دانلود پایان نامه

فرضیه 1-4 بین مولف های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط هست.

فرضیه 2-4 بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های دزفول ارتباط چندگانه هست.

[1] . Code, s. & langan- fox ,j.

[2] . Saks

[3] . Caulfield, chang, dollard &et al

[4] . Siu, spector, cooper& et al

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه