مقاله با موضوع سلسله مراتبی و توسعه کالبدی


Widget not in any sidebars

تصویر 2-18 دروازه های قدیمی تهران
درگذشته اولین نشانه بصری شهر در ذهن ناظر، ورودی شهرها بود( دروازه، حصار، بارو، سوار، خندق و… ) کالبد شهر در ظرف حصار بارو و گاه خندق قرار داشته و ورود به شهر از طریق حوزه دروازه صورت می گرفت. حس ورود از طریق رویت حصار و بارو و ظهور کشتزارها و باغات ایجاد شده و اولین تصویر عینی مسافران باروی شهر بوده است. ورودی ها در گذشته به لحاظ ادراکی و عملکردی قابل تامل و بررسی می باشند. (مسعود خادمی، رضا رفیعی، 1390)
د
ویژگی های ورودی شامل دعوت کنندگی، هویت بخشی، حس مکان ، ایجاد کریدور بصری و ادراکی بین فضای خارج و درون شهر و به لحاظ عملکردی شامل برقراری ارتباط فیزیکی بین فضای خارج و داخل ، تامین امنیت و نظارت، هدایت و جهت دهی به مسافران معرفی سلسله مراتبی شهر و … است که توجه به این ویژگی ها بیانگر در نظر گرفتن توام معنا، عملکرد و شکل در ورودی شهرهای قدیمی است.
حال امروزه نیز با وجود اینکه نخستین فضای برخورد مسافر با شهر ورودی آن است و نخستین تصویر ذهنی و پیش داوری های وی بر این اساس صورت می گیرد، اما همچنان با عدم ارائه بصویر مناسبی از ورودی ها رو به رو هستیم. فضاهای ورودی امروز فضاهایی فاقد ساختار مشخص، فاقد هویت، مملو از اغتشاشات بصری و سیمایی نامطلوب ، عدم خوانایی و هدایت درست مسافر، فاقد جذابیت بصری و ایجاد انگیزه در ناظر، نبود ساختار مشخص برای القای حس ورود، پایین بودن کیفیت محیطی و از بین رفتن عملکرد تفرجگاهی آن و … می باشد که علاوه بر سیمای طبیعی چیز دیگری برای تمایز میان آنها وجود ندارد.
با توجه به توسعه کالبدی بیش از پیش شهرها، حاشیه های امروز، بافت های میانی شهرهای آینده ما هستند که یقیناً بافت های مساله دار آن زمان خواهند بود. بنابراین توجه به کیفیت فضای ورودی شهرها و تبیین چندسونگر مسائل آن، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که در طراحی و ساماندهی ورودی ها باید در نظر گرفت. (مسعود خادمی، رضا رفیعی، 1390)
2-9 ضوابط ورودی شهر
2-9-1 ضوابط طرح بهسازي و نوسازي ورودي شهر
شکل 2-2 تصویر فلکه در ورودی
احداث فلكه در ورودي شهرها ممنوع است.

محور سواره ورودي شهر مي بايست داراي مسيرهاي تندرو و كندروي تفكيك شده باشد.
شکل 2-3 تصویر باند تندرو و کندرو در ورودی
2-9-2 حفظ و نگهداري كاراكتر
ديد به نقاط شاخص طبيعي يا مصنوع شهر در ورودي ، حفظ و تقويت شود.
شکل 2-4 تصویر شاخص طبیعی در ورودی
نقاط شاخص قديمي در كنار مسير مي بايستي حفظ شود.
شکل 2-5 تصویر شاخص قدیمی در مسیر ورودی
2-9-3 كاربريها و فعاليت ها
احداث پمپ بنزين ، نمازخانه و توالت عمومي در لايه اول مجاز مي باشد.
شکل 2-6 تصویر تعمیرگاه در مسیرورودی
شکل 2-7 تصویر انتقال کاربری های آلودگی زا