دانلود پایان نامه

 

 

 

 
شکل2-1: اجزای ارتباط توجه- رفتار  (قراباغی؛26:1390)

 

رفتار به تعامل عوامل محیطی و شخصی وابسته می باشد. ارتباط توجه- رفتار کامل نیست زیرا توجه­ها تنها نیروهایی هستند که عملاً رفتار را تعیین می کنند  (قراباغی؛25:1390).

به عبارتی مفهوم در نظر داشتن وجه باثباتی اشاره می کند که در واکنش های گوناگون به مجموعه مشخصی از موضوعات اجتماعی هست. این مفهوم سه بّعد را در بر می­گیرد (Elanain,2014, p.122):  شناخت، عواطف، اقدام.

بُعد شناختی یا فکری: این بعد نشان دهنده ی افکار یا باورهای یک شخص درمورد ی فرد، شیء یا موقعیت دیگر می باشد. پس توجه هر شخص تا حدی به آگاهی او بستگی دارد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق