دانلود پایان نامه

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1-متغیرها
3-1-1- متغیر مستقل
ایثار،شهادت و سایر متغیرهایی که بصورت گویه در پرسشنامه ترتیب داده شده همگی متغیرهای مستقل این تحقیق می باشند.
3-1-1-1-ایثار و شهادت
. توجه به فرهنگ ایثار و شهادت راز بیمه شدن کشور در برابر دشمنان است. جامعه امروز نیازمند گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است که در این زمینه همه دست اندرکاران وظیفه مهمی را بر عهده دارند. دوران هشت ساله دفاع مقدس مشعلی است که همیشه فروزان است و نیازهای فکری و معنوی نسل فعلی و نسلهای بعدی را تأمین میکند. تفاوت دفاع مقدس ما با بقیه جنگها در روحیه معنویت و ایثار و فداکاری رزمندگان بوده است که این روحیه در هیچ جنگی در دنیا دیده نشده است. رزمندگان ما خلأ تسلیحاتی خود را با معنویت پر میکردند.
3-1-1-1-1-شهادت
 مفهوم شهادت در اسلام با مسلمان وغیر مسلمان اشتباه گرفته شده است. شهادت معنایی تنگاتنگ با مفهوم جهاد دارد اغلب دانشوران عمدا یا سهوا جهاد را با دفاع مقدس تعریف می کنند . مسلمانان اغلب واژه شهید را مرگ با ارزش برای محبوبشان یعنی پروردگار تعریف می کنند وتوجهی به ارتباط تنگاتنگ به کشمکش دائمی بین جهاد و شهادت ندارند. شهادت انحصارا در اختیار اسلام نیست. (گرچه منحصراروحانی،مذهبی ،معنوی والهی است و مکاتب ماده گرا ادعایی نسبت به آن ندارند). اسلام خود مفهوم شهادت را تعریف می کند. بدون تردید مفهومی اسلامی تنها در قالب وچهار چوب اسلام تعریف می شود ،نه با مسلمان وغیر مسلمان ونه در سایه مفاهیم غیر اسلامی از قبیل گناه ورنج . مسلمانان اجازه ندارند تا اصول اسلامی رابدون توجه به سیستم فکری اسلامی توضیح دهند. شهادت را نمی توان تنها در القاب وواژه های شفاعت ووساطت تشریح کرد. گفته می شود که شهیدان اسلام برای مرگ داوطلب بودندتا بتواننددرروز جزا برای گناهکاران شفاعت کنند.
مفهوم اسلامی شفاعت تنها درچارچوب اصول علیت قابل بیان است ، نه به تنهایی بعنوان شفاعت روحانی. اسلام مفاهیم مسیحی وساطت را بدون مسؤلیت شخصی برای رستگاری افراد رد می کند.
مفاهیم شهادت ودفاع مقدس با الله در ارتباط هستند. این دو واژه مکررا با یکدیگردرقرآن دیده می شود. درحقیقت بدون دفاع برای خدا وحق ، شهادتی وجود ندارد. این واژه ها معانی ادبی متفادت با معنای لغوی خود دارند،گرچه این معنای ظاهری اساسا برپایه معانی ادبی قرار گرفته است. مفاهیم اسلامی شهادت وجهاد توسط نامسلمانان وشرق نویسان بطور ناصحیح بیان شده است.
واژه شهادت از ریشه عربی “شهد” گرفته شده به معنای دیدن ، شاهد بودن ،گواهی دادن ، الگوو نمونه شدن است شهید فردی است که می بیند وشهادت می دهد پس شاهد است .
گویی شهید حقیقت را به صورت فیزیکی درک می کند ومی بیند ومحکم وراسخ حاضر وآماده است آنچنان که آن رانه تنها زبانا شهادت می دهد بلکه حاضر است برای حق وحقیقت ،جنگ ودفاع کند وزندگی خود رادرراه عقیده اش فدا کند بادفاع وفداکردن جانش برای حقیقت او به یک اسطوره واسوه برای دیگران تبدیل می شود که سزاوارتکریم واحترام است.
در تمام این مراحل ، تنها کلمه حق است ، شناخت واظهارش ، جنگ ودفاع برای آن ، آمادگی فداکردن جان برایش الگویی رابرای طالبان حق فراهم می کند. هدف ، رغبت وانگیزه شان برپایه حق است.
جهادوسیله ای برای این منظور است که ممکن است منجر به شهادت نیز شود ولی الزاما به معنی کشته شدن در میادین جنگ نیست. شاید بتوان اینگونه جمع بندی کرد که نه شهادت نه جهاد، بیرون ازقلمرو حقیقت قابل بیان نیستند وشهادت وقتی رخ می دهد که جهاد پیشگام باشد وجهادهمان جنگ برای حقیقت است. مجاهدجانش رابرای حق همچون شهید ایثار می کند،گرچه او دررزمگاه نیست ولی همچون شهید می میرد. اوگشته نمی شود ولی وفاداربه حقیقت الهی است وآماده جنگ برای حقیقت تمام ارزشهای آن است. تازمانیکه زنده است اویک مجاهداست وزمانیکه بمیردیاکشته شود همچون شهیداست.
گفته شد که شهید خودرااسطوره والگو قرارمی دهد. دراین معنا ، مفهوم شهادت ارتباط تنگاتنگی بامفهوم نبوت دراسلام دارد((www.shohadagachsaran.persianblog.ir شهادت برترین درجة کمال و شکوهمندانه ترین مرگی است که هر مجاهد راه حقی آنرا آگاهانه و با افتخار بر می گزیند و به زندگی و مرگ پس از مرگ بهترین معنی و زیبائی و جلال را می بخشاید .اساسا شهید واژه ایست که به معنای حاضر ، ناظر ، گواه ، امین در شهادت ، خبر دهندة راستین ، آنکه از علم او چیزی فوت نشود ، آگاه، محسوس و مشهود ، کسیکه همة چشم ها باوست ، نمونه والگوازآنیادمیشود(www. arshian.persianblog.ir)
برخی از آیات قرآن بهمقاموالای شهید و شهادت اشاره دارند، عبارتند از:
١. بر خورداری از رحمت الهی و اخذ جایگاه کمال: “و لئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفره من الله و رحمه خیر مما یجمعون” (قرآن کریم، سوره آل عمران ، آیه 157).
اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید (غم مدارید ، که به رحمت ایزدی پیوسته و به کمال ایده آل دست یافته) و بسوی خدا محشور (وخداگونه) خواهید شد .
٢. بهره‌مند شدن از حیات معنوی و روزی‌های معنوی‌: “وَلاَ تَحْسَبَن‌َّ الَّذِین‌َ قُتِلُواْ فِی سَبِیل‌ِ اللَّه‌ِ أَمْوَ َتَا بَل‌ْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبِّهِم‌ْ یُرْزَقُون‌َ”(قرآن کریم، سوره آل عمران ، آیه 169).
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده مپندار، بلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند”.
 ٣. خوشحالی آن‌ها از نعمت‌های فراوانی که خداوند به آن‌ها بخشیده است‌: “فَرِحِین‌َ بِمَآ ءَاتَـئـَهُم‌ُ اللَّه‌ُ مِن فَضْلِه‌ِ وَیَسْتَبْشِرُون‌َ” (قرآن کریم، سوره آل عمران ، آیه 171).
 آن‌ها به خاطر نعمت‌های فراوانی که خداوند از فضل خود به آن‌ها بخشیده است‌، خوشحالند و به خاطر کسانی که (مجاهدانی که‌) بعد از آن‌ها، به آنان ملحق نشدند (نیز) خوشوقتند”.
زیرا مقامات برجسته آن‌ها را در آن جهان می‌بینند و می‌دانند) که نه ترسی بر آن‌ها است و نه غمی خواهند داشت‌.