دانلود پایان نامه

آنچه موجب ماندگاري اين پديده شد و دنيا در برابر آن تعظيم و تحسين كرد، استقامت، پايداري و پيروزي ملت ايران را به دنبال داشت، فرهنگ شهادت طلبي بود. شهادت طلبي يعني باور قلبي به خدا، معاد، اعتقاد راسخ به حقانيت اسلام، درستي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، اعتقاد و ايمان به رهبري ولي فقيه به عنوان نايب امام عصر(عج)، مقاومت و پايداري در مقابل دشمن، ايثار و فداكاري براي حفظ ارزش‌هاي اسلامي و در يك كلام فرهنگ شهادت طلبي يعني فرهنگ عاشورا. و براي شهادت طلب پيروزي و شهادت سعادت است.( http://s-iraghy.blogfa.com/)
بعضي از حوادث تاريخ در ايجاد و گسترش يك فرهنگ نقش تسريع كننده‎اي دارند. مثلاً در خصوص توسعه و گسترش شهادت در جوامع، حوادث بزرگي نظير حماسه عاشورا، نهضت‎ها و قيام‎هايي كه بعد از آن در طول تاريخ تشيع به وقوع پيوسته و در زمان معاصر، پديده انقلاب اسلامي با رهبري امام خميني (ره) و سپس جنگ تحميلي و دفاع مقدس 8 ساله، در رشد و تسريع و گسترش فرهنگ شهادت در ميان جوامع از جمله لبنان و فلسطين نقش داشته‎اند(http://kisar.ir)
4-5-8-نقش مقام معظم رهبری در توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ایران
ایشان با بیان مطالبی در این باره بدین گونه سعی در توسعه ایثار و شهادت می نمایند :
شـما، انتسـاب افتخارآمیـزی بـه شـهادت داریـد. شـهادت، یکـی از مفاهیمی اسـت که فقـط در ادیان معنـا می دهد. هرچنـد در همـه ی ملتهـا و کشـورها، اگـر کسـی در راه هدفهای ملی کشـته شـود، به او شـهید می گوینـد و همه ی کشـورهایی کـه امـروز نـام و آوازه یـی دارنـد و تاریخـی پشـت سـر آنهاسـت، کسـانی را به عنـوان شـهید در میـان خودشـان می شناسـند و بـه آنهـا افتخـار می کننـد و یـاد آنهـا را گرامـی می دارنـد و اینهـا کسـانی هسـتند کـه در برهه یـی از تاریـخ آن کشـور و ملـت، در راه هدفهـای ملـی یـا حفـظ اسـتقلال ملـی، جنـگ کردند و کشـته شـدند؛ امـا در حقیقـت نـام و معنـای شـهید، در جایـی صـادق می باشـد کـه دیـن موجـود اسـت.
شـهید، یعنـی انسـانی کـه در راه آرمانهـای معنـوی کشـته می شـود و جـان خـود را – کـه سـرمایه ی اصلـی هـر انســانی اســت – بــرای هــدف و مقصــدی الهــی صــرف می کنــد و خــدای متعــال هــم در پاســخ بــه ایــن ایثــار و گذشــت بــزرگ حضــور و یــاد و فکــر او را در ملّتــش تــداوم می بخشــد و آرمــان او زنــده می مانــد. ایــن، خاصیــتِ کشــته شــدن در راه خداســت. کســانی کــه در راه خــدا کشــته می شــوند، زنده انــد. جســم آنهــا زنــده نیســت؛ امــا وجـود حقیقـی آنهـا زنـده اسـت.
حقیقـت هـر انسـانی، خواسـته و فکـر و هـدف و راه اوسـت. کسـی کـه بـرای هدفهـای شـخصی و دنیایـی کشـته می شـود، آن هـدف هـم بـا او دفـن می شـود و از بیـن مـی رود. هـر هدفـی کـه قایـم بـه نفـس و شـخص انسـان اسـت، متعلـق بـه اوسـت و بـا رفتـن و مـردن انسـان، آن هـدف هـم می میـرد و از بیـن مـی رود؛ امـا هدفـی کـه الهــی و قایــم بــه غیــب و خواســت خداســت و انســان در راه آن فــداکاری می کنــد، بــا مــردن انســان، آن هــدف نمی میـرد. البتـه، همیـن هدفهـای خدایـی هـم ممکـن اسـت از بیـن برونـد؛ امـا از بیـن رفتـن آن هدفهـا و پایمال شدنشـان در صورتـی اسـت کـه در راه آنهـا مجاهدتـی صـورت نگیـرد.
اگـر کسـی در راه هدفهـای والا و الهـی، مجاهـدت کـرد و زحمـت کشـید و بعد کشـته شـد، آن هدف زنده می شـود و وجـود ایـن شـخص هـم همـان هـدف اسـت و شـخصیت و هویـت واقعـی او قایـم بـه آن هـدف می باشـد. عکس قضیــه ایــن اســت کــه هــدف، قایــم بــه او نیســت، بلکــه او قایــم بــه هــدف اســت؛ لــذا زنــده می مانــد و از بیــن نمـی رود. بـه همیـن جهـت، انبیـا و منادیـان حـق امـروز زنده انـد؛ زیـرا فضایـل و تکامـل و هدفهایـی کـه در بشـر دنبـال می کردنـد، بـا رفتـن آنهـا نمـرد و بتدریـج هدفهاشـان در واقعیـت عالـم و جریان تاریـخ تحقق یافـت. اگرچه همـه ی آن اهـداف هنـوز بـرآورده نشـده اسـت؛ امـا امـروز می بینیـد کـه در دنیـا، نـدای عدالـت و آزادی هسـت و روشـنفکران عالـم هدفهایـی را به عنـوان هدفهـای عالـی اسـم می آورنـد کـه ایـن همـان هدفهـای انبیاسـت؛ گرچه خــود نداننــد که از کیســت.
پیــام شــهیدان ایــن اســت کــه تســلیم وسوســه غنیمــت نشــوید. پیــام آنهــا بــه مــن و شــما و همــه ی کســانی کــه بــه ایــن خونهــای بــه ناحــق ریختــه مطهــر احتــرام می گذارنــد، همیــن اســت. شــما نــگاه نکـن کـه یـک نفـر تخلـف می کنـد و سـراغ جمـع کـردن غنیمـت رفتـه اسـت. ‘ لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم’. شــما چــه کار داری کــه دیگــری گمــراه شــد؟ شــما خــودت را نگهــدار و حفــظ کــن. دســتور اســلام و پیــام خــون شــهید، ایــن اســت.
(www.irna.ir)
4-5-9-چشم انداز توسعه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران
در سند چشم انداز «ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي وفناوري درسطح منطقه ، با هويت اسلامي و انقلابي درجهان اسلام وبا تعامل سازنده و مؤثر درروابط بين الملل است (سند چشم انداز ،1382) که اهدافی همچون جامعه اخلاقي جامعه اي ايثارگر، مؤمن، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي را تعقیب می کند ، براي رسيدن به اين اهداف اساسي، نهادهای دینی و فرهنگی به طور بالقوه يكي ازمحوري- ترين و تعيين كننده ترين نهاد ها درتحقق اهداف سند چشم انداز محسوب مي شود، اما ايفاي نقش مناسب دراين زمينه مستلزم دارا بودن رهنمودها و خطوط كلي درقالب برنامه جامع توسعه فرهنگی است، ليكن دستيابي به اهداف فرهنگ ایثار و شهادت ملحوظ در سند چشم انداز، بيش ازهرچيز نيازمند برنامه ريزي صحيح و گسترده ودرك كامل نيروهاي انساني، ازجمله مديران سطح كلان و مديران مياني و نهايتاً تمام مديران دینی وفرهنگی از اهميت مقولات فرهنگ ایثار وشهادت در اين سند است:
محورهاي اساسي و مؤلفه هاي اصلي چشم انداز را مي توان به شكل هاي مختلف تقسيم بندي كرد. برای مثال، دريك تقسيم بندي ابعاد سند به چهار بعد اقتصادي، فرهنگی،‌اجتماعي، سياسي قابل تقسيم است http://ayandehbartar.ir))
با مطالعه و آناليز سند چشم انداز 1404 مي توان متغيرهاي مرتبط با فرهنگ ایثار وشهادت را شناسايي كرد. ازآنجا كه شناسايي اين متغيرها به صورت هاي مختلف ممكن است صورت گيرد، بهتراست كميته اي مركب از صاحبنظران حوزه فرهنگ ایثار وشهادت و آشنا به مضامين سند چشم انداز اين متغيرها را شناسايي كنند. برای مثال، دريك بررسي اجمالي مي توان متغيرهاي فرهنگ ایثار وشهادت سند را به شرح زير اعلام كرد:
-ایجاد جامعه ای ایثارگر ؛
– ایجاد جامعه ای مؤمن، ورضایتمند و مسؤوليت پذير؛
-رشد فرهنگ (دینی)؛
– رسیدن به توسعه ای مناسب با مقتضیات فرهنگی (دینی)؛
– رسیدن به موفقبت الهام بخش در جهان اسلام؛
– رسیدن به توسعه ای متناسب با هویت اسلامی و انقلابی؛
-ایجاد جامعه ای مفتخر به ایرانی بودن؛
– ایجاد جامعه ای به دور از فقر، فساد، تبعیض؛
– مردم سالاری دینی؛
-جامعه اخلاقي؛