مقاله درباره ابعاد هوش عاطفی و احترام به خود

آگاهی اجتماعی
همدلی: درک عواطف دیگران و درک دیدگاه های آنها
هوشیاری سازمانی: فهم روندهای عاطفی گروه و روابط قدرت
خدمت محوری: شناسایی نیازهای دیگران برای خدمت رسانی
مدیریت روابط
توسعه توانایی های دیگران: تقویت توانایی دیگران از طریق بازخورد
رهبری القایی: هدایت و ایجاد انگیزه همراه با بینش قانع کننده برای دیگران
تاثیر: به کار بردن تاکتیک های اثربخش برای متقاعد سازی دیگران
واکنش نسبت به تغییر: پیشگامی در تغییر
مدیریت تعارض: برطرف کردن اختلاف نظرها
کارگروهی و تشریک مساعی: کارکردن با افراد از طریق اهداف مشترک
منبع: گلمن(2000)
3-3-2 ابعاد هوش عاطفی
بار-آن برای سنجش هوش عاطفی یک مقیاس خود گزارشی 133 آیتمی تهیه کرده است که از 15 خرده مقیاس تشکیل شده است. این خرده مقیاس ها عبارند از : خودآگاهي هيجاني، جرات ورزي، احترام به خود، خودشكوفايي، استقلال، همدلي، روابط ميان فردي، مسئوليت پذيري اجتماعي، حل مسئله، آزمون واقعيت، انعطاف پذيري، تحمل استرس، مهار تكانه، شادكامي و خوش بيني (رمضانی و عبداللهی، 1385).
هوش عاطفی از نظر سالووی و مایر بعنوان یکی از زیر مجموعه های هوش اجتماعی به توانایی افراد در ارزیابی عواطف و احساسات خود و دیگران، تمایز سازی بین آنها و استفاده از این دانش در جهت بهبود افکار و رفتارها، بر می گردد(سالووی و مایر، 1990). هوش عاطفی را توانایی بیان طبیعی احساسات از سوی افراد و درک و فهم عواطف سایر افرادی که با آنها رابطه دارد، تعریف کرده اند( لین و همکاران، 2012). هوش عاطفی منعکس کننده ی توانایی درک و شناخت دیگران در بسترهای اجتماعی، قدرت تشخیص تفاوت های ظریف در واکنش های عاطفی بین فردی و بهره گیری از آن در جهت تحت تاثیر قرار دادن دیگران از طریق تنظیم و کنترل عواطف و احساسات دیگران است.
سالووی و مایر هوش هیجانی را دربرگیرنده ی چهار بعد دانسته اند. 1) “ارزیابی عواطف خود ” SEA که به معنای توانایی فرد در درک عواطف و احساسات عمیق خود و بیان آن به شکل صحیح و طبیعی است. 2) “ارزیابی عواطف دیگران” OEAکه به معنای توانایی فرد در درک و فهم عواطف دیگران است. 3) “تنظیم و اصلاح عواطف” ROE که توانایی فرد در ارزیابی و تحلیل عواطف خود و تطبیق پذیری و سازگاری با تغییرات است و 4) “استفاده از عواطف” UOE که توانایی فرد در هدایت عواطف خویش به سمت یک رفتار مثبت و اثربخش از طریق فعالیت های سازنده و عملکرد بهتر فردی است ( لاو و همکاران، 2004؛ داویز و همکاران 1998). نگاره 2-2 ابعاد هوش عاطفی را از دیدگاه سالووی و مایر نشان می دهد.
نگاره 2-2 ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه سالووی و مایر
ارزیابی عواطف دیگران(OEA)
ارزیابی عواطف دیگران(OEA)
ارزیابی عواطف خود(SEA)
ارزیابی عواطف خود(SEA)
هوش عاطفی (EI)
تنظیم عواطف (ROE)
تنظیم عواطف (ROE)
استفاده از عواطف (UOE)
استفاده از عواطف (UOE)