مقاله با موضوع ساختار تاریخی و برنامه ریزی

• پل های جدید
• دسترسی های جدید سواره
Widget not in any sidebars

• حصارهای سبز
سنجش وضعیت سایت
تصویر 2-13 نقشه سنجش وضعیت سایت
(www.huntsdc.gov.u)
سوابق برنامه ریزی
تصویر2-14 سوابق برنامه ریزی
(www.huntsdc.gov.u)
تصویر 2-15 چهارچوب سیاستگذاری های توصیفی
(www.huntsdc.gov.u)
2-7-2 ساماندهی ورودی ویرجینیا
فرایند طراحی کریدور ورودی ویرجینیا در جریان یک دوره زمانی یکساله انجام گردید و در نهایت در سپتامبر سال 2001 مصوب گردید. هدف اولیه از تعریف این پروژه طراحی و نظام بخشی و توسعه شبکه خیابانی، جاده ای و بزرگراهی دسترسی به ویرجینیا از طریق تقویت ساختار تاریخی ورودی شهر بود. مقرر گردید که طرح ارائه شده در عین توجه به مسیر سواره هدایت متناسبی نسبت به جریان معماری واحدهای ساختمانی پیرامونی، منظرسازی ونشانه سازی برای تقویت نقش تاریخی این دسترسی داشته باشد.
هدف نهایی
ازآنجا که مبدا ورودی مذکور یک ورودی تاریخی به حوزه شهری ویرجینیا می باشد و تجمع واحد های ساختمانی و سایتهای تاریخی در این محدوده بالاست، از اینرو در جهت بخشی به جریان توسعه در مبدا ورودی و کیفیت افزایی به این عرصه مورد تاکید می باشد. به این منظور در بخشهای چندگانه ذیل هدف با ساز و کارهای مختلفی دنبال گردیده است.
به منظور جلب توجه مخاطبین ورودی نسبت به ارزش های تاریخی ویرجینیا ضوابط و دستور العمل های معماری در4 بخش بشرح زیر بازگو می گردد.
الف- سازش پذیری با عرصه های تاریخی مهم
ساخت و سازهای جدید می بایست در تناسب با ساخت و سازهای سنتی و ارزش های مهم تاریخی منطقه باشند. در این رابطه نمونه برداری از ساخت و سازهای تاریخی ورودی و نیز عرصه فراگیر راهگشا می باشد. توجه طراحان به خلق معماری های نمونه ای جلب می گردد. همچنین پرهیز از استفاده از طرح های ثابت، تکراری و غیرمتنوع مورد توجه می باشد. از اینرو هرگونه دستورالعمل که منجر به خلق شکلواره های یکسانی از ساخت و سازها و بناها گردد غیرقابل پذیرش است.
ب- سازش پذیری با هویت مبادی ورودی
در عین حال یک هدف بسیار مهم در ارائه طرح های معماری توجه به مقتضیات یک ورودی می باشد: طرح ساختمان ها می بایستی حس ساختاری نزدیک شدن به شهر در حین حرکت در امتداد مبدا ورودی را یادآور گردد و تشریح کند. در این رابطه دستورالعمل های معماری می باید تناسب مطلوبی میان دو هدف سازش پذیری با بستر تاریخی و یادآوری نزدیک شدن به بطن شهر را متذکر گردد.
ج- طرح بندی و توسعه سایت
توسعه سایت می باید با درنظر گرفتن ویژگی های منظر طبیعی باشد. این موضوع از طریق نگهداری و محافظت از درختان و بستر طبیعی زمین ، کاشت درختان تازه در امتداد خیابان ها و مسیرهای پیاده و انتخاب گونه های بازگو کننده، عناصر بومی جنگل های عرصه فراگیر، انطباق عناصر مصنوع بر بستر توپوگرافیک طبیعی زمین ، نگهداری عرصه و مسیر طبیعی رودها و انشعابات آن و ایجاد محدودیت برای توده های ساختمانی و ارتفاع آنها تامین می شود.