مقاله با موضوع طرح هادی روستایی و انعطاف پذیری

ورودی جدید قوچان از جمله مبادی ورودی اصلی شهر مشهد می باشد که به معرفی کیفیت وضع موجود آن در بخش شناخت موردی به تفصیل پرداخته شد. ساماندهی این مبدا ورودی نیز همزمان با سایر مبادی شهر مشهد، در سال 1382 در دستور کار مهندسین مشاور آرمانشهر قرار گرفت.
Widget not in any sidebars

از جمله ویژگی های خاص عرصه ورودی جدید قوچان ، گستره قابل توجه (3980 هکتار ) و طول زیاد آن ( درحدود 22 کیلومتر ) می باشد که پس از شناخت و برداشت عینی – ذهنی مخاطبان و مرتبطان ( نسبت به تلقی مفهوم ورود ) تعیین گردیده است.
این گستره زیاد حوزه های متنوعی از منظر کیفیات مختلف سازمان های محیطی را در بر می گیرد.این موضوع باعث شده است تا ارائه یک نسخه ساماندهی یک بعدی و یک رویه ای برای این عرصه امکان پذیر نباشد. همچنانکه در جریان معرفی کیفیت وضع موجود اشاره گردید این عرصه به 9 حوزه همگن تقسیم گردیده است. طرح ساماندهی در تلاش بوده است که به سیاستگذاری های موضوعی اختصاصی بر مواضع 9 گانه عمل نماید. بدین ترتیب اسناد نهایی مطرح در 2 قالب متفاوت تقسیم گردیده اند:
الف- سیاست ها و دستورالعمل هایی که به صورت عام به تمام عرصه اطلاق می گردند.
ب- سیاست ها و دستورالعمل هایی که در رابطه با هریک از حوزه های 9 گانه به صورت اختصاصی مطرح می باشند.
از دیگر موارد مرتبط با طرح ساماندهی ورودی جدید قوچان ، تعدد طرح های فراگیر و موضوعی می باشد. به عنوان مثال در این گستره وسیع روستاهای مستحیل شده ، در شرف استحاله و یا مستقلی واقع شده اند که از طرح هادی روستایی برخوردار می باشند. در عین حال در کنار وجود سیاست های متنوع در عرصه ورودی ، خلاهایی از نظر وجود طرح و نیز نظارت قابل مشاهده می باشد. از جمله تدابیر اتخاذ شده در جریان طرح ساماندهی یک کاسه دیده شدن کل گستره در قالب طرح جامع و همگنی است که تاحد امکان فصل مشترک تمامی سیاست های طرح های فراگیر و موضوعی موثر بر عرصه باشد.
بدیل گستره قابل توجه عرصه و تنوع رفتاری حوزه های مختلف از نظر کالبدی، عملکردی و … افق مدنظر طرح پیشنهاد راهنمای عمومی و اختصاصی ساماندهی در کنار تعریف پروژه های مکمل ساماندهی بوده است. سند پروژه اخیر را می توان در قالب یک طرح راهبردی (استراتژیک) و پروژه های مکمل آتی را از نوع پروژه های متوسط خرد مقیاس اجرایی طراحی شهری دانست.
تصویر 2-11 طراحی ورودی جدید قوچان
(آرمانشهر،1382) طرح ساماندهی راهبردی
تصویر 2-12 طراحی ورودی جدید قوچان
(آرمانشهر،1382) نمونه ای از سیاستگذاریها
2-7 بررسی نمونه هایی از ورودی شهرهای خارجی
2-7-1 ورودی شهر Ramsey (Ramsey getway – hantingdonshire )
طرح مذکور در سال 2004 میلادی برای طراحی شهری ورودی شهر ramsey منطقه hantingdonshire ارائه گردیده و مصوب شده است.
الف- طراحی حوزه ورودی با تکیه بر
• هدایت فشار توسعه افسار گسیخته شهر بر حوزه های پیرامونی شهر
• استفاده از کلیه فرصت های بستر طبیعی
• امکان پیوند متناسب ساخت و سازهای عوامل مصنوع با بافت شهری با در نظر گرفتن لزوم انعطاف پذیری طرح، جهت همراهی با جریانهای محتمل توسعه در آینده
ب- کاربری های عمده موجود در حوزه ورودی مشتمل بر انبارهای مواد غذایی و حوزه های مسکونی می باشد. با توجه به هویت برآمده از این دو کارکرد عمده ، طرح نهایی باید ضمن پذیرش این هویت با بهره گیری از حداکثر فرصتها با ارتقاء کیفیت موجود کمک کند، درعین حال زمینه پیدایش کاربری های جدید و مختلط را فراهم آورد. طرح مذکور بایستی به درستی پتانسیل های توسعه منطقه را شناسایی کند.
رویکردهای پروژه مذکور مشتمل بر موارد زیر است:
• نگهداری و افزایش ارزشهای منظر محلی
• برجسته کردن فرصت های فراهم و آماده