مقاله درباره استقرار و مطالعه

شکل 3-13: مختصات نقطه ی طیفی فرض شده () و بدست آمده در منحنی طیف ظرفیت…………………47
شکل3-14: منحنی طیف پاسخ الاستیک قاب 1 …………………………………………………………………………………………………..48
شکل3-15: منحنی ظرفیت قاب 1 تحت زلزله منجیل (سطح خطر 2)………………………………………………………………..49
شکل 3-16: نمودار عملکرد قاب 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….49
شکل 3-17: منحنی رفتار عضو شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………………..50
شکل 3-18: منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………..51
شکل 3-19: منحنی رفتار عضو شکننده. ……………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 3-20: مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی درنمودار لنگر- دوران ……………………………………………………………52
شکل 3-21: معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی(P=Primary) ‌و اعضای غیراصلی(S=Secondary)…………….57
شکل 3-22: نمودار بار- جابجایی در المان های بتنی بر اساس FEMA-356 …………………………………………………..58
شکل 4-1: ‌نمای عمومی پل مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………….65
شکل 4-2: مقطع عرضی پل. ………………………………………………………………………………………………………………………………….66
شکل 4-3: مقطع ستون و سر ستون پایه های p1 و p6. ……………………………………………………………………………………….66
شکل 4-4: مقطع ستون و سر ستون پایه های p2 تا p5. ………………………………………………………………………………………67
شکل 4-5: قاب1 و قاب 2، مدل شده در ABAQUS. ………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-6: نحوه استقرار بار نوع اول بر روی عرشه پل. …………………………………………………………………………………………71
شکل 4-7: فشار جانبی خاک. ………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-8: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی قرار دارد ……………………………………………………………….78
شکل 4-9: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی معادل زلزله قرار دارد …………………………………………..79
شکل 4-10: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 1). ………………………………………………………………………….86
شکل 4-11: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 1 …………………………………………………………………….87
شکل 4-12: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil (سطح خطر 1). …………………………………………………………………………..88
شکل 4-13: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 2). ………………………………………………………………………….89
شکل 4-14: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 2). ………………………………………………………………….90