مقاله با موضوع نگرش مصرف کننده و ضرایب رگرسیون

.000 34.837 0.875 0.032 1.126 کیفیت محصول
نتایج آزمون بین دو متغیر در قالب سه جدول (4-15) تا (4-17) ارائه گردیده، مشاهده میشود که سطح معنیداری بدست آمده (کمتر از05/0) است، بنابراین رابطه بین متغیر کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین در سـطح اطمینان 95 درصد تائید میگردد بطوریکه شدت این رابطه برابر با 5/87 درصد بوده، جهت این رابطه نیز با توجه به علامت بتا، مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم دو متغیر است. بدین معنا که با هر چه کیفیت محصول ارائه شده در فروشگاههای آنلاین مناسبتر باشد تمایل به خرید آنلاین در مشتریان افزایش مییابد. ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 766/0است بدین معنی که متغیر کیفیت مناسب محصول می تواند به میزان 6/76 درصد تغییرات در رفتار خرید و تصمیم به خرید آنلاین در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت را توضیح دهد. همچنین مدل رگرسیونی بدست آمده از آزمون فوق به ترتیب زیر خواهد بود: Y= 1.126X-0.338

4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد H0 :
بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: H1
جدول (4-18) خلاصه مدل رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین
سطح خطای برآورد استاندارد ﺿﺮﻳﺐ تعیین ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ضریب تعیین همبستگی مدل
0.27263 0.761 0.761 0.872a 1
جدول (4-19) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین
سطح معنی داری F درجه آزادی میانگین مجذورها مجموع مجذورها مدل
.000a 1179.754 1 87.685 87.685 رگرسیون 1
370 0.074 27.500 باقیمانده
371
115.185 جمع

جدول (4-20) ضرایب رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین
سطح معنی داری t ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد مدل
Beta Std. Error B
.004 2.938-
0.128 0.377- (ثابت) 1
.000 34.348 0.872 0.033 1.129 اعتماد به وب سایت
نتایج آزمون بین دو متغیر در قالب سه جدول (4-18) تا (4-20) ارائه گردیده، همانگونه که مشاهده می شود سطح معنی داری بدست آمده (کمتر از05/0) است، بنابراین رابطه بین متغیر اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین در سـطح اطمینان 95 درصد تائید می گردد بطوریکه شدت این رابطه برابر با 2/87 درصد بوده، جهت این رابطه نیز با توجه به علامت بتا، مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم دو متغیر است. بدین معنا که اعتماد به وسایت، تمایل به خرید آنلاین در مشتریان را افزایش میدهد. ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 761/0است بدین معنی که متغیر اعتماد به وب سایت میتواند به میزان 1/76 درصد تغییرات در رفتار خرید و تصمیم به خرید آنلاین در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت را توضیح دهد. همچنین مدل رگرسیونی بدست آمده از آزمون فوق به ترتیب زیر خواهد بود: Y= 1.129X-0.377
4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد H0 :
بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: H1