مقاله با موضوع در داخل کشور و در خارج کشور

فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ در كتاب اصول بازاريابي، خدمت را فعاليت يا منفعتي نامحسوس و لمس‌نشدني تعريف مي‌كنند كه يك طرف به طرف ديگر عرضه مي‌كند و مالكيت چيزي را نيز به دنبال ندارد. توليد خدمت ممكن است به كالاي فيزيكي وابسته باشد يا نباشد. خدمات را مي‌توان به روش‌هاي مختلفي تقسيم كرد كه عبارتند از (کاتلر و آرمسترانگ، 1376، صص 810 – 809):
– بر اساس منشا ايجاد آن به خدمات انساني و خدمات ماشيني
– بر اساس الزام حضور خدمت‌گيرنده
– بر اساس برطرف كننده نياز شخصي با نياز غيرشخصي
– بر اساس اهداف ارائه كننده خدمات به انتفاعي و غير انتفاعي
– بر اساس مالكيت به مالكيت خصوصي و عمومي
5-5-3- خدمت‌گيرنده
خدمت‌گيرندگان، مردم يا عملياتي هستند كه محصول يا نتايج يك عملكرد را مصرف مي‌كنند يا به آنها نياز دارند و از آنها بهره مي‌برند (خياط‌زاده ماهاني، 1382) . بنابراين مي‌توان خدمت‌گيرنده را شخصيت حقيقي يا حقوقي محسوب كرد كه به نوعي ارتباط دو سويه با سازمان برقرار مي‌كند و به منظور امور مشورتي، دريافت كالا يا خدمتي به سازمان مراجعه مي‌نمايد (معيني، 1370، 21). در اين پژوهش منظور از خدمت‌گيرنده، همان جامعه هدف مشتمل بر خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان مي‌باشد.
6-5-3- مؤلفه‌هاي زيرمجموعه روش پاراسورامان
مؤلفه‌هاي زيرمجموعه روش پاراسورامان شامل 5 عامل اصلي مشتمل بر موارد زير مي‌باشد:
1- محسوسات (وضعيت ظاهري و لوازم مشهود مثل وضعيت تسهيلات فيزيکي، تجهيزات، ظاهر کارکنان و وسايل اداري به لحاظ ظاهري)
2- قابليت اعتبار و تضمين (قابليت انجام خدمات تعهد شده به شکل صحيح و تضمين شده)
3- پاسخگويي و واکنش‌پذيري (رغبت و اشتياق براي پاسخگويي و تمايل جهت ياري رساندن به مشتريان و عرضه خدمات به آنان بدون فوت وقت)
4- اطمينان و اعتماد (برخورداري از دانش، ادب، نزاکت و توانايي ايجاد اعتماد و اطمينان در حين ارائه خدمت)
5- همدلي و درک نيازها (همدلي و درک و شناخت مشتري و اهميت دادن و بذل توجه به تک تک خدمت‌گيرندگان)
7-5-3- سازمان
مجموعه‌اي ازسيستمهاست كه با تشكيلات مشخص، وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات از پيش تعيين شده، از آگاهي‌ها، مهارت‌ها و توانمندي‌هاي افراد در زمينه ثبت، انتقال و نگهداري اطلاعات و ارائه خدمات مورد انتظار، استفاده مي نمايد.
8-5-3- بنياد شهيد و امور ايثارگران
بر اساس فرمان مورخ 22 اسفند 1358 حضرت امام خميني (ره) به منظور تجليل و تكريم از شهدا و جانبازان و ايثارگران و خانواده‌هاي مكرم آنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي تشكيل شده است. پس از خاتمه جنگ تحميلي در سال 1367 بمنظور رسيدگي شايسته به امور جانبازان مسئوليت اداره امور جانبازان كه تا آن زمان تحت پوشش بنياد شهيد بودند، با فرمان حضرت امام خميني (ره) بر عهده بنياد مستضعفان قرار گرفت و نام اين نهاد به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تغيير يافت. در سال 1369 همزمان با بازگشت آزادگان به آغوش ميهن اسلامي ستاد رسيدگي به امور آزادگان زير نظر نهاد رياست جمهوري تاسيس و امور مربوط به رسيدگي به خانواده‌هاي اين عزيزان كه تا آن زمان تحت پوشش بنياد شهيد بودند به اين ستاد واگذار شد .پس از درخواست مسؤولان نهادهاي ايثارگري و براساس فرمان مقام معظم رهبري و طبق مصوبه شوراي عالي اداري در تاريخ 19/2/1383 تجميع نهادهاي ايثارگران در ساختاري يكپارچه در بدنه دولت به تصويب رسيد و به اين ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران شكل گرفت. در اين راستا فلسفه وجودي بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف و جلب رضايت آنان براساس مباني ارزشي – اسلامي و توسعه و گسترش تعامل با آحاد جامعه به منظور ترويج فرهنگ جهاد، شهادت و ايثار مي‌باشد.
9-5-3- جامعه هدف
جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم آنان مي‌باشد.
6-3- فرايند اجراي پژوهش
1- مطالعه منابع موجود در داخل کشور از طريق مقالات، پژوهش‌ها، پايان‌نامه‌ها و ساير منابع علمي مرتبط با موضوع در دانشگاه‌ها و مراکز عملي کشور به ويژه کتابخانه ايثار و شهادت براي بومي سازي پرسشنامه و تدوين ادبيات و مباني نظري تحقيق.
2- مطالعه منابع موجود در خارج کشور و ترجمه متون انگليسي مرتبط با روش پاراسورامان براي پياده کردن متد مزبور در پرسشنامه. با توجه به نو بودن پروژه به لحاظ استفاده از روش پاراسورامان در اين تحقيق و تاکيد سازمان مرکزي بنياد شهيد و امور ايثارگران در تهران مبني بر استفاده از اين روش، از آنجا که مطالعات انجام شده در اين زمينه در سطح ايران محدود مي‌باشد، يافتن منابع لازم و ترجمه آن‌ها زمان زيادي را در ابتداي پروژه به خود مصروف داشته است.