است.روایی و پایایی این پرسشنامه توسط گلبی و شیرد به‌صورت کامل مورد تأیید قرار گرفته است، به‌طوری‌که ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس اطمینان ،پایداری و کنترل به ترتیب 80% ،74%،71% گزارش شد.روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت(کاشانی،1389).
3-5-3)پرسشنامه راه‌های مقابله با استرس
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای راه‌های مقابله با استرس از پرسشنامه‌ی روش‌های مقابله با استرس (سی اس کا ای) استفاده شد که توسط یو(2000) و برای ورزشکاران کره‌ای درست شده است. سؤالات این پرسشنامه 32 مورد است که چهار روش مقابله با استرس شامل روش مقابله مسئله مدار(8 سؤال)،هیجان مدار(8 سؤال)،اجتناب مدار(8 سؤال)و شهودی یا اشراقی(8 سؤال) است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از همیشه تا هرگز با ارزش عددی چهار تا ارزش عددی صفر اندازه‌گیری می‌شود. این پرسشنامه توسط تصدقی(2013) در ایران مورد بررسی قرار گرفت آلفای کرونباخ برای آن81% و ثبات درونی کل پرسشنامه 79/0 ،برآورد شد. ضمن اینکه ثبات درونی راه‌های مقابله با استرس نیز بین71=r تا 83=r متغیر است(تصدقی،2013).
جدول(3-1) سؤالات مربوط به روش‌های مقابله با استرس را مشخص کرده است.
جدول3-1.شماره هر یک از سؤالات راه‌های مقابله با استرس
مسئله مدار
1
5
9
13
17
21
25
29
هیجان مدار
2