دانلود پایان نامه
اين راسته به شاخه Nematoda يا Nemata و رده Secernentea تعلق دارد. پوست بدن داراي شيارهاي عرضي است كه معمولاً در سطوح جانبي بوسيله شيارهاي طولي قطع ميگردند. آمفيدها به اشکال مختلف منفذي (روزنهاي)، شكاف عرضي، طولي يا مورب در روي لبهاي جانبي قرار دارند. دايريدها معمولاً مشخص است. سيستم دفعي- ترشحي لولهاي نامتقارن (Asymmetry) است كه در سطح شكمي از طريق يك منفذ به بيرون راه مييابد. فاسميدها به دو صورت جوشي شکل، يا بزرگ (Scutella) وجود دارند که اغلب در ناحيه دم و مقابل يكديگر قرار گرفتهاند. استايلت از نوع Stomatostylet و معمولاً از سه قسمت تشكيل شده است. قسمت ابتداي آن مخروطي و نوك تيز (Conus)، قسمت مياني استوانه اي شكل (Shaft) و قسمت انتهايي داراي سه گره (Knob) است. البته استايلت در بعضي از جنسها فاقد گرههاي انتهايي ميباشد. استايلت در افراد نر بعضي از جنسها تحليل رفته است. مري عموماً از چهار قسمت: لوله اوليه مري (Procorpus)، حباب مياني مري (Median oesophageal bulb)، لوله ثانويه مري (Isthmus) و حباب انتهايي مري (Basal oesophageal bulb) تشكيل شده است. حباب مياني مري معمولاً خوب رشد کرده و اغلب داراي دريچه مياني مشخص است هر چند در تعدادي از افراد ممکن است حباب مياني مري فاقد دريچه باشد. لوله ثانويه مري باريك بوده و بوسيله حلقه عصبي احاطه مي شود. حباب انتهايي مري به صورت چسبيده به روده است يا از سطح شكمي، پشتي و يا شكمي- جانبي با روده حالت همپوشاني دارد. ماده ها داراي يك يا دو تخمدان ميباشند که در حالت اول تخمدان به طرف ابتداي بدن (Monodelphic Prodelphic) كشيده شده و اغلب همراه با كيسه عقبي رحم بلند تا كوتاه است، البته بعضي فاقد آن ميباشند. نرها داراي يك بيضه (Testis)، يك جفت اسپيكول همراه با گوبرناكولوم و گاهي فاقد آن مي باشند. ممکن است يک يا چند پاپيل دمي نيز وجود داشته باشد (Kheiri, 1971; Maggenti, 1991).
طبقهبندي راسته Tylenchidaو جايگاه گونههاي شناسايي شده
طبقه‌بندي‌هاي مختلفي در مورد راسته Tylenchida ارائه شده است، که مهمترین آنها مربوط به مگنتی و همکاران (Maggenti et al., 1987) و صديقي (Siddiqi, 2000) است. دیلی و بلاکستر (De Ley and Blaxter, 2002) بر اساس مطالعات فیلوژنتیکی طبقه بندی جدیدی از راسته Tylenchida در سطح خانواده به بالا ارائه نموده است که Decraemer and Hunt در سال 2006 همان را ملاک قرار داده ولی برای طبقهبنذی در سطح خانواده و جنس از طبقهبندی صدیقی، (Siddiqi, 2000) استفاده نمودهاند. در این بررسی نیز از طبقه بندی ارائه شده توسط دکرامر و هانت (Decraemer & Hunt, 2006) پیروی شده است.
در اين تحقيق 18 گونه از 12 جنس، كه متعلق به راسته های Tylenchida و Dorylaimida و Triplonchida هستند، شناسايي گرديد. جايگاه تاكسونوميكي گونه هاي شناسايي شده به شرح زير مي باشد:
Order: RABDITHIDA
Suborder: Tylenchina
Superfamily: Tylenchoidea
Family: Dolichodoridae
Genus: Tylenchorhynchus
Tylenchorhynchus ebriensis
Genus: Merlinius
M. brevidens
Genus: Scutylenchus
S. rugosus
Family: Hoplolaimidae
Genus: Helicotylenchus
H. pseudorobostus
Genus: Rotylenchus
R. glabratus
Family: Pratylenchidae
Genus: Pratylenchus
P. thornei
P. neglectus
Genus: Zygotylenchus
Z. guevarai