مقاله با موضوع نگرش مصرف کننده و میزان تحصیلات

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول …………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………………………………………………………… 92
جدول4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید ………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-11) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول (4-12) خلاصه مدل رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………. 95
جدول (4-13) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………… 95
جدول (4-14) ضرایب رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………… 95
جدول (4-15) خلاصه مدل رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………….. 97
جدول (4-16) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………….. 97
جدول (4-17) ضرایب رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………….. 97
جدول (4-18) خلاصه مدل رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………….. 98
جدول (4-19) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………….. 98
جدول (4-20) ضرایب رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………… 98
جدول (4-21) خلاصه مدل رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………. 99
جدول (4-22) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………. 99
جدول (4-23) ضرایب رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………….. 99
جدول (4-24) خلاصه مدل رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………… 100
جدول (4-25) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …. 100
جدول (4-26) ضرایب رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین…………………………… 100
جدول (4-27) خلاصه مدل رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید ………………………………………………….. 101
جدول (4-28) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید ………………………………….. 101
جدول (4-29) ضرایب رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید …………………………………………………………… 101