مقاله با موضوع تداوم فعالیت و سلسله مراتب

به محض آنکه کلمه ورودی گفته می شود، هرکس مکانی را در ذهن خود مجسم می کند که می توان از طریق آن به جای دیگر نفوذ کرد. هیچ کس انتظار ندارد یک ورودی مسدود و غیرقابل نفوذ باشد. به همین دلیل نفوذپذیری را می توان یکی از اساسی ترین توقعاتی بشمار آورد که از هر نوع ورودی انتظار می رود.
Widget not in any sidebars

لازمه نفوذپذیری در یک ورودی اینست که عرصه های دو طرف آن مطلقا از یکدیگر تفکیک نگردند و بتوانند به طور نسبی در هم نفوذ کنند. از این روست که در تصویر ذهنی اکثر افراد از یک ورودی تعریف شده، عرصه های دو طرف ورودی به صورت ملایم – و به طور ناگهانی – به یکدیگر تبدیل می شوند. تداوم فعالیت ها و عناصر کالبدی از یک عرصه به دیگری، تغییر تدریجی آنها و وجود مظاهری از هر دو عرصه در ورودی در این جهت کمک بسزایی می نماید. براین اساس توقع ورودی نمی تواند به یک منفذ ساده خلاصه گردد و باید مشتمل بر فضا یا مجموعه ای از فضاها باشد.به این ترتیب فرصت می یابد که نقش عنصر حد واسطی را از نظر نور و تاریکی ، خصوصی و عمومی بودن و … ایفا نماید.
برای آنکه تبدیل ملایم دو عرصه به یکدیگر امکان پذیر باشد، لازم است ارتباط میان دو عرصه توسط ورودی قطع نگردد. یکی از راههای احساس این ارتباط بسته نشدن مسیر دید از یک عرصه به دیگری در برخورد با ورودی است. وجود رابطه بصری هرچند محدود ضمن حفظ حریم ها باعث می شود که تداوم یک عرصه در دیگری برای فرد تداعی گردد. اجتناب از تغییرات ناگهانی درکالبد یا فعالیت ها در دو طرف ورودی نیز مانع از جدایی قطعی و یکباره دو فضا می شود. اگر این شرط را بپذیریم که ورودی یک فضا است، لازم است خود این فضا نیز نفوذپذیر باشد. زیرا درغیر اینصورت اساسا با توقع نفوذپذیری از مکان های ورودی در تعارض قرار می گیرد.( پاکزاد، 1388 : 4 )
از طرف دیگر نفوذ پذیربودن یک ورودی در گروی آن است که فضا از گشادی متناسب با مقتضیات عرصه های دو طرفش و میزان فعالیتی که در آن انجام می شود، برخوردار باشد.( پاکزاد، 1388 : 7 )
2-1-4 جدول اهداف راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام)
هدف
راهبرد
سیاست
تبدیل پذیری
تبدیل حریم ها به یکدیگر
گوشزد کردن تفاوت در حریم
-قرار گرفتن در محلی که یک حریم ختم و دیگری شروع می شود.
-ایفا کردن نقش حد واسط از نظر سلسله مراتب حریم ها، میان دو حریم
سهولت وروداز عرصه خصوصی به عمومی
-احساس گشادی در ورودی به هنگام حرکت از عرصه خصوصی به عمومی
-دید باز از سمت فضای عمومی به خصوصی از طریق ورودی
-روان شدن تدریجی حرکت از سمت عرصه خصوصی به عمومی
دشواری ورود از عرصه عمومی به خصوصی
-احساس تنگی در ورودی به هنگام حرکت از عرصه خصوصی به عمومی
-دید محدود از سمت فضای عمومی به خصوصی از طریق ورودی
– دشوار شدن تدریجی حرکت از سمت عرصه عمومی به خصوصی
تبدیل بیرون به درون و برعکس