دانلود پایان نامه

نتایج تحقیق کاشانی(1389) در رابطه با مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشتههای انفرادی تماسی و غیر تماسی نشان داد که سرسختی ذهنی مردان ورزشکار از زنان ورزشکار بالاتر است همچنین ورزشکاران برخوردی میزان سرسختی ذهنی بالاتری را نسبت به ورزشکاران غیر برخوردی داشتند ولی بین سرسختی ذهنی ورزش‌های تیمی و انفرادی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتایج تحقیق افضلی و همکاران(1386) با عنوان بررسی ارتباط خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان نشان داد خوش‌بینی باعث می‌شود که افراد از شیوه‌ی مقابله با استرس مسئله مدار استفاده کنند که این به کاهش استرس کمک می‌کند. افراد خوش‌بین هنگامی‌که با وقایع استرس‌زای اساسی مواجه می‌شوند کمتر دچار بیماری جسمی و افسردگی می‌شوند. برعکس افراد بدبین به ‌احتمال زیاد دچار افسردگی می‌شوند. به نظر می‌رسد که خوش‌بین‌ها بهتر مقابله می‌کنند، سخت‌تر تلاش می‌کنند و بهتر از خودشان مراقبت می‌کنند. بررسی شواهد نشان می‌دهد که خوش‌بین‌ها نسبت به بدبین‌ها هنگام مواجه با سختی در زندگی‌شان رنج کمتری می‌برند. افرادی که درباره‌ی آینده مطمئن هستند به تلاش‌های مداوم خود ادامه می‌دهند، حتی وقتی‌که با فاجعه‌ای سخت روبرو می‌شوند. افرادی که مردد هستند به احتمال بیشتری سعی در دور شدن از فاجعه می‌کنند، چنانکه گویی با تفکرات آرزومندانه می‌توانند از آن فرار کنند.
نتایج تحقیق موسوی نسب و تقوی(1384) در رابطه با تأثیر خوشبینی بر راهبردهای کنار آمدن و سازگاری روانشناختی در نوجوانان نشان داد که افراد خوش‌بین در راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌دار با افراد بدبین تفاوت دارند در توجیه این یافته‌ها باید گفت که افراد خوش‌بین در برابر مشکلات و استرس‌های گوناگون، در راستای تغییر یا حذف عامل استرس‌زا کوشش می‌کنند. از آنجا که خوش‌بین‌ها درباره آینده مطمئن هستند، به تلاش ادامه می‌دهند، حتی هنگامی‌که با ناملایمات جدی روبرو می‌شوند. افراد بدبین، مردد هستند و بیشتر می‌کوشند تا خودشان را از ناملایمات کنار بکشند. نتیجه تحلیل رگرسیونی به عمل آمده نشان داد که خوش‌بینی پیش‌بینی کننده راه‌های مقابله با استرس مسئله مدار است. خوش‌بین‌ها بر این باورند که کنترل بیشتری دارند و بر استرس متمرکز می‌شوند.
2-3-2)تحقیقات خارجی
نتایج تحقیق مادریگال و همکاران(2013) در رابطه با توسعه مقیاس سرسختی ذهنی نشان داد که مؤلفه‌های سرسختی ذهنی(ثبات و کنترل) با راه‌های مقابله با فشار و استرس ارتباط دارند. نتیجه‌ی این تحقیق راجع به رابطه‌ی مؤلفه‌های سرسختی ذهنی با سایر مؤلفه‌ها نشان از رابطه معنادار سرسختی ذهنی با موفقیت و عملکرد ورزش دارد.
نتایج تحقیق نیولند و همکاران(2012) در رابطه با متغیرهای واسطه بین سرسختی ذهنی و عملکرد در بسکتبال نشان داد که متغیرهای واسطه‌ای چون راه‌های مقابله با استرس که باعث کنترل استرس و مواجه موفق با شرایط استرس‌زا می‌شود با سرسختی ذهنی در ارتباط است. افراد با نمرات بالای سرسختی ذهنی از راه‌های مقابله‌ای مؤثرتری(مقابله‌ی مسئله محور) استفاده می‌کنند و درنتیجه موجب عملکرد موفقیت‌آمیز آن‌ها می‌شود.
نتایج تحقیق لوی و همکاران(2012) با عنوان نقش مستقیم و واسطهای سرسختی ذهنی نشان داد که درک ورزشکاران از موقعیت‌های استرسزا متفاوت است. ورزشکاران سرسخت موقعیت‌های دشوار را چالش و ورزشکاران با سرسختی ذهنی کمتر موقعیت‌ها را تهدید می‌دانند علاوه بر این ورزشکاران سرسخت استرس کمتری را درک می‌کنند. درک متفاوت ورزشکاران سرسخت ذهنی باعث مواجه با استرس بهتر و رویکرد مقابله‌ای مؤثرتری در این ورزشکاران می‌شود، در مقابل ورزشکاران با سرسختی ذهنی کمتر رویکردهای هیجانی و احساسی در مقابله با استرس اتخاذ می‌کنند.
نتایج تحقیق شیرمان و همکاران(2011) با عنوان مقایسه سطوح خوشبینی و استرسهای زندگی در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران نشان داد که خوش‌بینی به‌عنوان مکانیسمی مقابله‌ای برای موقعیت‌های دشوار و چالش‌برانگیز است و بین خوش‌بینی و بدبینی با استرس ارتباط وجود دارد، همچنین نتایج تحقیق از تفاوت استفاده از راه‌های مقابله با استرس در میان افراد خوش‌بین و بدبین خبر می‌دهد.
در پژوهشي كه كريپل و كینگ(2010)، با عنوان ارتباط بين استرس، سبک‌های مقابله و خوش‌بینی در دانشجويان دوره‌ی ليسانس انجام دادند، نتايج نشان داد كه بين خوش‌بینی و راهبردهاي مقابله رابطه وجود دارد و به‌علاوه خوش‌بینان از راهبردهاي مقابله‌ی مثبت‌تر استفاده می‌کردند و كمتر احتمال داشت كه تربيت و آموزش را به‌عنوان یک منبع استرس در نظر بگيرند، درحالی‌که دانشجوياني كه از سبک‌های مقابله‌ی منفي و غير متعهدانه استفاده می‌کردند، بيشتر احتمال داشت كه تربيت و آموزش را به‌عنوان منبع استرس و فشار يا به‌عنوان یک گريز در نظر بگيرند.
هم‌چنین در پژوهشي كه دنيل ديويد و همكاران(2010)، با عنوان ارتباط بين پاسخ‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی –‌ بد‌بيني در پيش‌بيني سطوح رنج و ناراحتي كه بيماران سرطاني متحمل می‌شوند انجام دادند،نتايج اين پژوهش نشان داد كه خوش‌بینی – بدبيني و پاسخ‌های مقابله‌ای با سطوح رنج و ناراحتي كه بيماران سرطاني متحمل می‌شوند رابطه دارد.
نتایج پژوهش دبي و همكاران(2010)، با عنوان ارتباط بين كیفيت زندگي، راهبردهاي مقابله، خوش‌بینی، اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان نشان داد كه بين راهبردهاي مقابله و خوش‌بینی رابطه وجود دارد و استفاده از سبك مقابله‌ی منفي با سطوح پايين خوش‌بینی و سطوح بالاي اضطراب رابطه دارد. و سطوح پايين خوش‌بینی با سطوح بالاي اضطراب و افسردگي و سطوح بالاي خوش‌بینی با سطوح پايين اضطراب و افسردگي مرتبط است.
سگرستروم(2010)، در تحقیقی فراتحلیلی در دانشگاه کنتاکی با عنوان خوي و منش خوش‌بینی و راهبردهاي مقابله نشان داد كه بين خوش‌بینی و راهبردهاي مقابله رابطه‌ی مثبت معناداري وجود دارد كه هدف آن، حذف، كاهش يا مديريت هیجان‌هاست و خوش‌بینی به‌طور منفي با راهبرد مقابله‌ی اجتنابی مرتبط است.
نتایج تحقیق کیسلر و همکاران(2009) با عنوان سرسختی ذهنی، استرس و رویکردهای مقابله مؤثر نشان داد که سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس ارتباط معنادار دارد. ورزشکاران با سرسختی ذهنی بالا از راهبردهای مقابله با استرس مسئله محور استفاده می‌کنند و در پی آن هستند که مسئله را بررسی و حل کنند درحالی‌که ورزشکاران با نمره پایین سرسختی ذهنی از راهبرهای هیجان محور در مقابله با استرس استفاده می‌کنند. این بدین معناست که سرسختی ذهنی بالا رابطه‌ی مثبت و معناداری با رویکرد مقابله با استرس مسئله محور دارد و با رویکرد مقابله با استرس هیجان محور رابطه منفی معناداری دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به درک متوسط و پایین استرس توسط ورزشکاران سرسخت اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سرسختی ذهنی باعث مقابله مؤثرتر ورزشکاران با استرس و شرایط استرس‌زا می‌شود.
منیكس و مارگارت(2009)، به بررسی خوش‌بینی، کیفيت زندگي و راهبردهاي مقابله در جوانان مبتلا به سرطان پرداختند و آن‌ها دریافتند که خوش‌بینی با سلامت روان‌شناختی و سلامت كاركردهای جسمانی و با كیفيت زندگي بالاتر و بهتر رابطه دارد، به‌علاوه خوش‌بینی با استفاده از سبک‌های مقابله‌ی مثبت ارتباط دارد و سبك مقابله‌ی اجتنابي منفي با سلامت روان‌شناختی ضعیف‌تر و پایین‌تر مرتبط است.
نتایج تحقیق نیکولز و همکاران(2009) با عنوان سرسختی ذهنی در ورزش: سطوح موفقیت، جنسیت، سن، تجربه و تفاوت در نوع ورزش نشان داد که ورزشکاران با سرسختی ذهنی بالاتر سعی می‌کنند که از رویکردهای مقابله‌ای مؤثر با استرس استفاده کنند و این ورزشکاران کمتر از رویکردهای مقابله‌ای اجتنابی استفاده می‌کنند. دیگر نتایج این تحقیق در مورد رابطه‌ی بین سرسختی ذهنی و خوش‌بینی نشان داد که بین نمره بالای کلی سرسختی ذهنی و خوش‌بینی رابطه‌ی مثبت و بالایی وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سرسختی ذهنی و بدبینی وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که خوش‌بینی می‌تواند سرسختی ذهنی را پیش‌بینی کند.
نتایج تحقیق نیکولز و همکاران(2008) با عنوان سرسختی ذهنی، خوشبینی و مقابله در ورزشکاران نشان داد که افراد خوش‌بین میزان استرس کمتری را نسبت به افراد بدبین درک کرده و در مقابله با رویدادهای استرس‌زا بهتر عمل می‌کنند. نتایج این تحقیق نشان داد که ورزشکاران خوش‌بین معمولاً از سبک‌های مقابله‌ای مؤثرتری نسبت به ورزشکاران بدبین استفاده می‌کنند همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین خوش‌بینی و سرسختی ذهنی رابطه معنادار وجود داشت و افراد خوش‌بین از سرسختی ذهنی بالاتری برخوردار بودند. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به رابطه‌ی معنادار میان سرسختی ذهنی و راه‌های مقابله با استرس اشاره کرد نتایج نشان داد که افرادی که از سرسختی ذهنی بالاتری برخوردارند از سبک مقابله با استرس مسئله محور استفاده کرد و افراد با سرسختی پایین معمولاً از سبک‌های مقابله با استرس اجتنابی بهره می‌برند پس بین سرسختی ذهنی با انتخاب نوع سبک مقابله‌ای نیز ارتباط معنادار وجود دارد.
نتایج تحقیق اسپیلر و همکاران(2007) با عنوان پیشبینی موفقیت ورزشکاران:عوامل و خصوصیات بازیکنان فوتبال دانشگاهی موفق، که بر روی 108 بازیکن فوتبال دانشگاهی مرد انجام شد نشان داد که مقابله با سختی و شرایط پرفشار جزءی از سرسختی روانی است و باهم ارتباط معناداری دارند.
مایکل(2006) پژوهشی با عنوان خوش‌بینی، راهبردهای مقابله و کیفیت زندگی در بیماران روانی انجام داد و به این نتیجه رسید که خوش‌بینی با راهبرد مقابله‌ی مسئله مدار،رابطه‌ی مثبت معنادار و با راهبرد مقابله‌ی هیجان مدار رابطه‌ی منفی معناداری دارد.
نتایج تحقیق گلد و همکاران(2002) با عنوان ویژگیهای روانی و توسعه آن در رقابتهای المپیک نشان داد که ورزشکارانی که در سطوح بالا رقابت می‌کنند(ورزشکاران المپیکی)، از خوش‌بینی و انتظار نتایج مثبت بیشتری بهره می‌برند و یکی دیگر از ویژگی‌های این ورزشکاران سرسختی ذهنی بالا است.نتایج دیگر این تحقیق نشان داد بین خوش‌بینی و سرسختی ذهنی رابطه مثبت و بالایی وجود دارد، این نشان می‌دهد که احتمالاً با افزایش خوش‌بینی ، سرسختی ذهنی هم می‌تواند افزایش یابد..
نتایج تحقیق (اسچیر و کارور ،1985) با عنوان خوشبینی، مقابله و سلامت نشان داد که افراد خوش‌بین در مواجهه با رویدادهای استرس‌زا مانند عمل جراحی، بیماری و دیگر موارد استرس‌زا بهتر از افراد بدبین عمل می‌کنند. در هنگام مواجه با چالش و سختی‌ها، افراد خوش‌بین در مقابله با آن‌ها با اعتقاد بیشتر به خود، با اطمینان و سماجت بیشتری عمل می‌کنند
2-3-3) نتیجهگیری تحقیقات
با توجه به تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در مورد سرسختی ذهنی، راههای مقابله با استرس و خوشبینی ، در اکثر تحقیقات بهجز چند تحقیق، خوشبینی روی سرسختی ذهنی و راههای مقابله با استرس و همچنین سرسختی ذهنی روی راههای مقابله با استرس به صورت کلی تأثیرگذار است.
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1)مقدمه
در این پژوهش رابطه بین سرسختی ذهنی، راه‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل طرح تحقیق، روش اجرا، جامعه آماری تحقیق ،نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزارهای اندازه‌گیری و روش‌های آماری مورد استفاده بررسی شده است.
3-2)روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است.و محقق ضمن توصیف ابعاد سرسختی ذهنی،خوش‌بینی و راه‌های مقابله با استرس،ارتباط بین متغیرهای تحقیق را بررسی کرده است.