دانلود پایان نامه
4-1- جنس Tylenchorhynchus Cobb, 1913
اين جنس متعلق به خانواده Dolichodoridae و زيرخانواده Telotylenchinae مي باشد. نماتدهاي كرمي شكلي هستند با اندازه متوسط (كمتر از يك ميليمتر)، سطوح جانبي آنها داراي دو تا پنج شيار طولي بوده و گاهي خطوط مورب اضافي در اين ناحيه ديده مي شود. در برخي گونه ها شيارهاي طولي وجود دارد. ميكروسكوپ الكتروني نگاره (SEM) نشان مي دهد كه ديسك سر با اولين حلقة آن تركيب شده و بخش هاي كناري- مياني حالت چهارگوش دارند. پاپيلها معمولاً در قسمتهاي كناري-مياني لبها قرار دارد. سر همطراز بدن و گاهي نسبت به آن كمي حالت فرورفتگي دارد. استايلت 15 تا 30 ميكرون، نازك تا سيلندري، طول قسمت مخروطي آن برابر طول بخش استوانه اي بوده و گاهي سوزني شكل است. دايريدها ديده نمي شوند. حباب مياني مري كروي تا بيضوي و داراي دريچه مشخص است. حباب انتهايي مري، نسبت به روده بصورت اتصالي يا چسبيده قرار داشته و گاهي كمي حالت پيشرفتگي بر روي روده مشاهده مي شود. دريچه بين مري و روده مشخص، شكاف تناسلي تقريباً در وسط بدن (54-50 = V)، كيسة ذخيرة اسپرم كروي و در امتداد محور تخمدان قرار دارد. داراي دو تخمدان كه در دو طرف شكاف تناسلي كشيده شده اند. دم نيمه سيلندري با انتهاي گرد، تقريباً چماقي و گاهاً مخروط كند. انتهاي دم صاف و بندرت شيار دار و طول آن حدود سه برابر عرض بدن در ناحيه مخرج است. اندام تناسلي نر از نوع Tylenchoid، داراي انتهاي باريك دندانه دار يا نوك تيز، گوبرناكولوم به خوبي رشد كرده و نصف طول اندام تناسلي نر، معمولاً ميله اي شكل و جلو آمده، بورسا تا انتهاي دم كشيده شده است .(Siddiqi, 1986) از اين جنس يك گونه شناسايي شد. 4-1-1-گونه Tylenchorhynchus ebriensis Seinhorst, 1963
جدول(4-1)
مشخصات:
ماده:
بدن این نماتد بعد از تثبیت به سمت شکمی خم می شود. پوست دارای شیارهای عرضی مشخص و در سطح جانبی دارای چهار شیار طولی می باشد. شبکه کوتیکولی سر ضعیف. استایلت ظریف با گره های گرد. لوله اولیه مری باریک و عرض آن در محل اتصال به حباب میانی کمتر می شود، حباب میانی مری بیضی شکل، به طور متوسط ماهیچه ای و دارای دریچه مشخص. حباب انتهایی استوانه ای و با ابتدای روده به صورت تماسی قرار گرفته است. حلقه عصبی تقریباً در وسط لوله ثانویه مری. شکاف تناسلی تقریباً در نیمه بدن واقع شده و دارای دو لوله جنسی، کیسه ذخیره اسپرم نامشخص و خالی از اسپرم. دم استوانه ای با انتهای شیاردار و به طور متوسط 20 شیار عرضی دارد.
نر:یافت نشد.
بحث:
شناسایی این جمعیت با استفاده از کلید ارائه شده توسط هندو (2000b) انجام شده است که تفاوت گونه شناسائی شده در این تحقیق با شرح گونه اصلی در عدم وجود نماتد نر در مقابل وجود نماتد نر، در گرد متمایل به عقب بودن گرههای استایلت در مقابل گرد بودن گرههای استایلت و کمتر بودن شیارهای دم 20 در مقابل 25 است. به نظر می رسد این تفاوتها در صورت موجود بودن و بررسی تعداد بیشتری نمونه به حداقل می رسید.
Table 4-1 Morphometric characters of Tylenchorhynchus ebriensis population
(All measurements in micrometer )
Origin Qom region Siddiqi (1961)
Characters Female Female
n 2
L 707.5±173(585-830) 0.66-0.80
a 32.9±0.5(32.5-33.2)
b 4.2±1.1(3.44-4.97)
c 14.9±0.1(14.82-15)
c’ 2.9±0.2(2.78-3.11) 1.9-2.8
V 60.0±3.4(57.53-62.39)
H-annules 5.5±0.7(5-6) 5-6
St 21.5±0.7(21-22) 22-25
M 51.2±1.7(50-52.38) –
Oes 168.5±2.1(167-170) –
H-v 421.3±79.5(365-477.5) –